Seuraavan kokouksen lista on lyhyt, mutta painava. Isoimpana päätettävänä on Lommila.

Infoasiat:

– Etelä-Espoon varikkoselvitys

Tämä liittyy Finnoon alueen kehittämiseen. Siellä olevalle varikolle pitää löytää korvaava paikka.

– Tapiolan keskus

Tapiolan keskuksen kaavaa on parannettu valtaisan palauteryöpyn takia. Infossa esitellään ratkaisuja, joiden mukainen asemakaavaehdotus on tarkoitus tuoda lautakunnan käsiteltäväksi kokoukseen 28.3. Toivottavasti löytyy sellainen ratkaisu, jonka kanssa voidaan edetä.

Kokousasiat:

– Olari, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, Holmanpuisto II (palautettiin 27.4.2011)

Vuosi sitten kirjoitin vihreiden sähköpostilistalla kokouksesta näin:

”Valmistelu on tehty todella huolellisesti, luontoselvitykset huomioitu ja tehty energiasuunnitelma. Ongelma on se, että pientalotontteja on viety Puolarinpuron pohjoispuolelle osittain Keskuspuistoon. Perusteluna on tonttien saaminen kaupungin maalle omatoimiseen rakentamiseen sekä se, että korvaukseksi Keskuspuistoa on ikään kuin laajennettu jättämällä viheraluetta toisaalle.

Tästä syntyi lopulta yksimielinen palautus siten, että Keskuspuistoa laajennetaan poistamalla Puolarinpuron pohjoispuolinen kortteli. Jotta saadaan omatoimisen rakentamisen tontteja, tutkitaan mahdollisuutta laajentaa AP-2 aluetta Kelkonkorvenmäkeen.

Uuden näkökulman päätöksentekoon toivat tuoreet liito-oravahavainnot. Vuonna 2009 tehdyssä luontoselvityksessä liito-oravaa ei alueelta tavattu. Epävirallisesti todettiin, että palautuksen aikana on syytä selvittää vielä tarkemmin myös liito-oravatilanne.

Tämä oli hyvä päätös, jolla vältimme pieneltä osin Keskuspuiston nakertamisen.”

Valmistelua on jatkettu edelleen huolella. Lautakunnan päätöksen mukaisesti rakentaminen on poistettu Puolarinpuron pohjoispuolelta. Keelkorvenmäessä sijaitsevan asuinalueen muuttamista ja laajentamista tutkittiin, mutta sitä ei pidetty perusteltuna maisemallisista ja taloudellisista syistä eikä myöskään Keskuspuiston läheisyyden vuoksi. Lisäksi viheryhteyksiä ja liito-oravan kulkuyhteyksiä on parannettu.

Minusta kaava voi mennä tällaisena nähtäville.

– Karvasmäessä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi Lommila, alue 630102 (Kh-asia) (pöydälle 29.2.2012)

Kaavaa on parannettu nähtävilläolon aikana, mutta perusongelma säilyy: Kaava sallii hypermarketit ja Lommilan vetureina toimivat Citymarket ja Prisma.

Uudenmaan ely-keskus suhtautuu lausunnossaan hankkeeseen kriittisesti. Sen mielestä Lommilan hanke haittaa merkittävästi Espoon keskuksen kaupallisia palveluja ja niiden kehittämistä. Lisäksi asiointi perustuisi liikaa henkilöautoiluun eikä palvelujen saatavuutta ole taattu.

Lausunnossa harmitellaan, ettei lautakunnan aiempaa päivittäistavarakaupan määrää rajaavaa päätöstä ole noudatettu. Ely-keskus harkitseekin vielä, onko hankkeesta tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Riskinä on, että jos kaava hyväksytään, tulee elykeskus valittamaan. Viimeksi ely-keskuksen valitukseen kaatui Kulloonsillan kaava.

Olen ely-keskuksen linjoilla. Pitää vielä käydä neuvotteluja ja miettiä etenemisstrategia kokoukseen.

– Rakennuskiellon jatkaminen Tapiolassa rakennuskieltoalueella Otsolahti ja Itäranta sekä rakennuskieltoalueella Länsikorkee ja Kaskenkaataja

Näillä alueilla on kaavoitus vireillä, mutta kaavojen edistämistä ei ole aikataulutettu.