Tiina Elo

Kokemusta.
Sinnikkyyttä.
Sydäntä.

  • koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista päästävä eroon
  • laadukasta opetusta ja päivähoitoa kaikille
  • vanhuksille inhimillistä hoivaa
  • joukkoliikenne toimivaksi ja edulliseksi
  • lähiluonto kuuluu kaikille
  • lisää työpaikkoja ja elinvoimaa kaupungin hankinnoilla
  • lisää kaupunkikulttuuria ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia
  • parempaa päätöksentekoa Espooseen

Laadukasta opetusta ja päivähoitoa terveellisissä tiloissa

PÄIVÄKODIT JA KOULUT KUNTOON. Kuluneella valtuustokaudella olen tehnyt hartiavoimin töitä sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjausten vauhdittamiseksi ja vaatinut avointa viestintää ongelmista. Aivan liian moni lapsi ja opettaja on sairastunut huonosta sisäilmasta.

Korjauksiin on osoitettava riittävästi rahaa ja osaamista. Peruskorjausten yhteydessä on tarkkaan harkittava, milloin huonokuntoinen rakennus kannattaa korjata ja milloin purkaa ja rakentaa uusi tilalle. Tapiolassa esitin Jousenkaaren koulun purkamista tai korjaamista kerralla kuntoon. Kaupunginhallituksen enemmistö Kokoomuksen johdolla oli valitettavasti eri mieltä. Niipperiin ja Karhusuolle vaadin nopeasti uusia koulutiloja, molempiin saadaan tyyppikouluratkaisut ensi syksyksi.

Pidetään huoli, että päiväkoteja ja kouluja on tarvetta vastaavasti lähellä koteja, jotta perheiden arki sujuu ja lapset oppivat liikkumaan itsenäisesti. Jokaiselle suuralueelle tarvitaan pysyvä väistötila, jotta väistöön voidaan siirtyä mahdollisimman lähelle.

LAADUKASTA OPETUSTA JA VARHAISKASVATUSTA. Vihreiden johdolla saimme säilytettyä lasten yhdenvertaisen päivähoito-oikeuden ja torjuttua opetusta ja varhaiskasvatusta uhanneet säästöt. Pidetään ryhmäkoot pieninä ja varmistetaan opetuksen laatu sekä tuki sitä tarvitseville. Pidetään huoli koulujen ja päiväkotien henkilökunnan jaksamisesta. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus – huolehditaan, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvän pohjan elämälle.

Vanhuksille inhimillistä hoivaa, pidetään huoli heikoimmista

IKÄIHMISISTÄ PIDETTÄVÄ HYVÄÄ HUOLTA. Vihreät ovat vuosittain neuvotelleet lisää rahaa vanhustenhoitoon. Vanhusten kotihoitoon on osoitettava riittävästi henkilökuntaa, jotta kotihoidon työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Jokaiselle vanhukselle on löydettävä kodinomainen paikka asua, kun kotona olo ei enää ole inhimillinen vaihtoehto. Myös omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä huolta, he tekevät korvaamattoman arvokasta työtä.

Sote-uudistus siirtää toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen Uudenmaan maakunnalle. Olen seurannut tiiviisti neuvotteluja pitäen espolaisten puolia. Asukkaat käyttävät palveluita tulevaisuudessakin siellä missä asuvat ja Espoolla tulee olemaan merkittävä rooli asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

ASUKKAILLE PALVELUT OIKEA-AIKAISESTI. Panostetaan ennaltaehkäiseviin hyvinvointia lisääviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen. Se on inhimillistä ja tuo säästöjä pidemmällä aikavälillä. Vihreät ovat useana vuonna saaneet neuvoteltua lisää rahaa perheiden tukemiseen. Tätä työtä perheiden hyväksi haluan jatkaa.

Joukkoliikenne toimivaksi ja edulliseksi, Espoosta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä

Olen puolustanut JOUKKOLIIKENTEEN HYVÄÄ PALVELUTASOA JA KOHTUULLISIA LIPUNHINTOJA. Toimiva ja edullinen joukkoliikenne varmistaa, että työ-, koulu- ja vapaa-ajanmatkat sujuvat. Oma auto jää yhä useammin kotipihaan, liityntäpysäköintiin tai jopa autokauppaan.

Länsimetron vihdoin valmistuessa on huolehdittava LIITYNTÄLIIKENTEEN TOIMIVUUDESTA. Länsimetron ja Raide-Jokerin lisäksi tarvitsemme kaupunkiradan Kauklahteen, Tiederatikan Otaniemeen sekä uusia nopeita runkobussilinjoja kaupunkikeskusten välille. Kannustetaan arkiliikuntaan rakentamalla turvalliset ja selkeästi opastetut pyörätieverkostot sekä toimivat pyöräparkit keskeisille joukkoliikenteen asemille ja pysäkeille.

