(Teksti kirjoitettu Luokanopettajaliiton vaalisivustolle)

Suomalainen peruskoulu on vahva kivijalka, jolle hyvinvointimme perustuu. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saada korkealaatuista perusopetusta ja tarvittaessa riittävää tukea oppimiseen. Tämän haluamme olevan totta myös tulevaisuudessa.

Vihreille tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuksessa tarkoittaa paitsi koulutuksen tasa-arvoa lisäävää vaikutusta, myös yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia sekä kasvattamista moniarvoisessa maailmassa toimimiseen.

Peruskoulun tärkein resurssi on ammattitaitoinen henkilökunta. Tyttäreni ala-asteen  koulunkäyntiä seurattuani nostan hattua nykyajan opettajille. Opetusmenetelmät ovat kehittyneet huimasti sitten omien kouluaikojeni. Yhteistyö koulun ja kodin välillä on aktiivista.

Koulumaailman haasteet ovat moninaiset: Valtava tietotulva ja ärsykkeet koettelevat oppilaiden keskittymiskykyä. Erityistä tukea vaativat oppilaat pyritään integroimaan tavallisiin luokkiin, mutta samalla paineet avustavan henkilökunnan karsimiseen kasvavat. Monikulttuurisuus kouluissa lisääntyy. Opettajista onkin tullut kulttuurien kohtaamisen ammattilaisia, jotka tekevät tärkeää työtä maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

Kestävän elämäntavan taidot  osaksi kaikkia oppiainekokonaisuuksia

Maapallon tulevaisuus on yhä riippuvaisempi sen asukkaiden kestävän elämäntavan taidoista. Koulutus luo parhaimmillaan kykyä arvioida maailmaa, tarkastella sitä kriittisesti sekä esittää ja toteuttaa ratkaisuja ongelmien korjaamiseksi.

Kestävä elämäntapa on tuotava kouluihin vahvistamalla ympäristökasvatuksen  asemaa kaikessa perusopetuksessa. Eri oppiaineissa on tuettava oppilaan luontosuhdetta,  ymmärrystä ympäristökysymyksistä ja vastuuta ympäristöstä, kestävän elämäntavan toteuttamisen taitoja, valmiuksia ymmärtää yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista sekä valmiuksia oppia osallistumaan ja vaikuttamaan demokraattiseen päätöksentekoon niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin.

Ympäristökasvatuksen tueksi on kehitetty erilaisia koulujen kestävän kehityksen ohjelmia. Yksi niistä on kansainvälinen ympäristöohjelma Vihreä lippu, jonka päämääränä on edistää ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Suomessa ohjelma tavoittaa jo yli 70 000 lasta, nuorta ja aikuista. Toivottavasti Vihreä lippu liehuu tulevaisuudessa yhä useamman koulun salossa.

Ympäristökasvatuksen integroiminen kaikkiin oppiaineisiin edellyttää  opettajankoulutuksen ja opetusmateriaalien uudistamista. Niin perus- kuin täydennyskoulutukseenkin on sisällytettävä kestävän kehityksen edistämiseen ja kestävän elämäntavan omaksumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia. Oppikirjojen ja muun materiaalin on tarjottava opettajille välineet kestävän elämäntavan taitojen opettamiseen.

Opetustyön merkitystä Suomen ja koko maapallon tulevaisuuden kannalta ei voi liikaa korostaa. Kouluille on turvattava riittävät resurssit ja välineet, jotta opettajilla on mahdollisuus tehdä tärkeää työtään oppilaiden erilaiset tarpeet huomioiden.