(Julkaistu Helsingin Sanomissa 7.9.2009) Elokuussa 2005 Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta aloitti Hista-Nupuri-Siikajärvi –osayleiskaavan käsittelyn. Sen jälkeen asia on ollut lautakunnassa 15 kertaa, viimeksi 2.9. Tässä kokouksessa päätettiin yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtäville panoa.

Mistä nyt löytyi yhteinen näkemys, kun ratkaisua ei saatu aikaiseksi neljän vuoden aikana?

Histan 1400 hehtaarin osayleiskaava-alue alueelle suunnitellaan noin 20 000 asukkaan lähiötä. Pitkän käsittelyn taustalla on ollut näkemyserot alueen tulevasta asukasmäärästä, liikennejärjestelyistä ja vaikutuksista Nuuksion luontoon.

Jo edellinen lautakunta jakaantui kahtia. Valtapuolue Kokoomus ajoi alueen nopeaa kaavoitusta, ja lähes kaikki muut puolueet halusivat edetä rauhallisemmin.

Nykyisessä lautakunnassa on edelleen vahvoja näkemyseroja Histan kaavan keskeisistä kysymyksistä. Eheän kaupunkirakenteen ja ilmastonmuutoksen yhteyden tultua yleiseen tietoisuuteen ollaan nyt kuitenkin samaa mieltä siitä, että ratayhteys on Histan rakentamisen ehdoton edellytys.

Erimielisyys on kiteytynyt siihen, minkälainen varmuus ns. Länsiradasta eli Espoo-Lohja –ratayhteydestä pitää olla, ennen kuin kaava voi edetä. Ratahanketta ei ole Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, joka ulottuu vuoteen 2030.

Katsomme, että Histan alueen kaavoituksen edistäminen ilman takeita raideliikenteen toteutumisesta johtaisi ilmastonmuutoksen kannalta kestämättömään kaupunkirakenteen hajautumiseen: henkilöautoliikenteen lisääntymiseen. Siksi halusimme kaavoituksen edistämiselle lisäehtoja: Länsirata on sisällytettävä uuteen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2011). Asemakaavoituksesta on päätettävä vasta, kun rataa ja muita kriittisiä tekijöitä koskevista asioista on riittävä tieto.

Jos rakentamista edistetään eikä rataa tulekaan, paneeko Espoo itse hankkeen jäihin vai kaatuuko se valituksiin?

Histasta ei saa tulla omakotitalomattoa metsän keskelle tai nukkumalähiötä moottoritien varteen. Sen sijaan siitä on mahdollista rakentaa kestävän kehityksen edelläkävijäalue, joka kunnioittaa Nuuksion luonnon ainutlaatuisuutta.

Histan aika on kuitenkin vasta sitten, kun kaupunkirakennetta on Espoossa tiivistetty jo olemassa olevan taajamarakenteen yhteyteen länsimetron ja kaupunkiradan varteen.

Koko Helsingin seudun kannalta on valitettavaa, että maankäyttöpolitiikassa näyttää olevan vaikea löytää yhteistä säveltä. Sen sijaan, että haettaisiin seudullista kokonaisnäkemystä, kaupungit markkinoivat omia hankkeittaan. Nyt olisi aika koota rivit kestävän seudullisen yhdyskuntarakenteen puolesta.

Tiina Elo, vpj. (vihr.)
Fredrik Lindberg (rkp)
Timo Rauhanen (sd)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä
Espoo