Tässä ensi keskiviikon kaupunkisuunnittelulautakunnan asiat.

Infoasiat:

Infossa esitellään kaava-asioiden lisäksi Kauklahden keskeisten osien kehittämistyön tuloksia. Kauklahden asemanseudun maankäyttöä olisi todella tarpeen kehittää, ja alueelle kaivattaisiin kipeästi palveluita. Toivottavasti asia nyt vauhdittuu.

Lista-asiat:

– Pohjois-Tapiola, Laakakivi-Laajalahti eteläinen, asemakaavan muutosehdotus nähtäville (pöydälle 18.10.2011)

Kirjoitin asiasta jo ennen viime kokousta. Tästä on nyt muodostunut pattitilanne, joka on saatavanlaukeamaan. Asukkaat ovat asuntojensa kanssa loukussa niin kauan kuin linjauksesta ei ole selkeää päätöstä.

Nyt on siis menossa yhteistyössä Helsingin ja HSL:n kanssa Raide-Jokerin hankearviointi, jonka tavoitteena on päivittää kannattavuuslaskennat.  Arvioinnissa tarkastellaan kaikki kannattavuuteen olennaisesti vaikuttavat tekijät. Tarkastelussa on mukana myös Kehä I:ä seuraileva linjausvaihtoehto Leppävaaran ja Tapiolan välillä. Hankearvioinnin on määrä valmistua vuoden 2011 aikana.

Asukkaiden oikeusturvan ja lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti Raide-Jokerin yksityiskohtaisesta linjauksesta Pyhänristin puiston osalta tulisi päättää pikaisesti hankearvioinnin valmistumisen jälkeen. Myös tämän kaavan lykkääminen olisi perusteltua, jotta kaikki vaihtoehdot pysyvät aidosti mahdollisina.

Päätösten kiirehtiminen viestii osaltaan, että Espoo haluaa tosissaan bussi-Jokerin raieteille.

– Matinkylä, Piispanportti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi ja asemakaavaksi

Tavoitteena on mahdollistaa Ison Omenan laajentaminen, Suomenlahdentien itäpään siirtäminen, metron liityntäbussiterminaalin sijoittaminen korttelialueeseen sekä asuinrakennusten rakentaminen. Lisäksi mahdollistetaan uimahallin sijoittaminen Kalapuistoon ja Länsiväylän alittavan kadun rakentaminen.

Tätä Matinkylän metrokeskuksen kaavaa on käsitelty lautakunnassa moneen kertaan. Isoja kysymyksiä on ollut uimahallin kytkeminen metrokeskuksen rakentamiseen, uuden koulun sijoittaminen Matinkyläön (ei ole tulossa tälle kaava-alueelle) sekä liikennejärjestelyt.

Olen pitänyt sujuvaa pyöräilyä vahvasti esillä ja alueesta onkin laadittu Strafican toimesta ansiokas pyöräilysuunnitelma. Sen toteuttamisesta ei kuitenkaan kaavassa/päätöksessä riittävän vahvasti linjata. Asia ei tietysti kuulukaan pelkästään tähän kaava-alueeseen, mutta pitää varmistaa, että toteutukseen on varattu riittävät resurssit.

Energiatehokkuuden osalta kaavamääräyksissä sallitaan uusiutuvien energiaratkaisujen toteuttaminen (aurinkopaneelit, aurinkokerääjät ja pientuulivoimalat). Olisi tietysti hyvä, jos myös velvoitettaisiin. Lisäksi todetaan, että rakentamisen yhtetydessä tulee mahdollistaa alueen kokonaisvaltaisen energiajärjestelmän toteutus. Ensisijaisesti tulee pyrkiä uimahallin hukkalämmön hyödyntämiseen.

– Olari, Piispankallio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Tavoitteena on muuttaa toimistotalojen korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Suunnittelualueen kerrosala kasvaa noin 850 k-m2.

Tämä oli jo kerran lautakunnassa, on puolestani ok.

– Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville

Tavoitteena on vanhan loma-asunto- ja omakotialueen kehittäminen ja mahdollisuuksien luominen täydennysrakentamiseen. Suunnittelussa turvataan kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonarvot.

Tätä kaavaa on valmisteltu huolella. Asukkaat ovat olleet aktiivisia ja yksityiskohtaisia toiveita on muistutuksissa paljon. Ympäristöviranomaiset ja Metsähallitus puolestaan ovat lausuneet haitallisista vaikutuksista Natura-alueeseen. Muutoksia on tehty sen verran paljon, että kaava on laitettava uudelleen nähtäville. Täytyy vielä lukea asukkaiden muistutukset huolella.

– Leppävaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liiketalojen korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä korottaa rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslukua.

Kyse on Leppävaaran kansantalon tontista. Talo on rakennettu 1954, mutta niiin huonokuntoinen, ettei sitä kannata peruskorjata. Maanomistaja Leppävaaran Järjestöyhdistys ry on ilmoittanut, ettei rakennuksen korjaaminen ja ylläpitäminen ei ole heille taloudellisesti mahdollista, eivätkä tilat vastaa heidän nykytarpeita. Espoon kaupunginmuseo on ilmoittanut, että he eivät vastusta rakennuksen purkamista.

Harmillista, etta vanha talo pitää purkaa, mutta se vaikuttaa perustellulta.

– Leppävaara, Puustellinmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tämä oli jo lautakunnassa kerran, kyse 11 parkkipaikasta. Ok näin.

– Kaupunkisuunnittelukeskuksen perimien kaavakuulutusluokkien maksujen tarkistaminen

Nostetaan taksoja kuulutuskustannuksien nousun myötä, jotta hakijalta perittävät maksut vastaisivat todellisia kustannuksia.