Tiina Elo, luonnon ja kestävän tulevaisuuden puolesta

Eduskuntavaalit 2023:
Luonnon ja kestävän tulevaisuuden puolesta

Elämme valtavaa kestävyysmurrosta. Työtä luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi on jatkettava tinkimättömästi ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen. Jo tehdyt toimet ovat johtaneet paitsi puhtaampaan ympäristöön, myös teollisuutemme kehitykseen sekä kilpailukyvyn ja osaamisen kasvuun. 

Samalla on huolehdittava vihreän siirtymän reiluudesta niin, että kaikki pysyvät mukana. Laadukkaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kerryttämä osaaminen on kestävän tulevaisuuden perusta. 

Nyt tarvitaan päättäjiä, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen ja keskittyvät vaikuttamaan siihen, että planeetta saadaan säilytettyä elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Haluan jatkaa työtä näiden tavoitteiden puolesta – siihen tarvitsen myös sinun tukesi!

Vaaliteemani. Näitä asioita ajan:

1. Luonto mukana kaikessa päätöksenteossa

Olemme täysin riippuvaisia luonnosta. Tämän tulee näkyä tekemissämme päätöksissä. Jotta maapallo säilyy elinkelpoisena, on luonnon asettamat reunaehdot otettava kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Kauniit sanat eivät riitä – tarvitaan tekoja.

Vihreät on ainoa puolue, joka on kuluneella vaalikaudella puolustanut luontoa ja uhanalaisia lajeja johdonmukaisesti ja yhtenäisesti. Tällä kaudella saimme kovalla työllä uudistettua luonnonsuojelulain. Seuraavaksi on säädettävä ilmastolakia vastaava luontolaki, jossa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiselle asetetaan sitovat tavoitteet.

Tulevalla vaalikaudella meidän on:

 • lisättävä luonnonsuojelun rahoitusta tavoitteena prosentti BKT:stä luonnolle
 • suojeltava vaiheittain maa- ja vesialasta eriasteisesti vähintään 30 prosenttia ja kaikki valtion mailla olevat vanhat metsät 
 • perustettava uusia kansallispuistoja mm. Porkkalaan ja laajennettava vanhoja 
 • jatkettava kaivoslain uudistamista siten, että kaikki arvokkaat luontoalueet, kulttuuriympäristöt ja vesialueet rajataan kaivostoiminnan ulkopuolelle
 • lisättävä asuinympäristöjen viihtyisyyttä asettamalla rakennetulle ympäristölle konkreettiset luontotavoitteet
 • lopetettava turkistarhaus siirtymäajalla sekä turvattava tuotantoeläimille mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen

2. Kiertotaloudesta valtavirtaa

Käytämme luonnonvaroja liikaa suhteessa maapallon kantokykyyn. Luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi meidän on opeteltava käyttämään luonnonvaroja kestävästi ja sovitettava koko talousjärjestelmämme maapallon ekologisiin rajoihin. 

Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen edellyttää siirtymistä kiertotalouteen, jossa raaka-aineita käytetään säästeliäästi ja ne pidetään käytössä mahdollisimman pitkään. Vihreällä verouudistuksella siirrämme verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristölle haitallisen toiminnan verottamiseen. Ympäristöystävällinen elämä on tehtävä helpoksi, houkuttelevaksi ja edulliseksi.

Tulevalla vaalikaudella meidän on:

 • tehtävä kierrätysmateriaalin käytöstä aina edullisempaa kuin neitseellisen raaka-aineen käytöstä ja helpotettava jätteiden hyödyntämistä raaka-aineina 
 • vaadittava tuotteilta pitkäikäisyyttä ja korjattavuutta 
 • otettava käyttöön luonnonvarojen kulutusta hillitseviä veroja esimerkiksi maa-aineksille ja kertakäyttötuotteille
 • tehtävä kotimaisesta kasviperäisestä ruuasta uusi suomalainen menestystarina 
 • tehostettava lannan kierrätystä biokaasuksi ja lannoitteeksi, jolloin myös Itämeri kuormittuu vähemmän

3. Hiilineutraaliuteen energiaratkaisujen ja hiilinielujen avulla

Suomi on matkalla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Se vaatii päästöjen vähentämistä ja hiilinielujen kasvattamista. Kunnianhimoinen ja ennakoitava ilmastopolitiikka luo uusia kasvumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja on näin myös elinkeinoelämän etu.

