Valtuusto päätti tänään Histan kaavasta. Valtuustosopimuksen mukaan kaava oli määrä tuoda valtuustoon tämän vuoden aikana, joten olen ollut lautakunnassa sorvaamassa hyväksyttävissä olevaa kompromissia.

Emme kuitenkaan Vihreinä voineet valtuustossa olla hyväksymässä kaavaa, joka ei ole kestävän kehityksen mukainen. Oheisesta puheestani löytyvät perustelut.

Histan osayleiskaava hyväksyttiin lopulta äänin 43-20.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olemme tänään tekemässä Espoon tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävää päätöstä. Histan kaava on ollut työn alla yli viisi vuotta ja koko prosessin ajan kaavasta ja sen toteutusaikataulusta on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä.

Histasta päättäminen aikataulutettiin valtuustosopimuksessa vuodelle 2010. Siksi olemme kaupunkisuunnittelulautakunnassa tehneet valtavasti töitä löytääksemme sellaisen kompromissin, joka voidaan lähettää valtuuston käsiteltäväksi.

Kuten käsittelyhistoriasta näkyy, Vihreät ovat kaikissa vaiheissa pyrkineet vaikuttamaan kaavaan, jotta löytyisi luonnon ja ympäristön kannalta riittävän hyvä vaihtoehto. Asiaan perusteellisesti harkittuamme joudumme toteamaan, että valitettavasti lopputulos ei ole sellainen.

Kaavassa on mielestämme kaksi ongelmaa:

1.    Toteutuessaan ennen rataa Histan rakentaminen hajottaisi kaupunkirakennetta ja johtaisi yksityisautoilun ja Turunväylän ruuhkien merkittävään lisääntymiseen
2.    Kaava sijaitsee Nuuksion järviylänköalueella, eikä ole riittäviä takeita siitä ettei kaavan mukainen rakentaminen vaikuta haitallisesti Nuuksion Kansallispuistoon. Myöskään viheryhteyksien toimivuutta ei ole pystytty riittävästi takaamaan.

Rakentamisen ajoituksesta

Useissa viranomaislausunnoissa edellytetään alueen toteutumisen kytkemistä radan valmistumiseen. Tätä vihreät ovat edellyttäneet koko prosessin ajan. Kytkentä olisi pitänyt lisätä kaavaehdotukseen, mutta tälle ei löytynyt tukea.

Kaupunginhallituksen päättämät ohjeet eivät riitä takaamaan, että rakentaminen ei käynnisty ennen radan tulon varmistumista. Varsinkin kun valmistelua on tarkoitus jatkaa välittömästi projektityönä.

Useissa lausunnoissa ja myös kh:n linjaamissa ohjeissa todetaan Histan toteuttamisen olevan maakuntatason ratkaisu ja että se on sovitettava yhteen maakuntakaavan uudistamisen kanssa. Osayleiskaavan hyväksyminen tällaisena ei näkemyksemme mukaan toteuta tätä periaatetta.

Kh:n ohjeissa edellytetään myös, että Länsirata sisällytetään työn alla olevaan HLJ:hin. Espoon tärkeimmät ratahankkeet ovat kaupunkirata ja Länsimetron jatko. Lisäksi tarvitaan Raidejokeri ja JokeriII sekä raiteet Kivenlahdesta Kauklahteen.

Pidämme epärealistisena, että näiden lisäksi saataisiin Länsirata ennen vuotta 2030, varsinkin kun Helsingin ykkösraidehanke on itämetro.

Histan rakentamista on perusteltu sillä, että rata voidaan rahoittaa rakennusoikeuksien myynnistä ja maankäyttömaksuista saatavilla tuloilla. Ei kuitenkaan ole järkevää ajaa Histaan kaksilla raiteilla, kun raiteille on huutava pula kymmenien tuhansien espoolaisten jo asuttamilla alueilla.

Luontoarvoista

Kaikissa suunnittelun vaiheissa suuri huolemme on kohdistunut Histan rakentamisen vaikutuksiin Nuuksion kansallispuistoon. Nuuksion arvo on korvaamaton tuleville metropolin asukkaille

– meidän on säilytettävä alueen erämaisuus myös tuleville sukupolville.

On riski hyväksyä osayleiskaava ennen kuin on varmistettu puskurivyöhykkeen maankäyttö. Nuuksion pitkäjärven länsirannan pohjois-eteläsuuntainen ekologinen käytävä on lausunnoissa todettu erityisen tärkeäksi.

Puskurivyöhykeselvitys osoitti, ettei asiaan ole helppoa ratkaisua, ja alueen maanomistajilla on varmasti alueen maankäytöstä omat näkemyksensä.

On otettava huomioon myös Nuuksion tulevan luontokeskuksen vaikutukset alueen luontoarvoille. Kunnallistekniikan vetäminen Solvallaan aiheuttanee kasvavia maankäyttöpaineita Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella.

Vain arvioimalla tulevan maankäytön vaikutukset laajemmin voidaan varmistaa, etteivät Histan osayleiskaavan vaikutukset Nuuksion natura-alueeseen ja sinne johtaviin ekologisiin yhteyksiin ole luonnon kannalta haitalliset. Kaava-alueen sisäiset viheryhteydet eivät ole kaikilta osin riittävät. Maiseman takia viheryhteyksiä on sijoitettu pääasiassa avoimille pelloille ja metsät rakentamiseen. Riittävät metsäiset yhteydet on turvattava.

Hyvät valtuutetut

Ennen Histan avaamista kaupunkirakennetta kannattaa täydentää eteläisemmässä Espoossa ja olemassa olevien raiteiden tuntumassa. Pohjois-Espoossa rakentamista on järkevästi suunnattu Kalajärven suuntaan, jossa on jo valmiina aluekeskus lisääntyvine palveluineen.

Histan rakentamisella ei ole kiire. 20 vuoden kuluttua maailma on toisenlainen, ja Histan alue noussut arvoon arvaamattomaan. Mielestämme nyt ei kannata tehdä virhettä rakentamalla uusi lähiö moottoritien varteen.