• .

    .

Kokouksessa päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät selostukset Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta sekä Espoon koulujen rakentamisesta projektiyhtiömallilla.

Lisäksi käytiin läpi päätöksentekoprosessi koskien paljon julkisuutta saanutta Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista. Tämä asia ei ollut kaupunginhallituksen päätettävänä, mutta kävimme läpi päätöksentekoprosessin.

Kun sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälän on käytettänyt otto-oikeutta perusopetuslinjan päällikön päätökseen irtisanoa Saunalahden koulun rehtori, se valmistellaan nyt kaupunginhallituksen 1.10. kokoukseen. Ilman otto-oikeuden käyttöä päätöksen laillisuusvalvonnan olisi tehnyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Samoin lautakunta olisi käsitellyt rehtorin tekemän oikaisuvaatimuksen ko. päätökseen.

Edellytimme kokouksessa asian perusteellista valmistelua, jotta kaupunginhallituksella on edellytykset päättää asiasta. Olennaista on arvioida, onko irtisanomiseen ollut asialliset ja riittävät perusteet. Johtamisprosessien pitää Espoossa olla yhdenmukaiset ja läpinäkyvät, joten tässä yhteydessä on voitava arvioida myös sivistystoimen johtamista laajemmin. Kaupunginhallitus joutuu arvioimaan myös, onko asiassa noudatettu hyvää työnantajapolitiikkaa. Lue lisää

Tässä tiivis raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Nostin ylimääräisenä asiana esiin Tietotie 6:n lukiokäyttöön vuokrattujen tilojen laajuuden suhteessa nykyisiin tiloihin. Jaosto teki esityksestäni ja varapj. Diana Ponkkalan (kok) kannattamana seuraavan valmistelukehotuksen:

”Tila- ja asuntojaosto kehottaa Tilapalvelut-liikelaitosta valmistelemaan 8.10. kokoukseen selvityksen koskien Tietotie 6:sta sivistystoimen opetuskäyttöön vuokrattujen tilojen tehokasta ja kustannusvaikuttavaa käyttöä.”

Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukion käytössä oleva tila tulee kasvamaan merkittävästi ja sitä myötä myös tilavuokrat. Pyysin, että selvityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin:

– Mikä on tilan määrä/opiskelija ja kustannus/opiskelija Tietotien tiloissa verrattuna muihin Espoon lukioihin? Miten Tietotie vastaa tältä osin kaupungin tilatehokkuus- ja kustannustehokkuustavoitteisiin?

– Valmistelun kuluessa annettiin ymmärtää, että tilat tulevat täyteen. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että tilaa jää käyttämättä. Kuka vastaa tämän tilan vuokrasta? Minkälaisia suunnitelmia ylimääräisen tilan käytölle on? Onko ylimääräinen tila mahdollista vuokrata ulkopuolisille ja näin säästää tilakustannuksissa?

– Missä laajuudessa tiloja (liikuntatilat, ruokala, teatteritila, kokoontumistilat) on tarkoitus vuokrata ulkopuolisille? Onko tehty arviota, paljonko tästä voisi kertyä tuloja? Miten tämä vaikuttaa sivistystoimen vuokriin?

Sitten varsinaisiin lista-asioihin: Lue lisää

Tila- ja asuntojaostossa käsittelyssä on mm. Tilapalveluiden esitys talousarvioksi ja taloussuunnielmaksi sekä jaoston loppuvuoden työohjelman hyväksyminen.

Vastaus puurakentamisen edistämistä koskevaan aloitteeseen on nyt huomattavasti parantunut. Esittelijä poisti asian viime kokouksessa listalta, kun kritisoimme vastausta strategian vastaiseksi.

Kysyn kokouksessa myös Tietotie 6:n lukiotilojen määrästä ja vuokrakustannusten kohdentumisesta. Tilaa on varattu lukiotoiminnalle merkittävästi enemmän kuin rakennukseen siirtyvillä Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioilla on nyt. Tämäkin asia on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 19.9. kokouksen esityslistalla.

Päätökset Tietotien kiinteistön vuokrauksesta on tehty. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että hanke noudattaa kaupungin tila- ja kustannustehokkuustavoitteita siinä missä muutkin tilahankkeet. Huoli on, että vuokrakustannusten merkittävä nousu luo sivistystoimessa paineita leikata opetukseen käytettävistä rahoista. Toistaiseksi vastaus on ollut, että Tietotien vuokrakustannukset on lisätty sivistystoimen kehykseen.

Päätökset tilojen vuokraamisesta Tietotieltä lukiokäyttöön on tehty ja kuulemani mukaan tiloista tulee varsin hienot. On kuitenkin tärkeää, että tämäkin hanke noudattaa kaupungin tilatehokkuus- ja kustannustehokkuustavoitteita siinä missä muutkin tilahankkeet. Huoli on, että vuokrakustannusten merkittävä nousu luo sivistystoimessa paineita leikata opetukseen käytettävistä rahoista. Toistaiseksi vastaus on ollut, että Tietotien vuokrakustannukset on lisätty sivistystoimen kehykseen. Tästä olen pyytänyt lisätietoa.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Huomisen kaupunginhallituksen listalla on mm. Omnian perussopimuksen muuttaminen (vastataan ammatillisen koulutuksen muutoksiin), elokuun kuukausiraportti (taloustilanteen kehityksessä ei mitään yllättäviä käänteitä) sekä selostus koulurakentamisen projektiyhtiömallista ja tilannekatsaus Pohjois-Espoon osayleiskaavasta.

Lista-asioiden lisäksi käsitellään laajaa julkisuutta saanutta Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista, kun sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä on käyttänyt otto-oikeuttaan ja yhdessä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän kanssa arvioinut tapauksen edellyttävän laajempaa käsittelyä kaupunginhallituksessa.

Pidän välttämättömänä, että asian taustat selvitetään huolella, mukaanlukien se ovatko sivistystoimen johtamiskäytännöt ja prosessit asianmukaiset.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta, jossa käsiteltiin talousarvion kehys ja toimitilainvestointiohjelma sekä veroprosentit, jotka jätettiin ryhmien neuvotteluja varten pöydälle.

Valtuusto käsitteli asiat loppuun maanantai-iltana. Maltillinen 0,25%-yksikön veronkorotusesitys, jossa vihreiden ryhmä oli mukana, ei mennyt läpi. Talousarvioneuvotteluissa nähdään sitten tarkemmin, mitä tiukka kehys tarkoittaa mm. opetuksen, päivähoidon ja terveyspalveluiden kannalta.

Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää