Puoluekokous- ja muiden hässäköiden takia ehdin raportoida viikon takaisesta kokouksesta vasta nyt.

Infossa uutena asiana esiteltiin Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavan valmisteluaineistoa. Huojennuksekseni Laajalahden luonnonsuojelualueen suojavyöhykkeet on jätetty viheralueiksi. Kalliometsän vanha kivilouhos on tarkoitus suojella. Rantaan on suunniteltu erilaisia polkuvaihtoehtoja. Reitit kannattaa minusta suunnitella nykyisen polkuverkoston mukaisesti.

Ruukinrannan asuinalueen osalta on pyritty nykyisen miljöön ja ilmeen säilyttämiseen. Kaupunginmuseon kanssa tehty rakennuskannan arvotusselvitys. Helsingin kaupunki omistaa lähes kaiken rakentamattoman maan alueella. Haasteeksi tulee, miten tuon alueen rakentaminen sovitetaan nykyiseen. Helsinki on solminut sopimuksen NCC:n kanssa. Fågelvikissa on on omakotitalopalstoja, mutta alueen maaperä on heikosti rakennettavaa ja lisäksi tulva-alueella.

Eilisellä kesäretkellä tutustuimme Ruukinrannan alueeseen tarkemmin yhdessä asukkaiden kanssa. Oli hyvä kuulla asukkaiden toiveista jo tässä vaiheessa, ennen kuin lautakunta saa kaavan lähtökohdat ja tavoitteet linjattavakseen.

Sitten päätösasioihin:

Bosmalm, valmisteluaineisto nähtäville

Ilmaisin keskustelussa, etten kannata Espoonväylän rakentamista, mutten lähtenyt vastustamaan itse kaavaa. Espoonväylää perusteltiin mm. sillä, että se on yhteisesti hyväksytyn Etelä-Espoon yleiskaavan mukainen.

Esittelijä lisäsi päätökseen, että Bosmalmin ja Söderskogin alueesta tehdään yhteinen ympäristövaikutusselvitys jatkokaavoituksen pohjaksi. Lisäksi lautakunta päätti, että alueelle kaavoitetaan tontteja omatoimiseen pientalorakentamiseen siten, että asutuksen ja Keskuspuiston väliin jää leveähkö VL-vyöhyke.

Lautakunnan seurantaraportti

Esityksen mukaan.

Bemböle, valmisteluaineisto nähtäville

Esityksen mukaan.

Kilo, asemakaavaehdotus kaupunginhallitukselle

Esityksen mukaan.

Henttaa, Lillhemt, asemakaavaehdotus kaupunginhallitukselle

Tähän teimme asukaspalautteen johdosta vielä lisäyksen, jossa todetaan, että Tiasniitylle suunniteltua rakentamista on olennaisesti vähennetty ja uuden tieyhteyden rakentamisesta luovuttu. Lisäksi ehdotimme, että niittyalueen hoitovastuuta ja -tehtäviä voitaisiin siirtää pientaloalueen asukkaille esimerkiksi tekemällä sopimus kaupungin ja Lillhemtin Omakotiyhdistys ry:n kesken.

Lintuvaara, Lintukorpi II, asemakaavaehdotus nähtäville

Esityksen mukaan.

Kilo, Kellarimäki-Friisinmäki, asemakaavaehdotus nähtäville

Keskustelimme erityisesti kaupunkikuvallisista seikoista. Toiveena oli, että suunnitelmaa kehitettäisiin siten, että alue näyttäisi enemmän kaupungilta kuin peltihalleilta pellolla. Päätös esityksen mukaan.

Olari, Piispankallio, asemakaavaehdotus nähtäville

Esityksen mukaan.

Yli-Suomenoja, asemakaavaehdotus nähtäville

Esityksen mukaan.

Espoonkeskus, Kuurinkallio, asemakaavan hyväksyminen

Tähän tehtiin lisäys, että tontteja voitaisiin luovuttaa omatoimiseen rakentamiseen. Muuten esityksen mukaan.

Finnoo, osayleiskaavaluonnos nähtäville

Tästä käytiin kokouksen suurin vääntö. Kaava palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että luonnos vastaa paremmin visiotyön tuloksia sekä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen 6.6. päätöstä.

Totesin, etten voi hyväksyä luonnosta, jossa kerrostaloalueita on merkitty laajasti merentäyttöjen päälle sekä Ryssjeholmenin saarelle. Suoria ohjeita kartan muuttamiseen lautakunta ei antanut. Henki oli se, että asia kannattaa ratkaista vasta ekyn päättämän arkkitehtikilpailun tulosten jälkeen.

Jännityksellä ja huolestuneena odotan, millaisena kaavaluonnos palaa meille 24.8. kokoukseen.

Suomenlahdentien katulinjaus

Esittelijä esitti eteläisen tielinjauksen valintaa, mutta lautakunta päätti pohjoisen linjauksen asemakaavan käynnistämisestä hyväksymällä kaavalliset tavoitteet ja kehottamalla kaupunkisuunnittelupäällikköä asettamaan valmisteluaineiston nähtäville.

Tavoitteena on ratkaisu, jossa seuraavat tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti: kosteikkoalueita jää vähemmän rakenteiden alle, edellytykset vesitasapainon säilymiselle ja ekologisten yhteyksien säilymiselle ovat paremmat, metroalueen yhteyteen saadaan yhtenäinen tehokkaasti toteutettu korttelialue ja ratkaisulle saadaan mahdollisimman laaja asukkaiden ja sidosryhmien tuki.

Tavoitteena on toteuttaa maisemallisesti ja toiminnallisesti hyvin kokonaisuuteen sopiva pitkä siltaratkaisu, joka korostaa lintukosteikkoa ainutlaatuisena luontoalueena.

Asemakaavoitus on hoidettava mahdollisimman nopeasti, jotta Suomenlahdentie voidaan saada käyttöön myös pohjoisen linjauksen mukaisena, kun metron syöttöliikenne Matinkylään alkaa. Katusuunnittelua ja siltasuunnittelua on hoidettava rinnan asemakaavoituksen kanssa.

Saadun palautteen perusteella lautakunta päättää mahdollisimman pian syksyn 2011 kuluessa, jatketaanko pohjoisen linjauksen kaavoitusta vai palataanko eteläiseen vaihtoehtoon.

Päästiin siis askel eteenpäin ja painotin vahvasti, että nyt asiaa on vietävä todella vauhdikkaasti eteenpäin.

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta

Jäi pöydälle 10.8. kokoukseen. Kesätöitä tiedossa.

Lausunto Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta (Blominmäen jätevedenpuhdistamo)

Esityksen mukaan.

Metro Matinkylä-Kivenlahti alustava yleissuunnitelma

Meni eteenpäin esityksen mukaan. Tärkeää antaa viestiä, että suunnitelmat etenevät.