Suurilla kaupungeilla on tärkeä rooli ILMASTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESSÄ. Vihreiden vuosien työ kantaa hedelmää, kun Espoo on vihdoin ottanut tärkeitä askelia kestävän kehityksen edistämisessä. Espoon on otettava vielä vahvemmin edelläkävijän rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lähiluonto kuuluu kaikille

Tiina-Elo-1-2015-01

Kaupungin tiivistymisestä huolimatta lähiluontoa ja virkistysalueita on säilytettävä kaikilla asuinalueilla. Haluan, että jatkossakin jokaisella espoolaisella on LYHYT MATKA LUONTOON. Lähiluonto lisää asumisviihtyisyyttä ja liikkuminen luonnossa lisää terveyttä sekä lievittää stressiä.

Olen pitänyt lähimetsien puolta, suojellut Finnoon lintukosteikkoa ja huolehtinut ekologisten viheryhteyksien säilymisestä. Keskuspuisto on säilytettävä nykyisessä laajuudessaan ja lisättävä arvokkaiden luontokohteiden suojelua. Haluan turvata Espoon monimuotoisen luonnon säilymisen.

Rantaraitti, saaristo sekä lukuisat järvet ja joet ovat Espoon helmiä. Pidetään huoli siitä, että vedet säilyvät puhtaina ja vesiluonto rikkaana myös tuleville sukupolville.

Elinvoimainen kaupunki hoitaa taloutta kestävästi ja luo työtä

Espoo kasvaa voimakkaasti ja kova investointitahti on johtanut kaupungin voimakkaaseen velkaantumiseen. VELKAANTUMISTA ON HILLITTÄVÄ VASTUULLISESTI siten, että asukkaille tärkeät palvelut voidaan kuitenkin turvata. Maltillinen kuntaveron nostaminen on parempi vaihtoehto kuin palvelujen raju leikkaaminen. Tärkeintä on kuitenkin löytää keinot kasvattaa kaupungin verotuloja työllisyyttä ja elinvoimaa lisäämällä.

Espoo tekee hankintoja vuosittain noin miljardilla eurolla. HANKINTA- JA KILPAILUTUSOSAAMISEEN ON PANOSTETTAVA, jotta vastuullisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä ja parantaa työllisyyttä. Helpotetaan julkisilla hankinnoilla myös pienten yritysten pääsyä markkinoille.

Kaupungin kannattaa investoida sellaisiin ratkaisuihin, jotka voivat samalla toimia espoolaisyritysten referensseinä ja käyntikortteina maailmalla. Näin kasvatetaan yksityisten työpaikkojen määrää ja alan investointeja. Samalla edistetään kaupungin ilmastotavoitteita ja kestävää elämäntapaa. Tarvitsemme lisää puukerrostaloja, sähköautoja, aurinkoenergiaa, älykästä liikennettä ja uusia ekologisia innovaatioita kuten nyhtökaura.

VAHVISTETAAN MONIPUOLISEN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYKSIÄ tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Tuetaan yrittäjyyttä ja hyödynnetään myös maahanmuuttajien osaaminen esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edistäjinä.

Kulttuuri on tärkeä osa Espoon elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Sillä luodaan Espoosta houkutteleva kotipaikka ja lisätään asukkaiden viihtyvyyttä. Vilkas kaupunkikulttuuri luo mahdollisuuksia palveluelinkeinoille, kuten ravintoloille ja kahviloille. Tarvitaan myös lisää erilaisia kulttuurin luomisen mahdollisuuksia sekä matalan kynnyksen harrastuspaikkoja. OLEN PUOLUSTANUT LÄHIKIRJASTOJA ja vaatinut kaupungin tilojen avaamista myös asukkaiden käyttöön.

Parempaa päätöksentekoa ja toimivampaa demokratiaa Espooseen

Tiina-Elo-1-2015-02

Vihreät ovat pitkäjänteisesti ajaneet PORMESTARIMALLIA ESPOOSEEN. Pormestarimallissa johtavilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus perehtyä ja vaikuttaa asioihin valmisteluvaiheessa. Nykytilanteessa muodollisesti puolueettomat virkamiehet käyttävät suurta poliittista valtaa. Johdonmukainen, läpinäkyvä ja selkeä päätöksenteko lujittaa kuntalaisten luottamusta kaupungin toimintaan ja vähentää yleistä turhautumista demokratiaan.

Olen sitkeästi vaatinut PÄÄTÖKSENTEKOON AVOIMUUTTA ja asukkaille parempia vaikutusmahdollisuuksia. Vaikuttamisen keinoja tulee kehittää monipuolisesti ja yhdessä asukkaiden kanssa ja asukkaat on otettava aidosti mukaan suunnittelemaan ja tekemään viihtyisää kaupunkia.

Päätöksenteossa asioiden valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Kaupungin pitää pystyä tuottamaan vaihtoehtoja ja perusteluja sekä mahdollistaa asukkaiden omien ideoiden vieminen eteenpäin. Viestintään ja osallistavaan keskusteluun asukkaiden kanssa on varattava riittävästi resursseja. Viestinnän on oltava selkokielistä ja tiedon helposti löydettävissä.

Seuraa Facebookissa

Seuraa Twitterissä

Seuraa Instagramissa