Meidän on jatkettava määrätietoisesti irtautumista fossiilisista polttoaineista vauhdittamalla investointeja kotimaiseen ja päästöttömään energiaan, energiansäästöön sekä energiatehokkuuteen. Samaan aikaan tarvitsemme vaikuttavia ja hyvin kohdentuvia taloudellisilla ohjauskeinoja varmistamaan, ettei vihreä siirtymä käy kenellekään kohtuuttomaksi.

Tulevalla vaalikaudella meidän on:

 • vauhditettava siirtymistä polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin ja vähennettävä puun polttoa energiaksi
 • laadittava hiilinielujen pelastusohjelma
 • asetettava hiilelle hinta myös metsissä, maaperässä ja puutuotteissa
 • vähennettävä liikenteen päästöjä parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, tukemalla joukkoliikennettä sekä rakentamalla lisää raiteita
 • uudistettava maataloutta ohjaamalla tukia niin, että ympäristön kannalta kestävät ratkaisut ovat aina viljelijöille kannattavia

4. Laadukkaalla koulutuksella kestävään tulevaisuuteen

Meillä ei ole varaa tinkiä osaamisesta ja sivistyksestä. Laadukas ja yhdenvertainen kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat kestävän tulevaisuuden perusta. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen resurssit on laitettava kuntoon, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan turvata hänen tarpeitaan vastaava koulutuspolku.

Oppimisen tukea on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Se edellyttää riittävää määrää opettajia ja muuta henkilökuntaa. Koulutuspaikkoja on lisättävä erityisesti sinne, missä pula osaavasta henkilöstöstä on suurin.

Yhteiskuntamme uudistaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväksi riippuu vahvasti koulutusjärjestelmämme kyvystä tuottaa laadukasta osaamista ja osaajia tulevaisuuden tarpeisiin. Monipuolinen tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminta luo uutta työtä ja vientimahdollisuuksia.

Tulevalla vaalikaudella meidän on:

 • nostettava koulutuksen rahoitus muiden Pohjoismaiden tasolle
 • vahvistettava erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukea ja oikeutta pienryhmäopetukseen ja erityisopetukseen 
 • ehkäistävä alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumista tukemalla tukea tarvitsevia kouluja ja päiväkoteja erillisellä tasa-arvorahalla 
 • panostettava opettajien ja muiden kasvatuksen ammattilaisten jaksamiseen sekä laadukkaisiin työolosuhteisiin kaikilla koulutusasteilla
 • kasvatettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta sekä lisättävä korkeakoulujen aloituspaikkoja

5. Hyvinvointia luottamuksesta, huolenpidosta ja uskosta hyvään tulevaisuuteen

Kansakunnan yhtenäisyyden merkitys korostuu kriisien aikana. Vakaassa yhteiskunnassa jokainen löytää paikkansa ja voi kokea olevansa arvostettu.

Myrskyjen keskellä tarvitsemme toivoa, uudenlaista kriisinkestävyyttä sekä kykyä uudistaa yhteiskuntaa ja toimintatapojamme. Kestävät ratkaisut syntyvät, kun perustamme päätöksenteon tutkittuun tietoon, vahvoihin arvoihin, avoimuuteen ja ihmisten kuuntelemiseen.

Tulevalla vaalikaudella meidän on:

 • pysäytettävä eriarvoistumiskehitys ja pidettävä huoli, että luottamus yhteiskunnan toimivuuteen ja viranomaisiin säilyy
 • turvattava hyvinvointialueiden, kuntien ja myös kasvavien kaupunkien rahoitus, jotta ne pystyvät huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeistä palveluista: ennaltaehkäisy on halvempaa kuin vaurioiden korjaaminen
 • turvattava ikäihmisten hoiva varmistamalla turvallinen kotona asuminen ja varmistamalla, että hoivapaikkoja on tarjolla, kun kotona asuminen ei enää ole inhimillinen vaihtoehto
 • löydettävä hoiva-alan henkilöstöpulaan kestävät ratkaisut

Seuraa somessa