(Julkaistu Helsingin Sanomissa 1.2.2009) Suomenojan lintuallas on valtakunnallisesti tunnettu lintukohde, jossa poikkeuksellisen runsasta lintulajistoa pääsee tarkkailemaan lähietäisyydeltä. Alue on myös suosittu ulkoilukohde, jonka merkitys korostuu asutuksen lisääntyessä eteläisessä Espoossa. Rantaraitin valmistuminen tulee lisäämään alueella liikkuvien ihmisten määrää entisestään.

Lintuallas lähiympäristöineen vaatii kunnostus- ja hoitotoimia, jotta sen luontoarvot säilyisivät ja virkistysarvot kohentuisivat. Lintualtaita kiertävät polut ja lintutornit on kunnostettava vastaamaan kasvavien kävijämäärien tarpeita. Alueen soveltuvuutta liikuntaesteisille on tutkittu ja kunnostustoimien yhteydessä onkin selvitettävä, miten alueella liikkuminen voidaan tehdä esteettömäksi.

Alue on kunnostettavissa vähällä vaivalla ja kohtuullisilla kustannuksilla. Nyt olisikin selvitettävä lintualtaan ja sen ympäristön hoitotarve yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa.

Alueen pohjoisosaan kaavoitettu Suomenlahdentien jatke ylittäisi lahden perukan ja muuttaisi suuresti alueen pohjoisosan luonnonoloja. Tielinjausta on siirrettävä pohjoisemmaksi, jotta se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa alueen linnustolle.

Lintulammen kohtalo ratkaistaan Espoon uuden jätevedenpuhdistamon paikasta päätettäessä. Näkemyksemme mukaan laajennettu jätevedenpuhdistamo voi toimia nykyisellä paikallaan sopusoinnussa lintualtaan kanssa. Jos puhdistamo siirretään muualle, on alueen luontoarvojen säilyminen rakennuspaineiden takia uhattuna.

Kuten tuoreessa Espoon lintuvesiselvityksessä todetaan, alueen poikkeuksellisen linnuston elinolot on turvattava tulevasta maankäytöstä riippumatta. Lintuallas itäpuolisine niitty- ja ruovikkoalueineen tulee rauhoittaa arvokkaana lintujen pesimäalueena kaikenlaiselta rakennustoiminnalta.

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että suojelua tarvitsevat vain luonnontilaiset kohteet. Suomenojan arvokas lintuallas on syntynyt ihmistoiminnan vaikutuksesta, ja se on säilynyt linnustoltaan erityislaatuisena ihmistoiminnasta huolimatta. Nyt on korkea aika tunnustaa alueen luontoarvot ja varmistaa lintualtaan säilyminen myös tuleville espoolaisille – niin linnuille kuin ihmisille.

Marjo Matikka, teknisen lautakunnan pj.
Tiina Pursula, ympäristölautakunnan pj.
Tiina Elo, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapj.