Kevätkauden viimeinen kokous on ensi keskiviikkona. Isoimpina asioina pöydälle jätetyt Jousenpuisto ja Espoon keskus (kaupungintalo).

Info-asiat

– Tapiolan keskuksen kaavoitustilanne.

Tämä liittyy talousarvioneuvotteluissa tehtyyn päätökseen: ”kaupunginhallitus valmistelee Tapiolan kulttuurikeskuksen ja sen lähialueen tilojen uudistustoimet sekä kaupunginteatterin uudisrakennuksen suunnitelmat siten, että niistä voidaan tehdä kokonaispäätös viimeistään kesäkuussa 2012”.

Lista-asiat:

– Koivu-Mankkaa II, Orion-Oriola, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 10.8.2011, palautettu 7.12.2011)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa asumista korttelin pohjoisosan rakentamattomille alueille, osalle paikoitusalueesta ja puustoisen mäen itärinteelle. Orion Oyj:n ja Oriola KD Oyj:n toimintaa koskeville korttelialueille tehdään tarkennuksia.

Alueesta on tarkoitus suunnitella tiivis, viihtyisä ja omaleimainen kaupunkialue, jossa on hyvät kevyen liikenteen yhteydet alueen sisällä, riittävästi yhtenäistä puistomaista aluetta sekä paikoitusalueita asukkaille. Maisemallisesti ja historiallisesti merkittävä kylämäki säästetään rakentamiselta keskeisiltä osiltaan. Tavoitteena on uusiutuvien ja ilmaisenergiaratkaisujen mahdollisimman laaja hyödyntäminen.

Tätä kaavaa on jumpattu lautakunnassa pitkään ja suunnittelu on edennyt sen tuloksena hyvään suuntaan. Nyt oltaneen valmiita hyväksymään kaavalliset tavoitteet.

– Jousenpuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle (pöydälle 25.4.2012)

Urheilupuiston metroasema sijoittuu Jousenpuiston kaava-alueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa liikerakentamista ja asumista metroaseman ympäristöön.  Lisäksi mahdollistetaan Koivu-Mankkaan tien uudet liikennejärjestelyt.

Lautakunta kävi perjantaina asukkaiden kutsumana tutustumassa kaava-alueeseen paikan päällä. Keskeiset asukkaita huolettavat aiheet ovat huoltoliikenteen ohjaaminen keskeiselle kevyen liikenteen väylälle sekä tornitalot. Ymmärrystä asukkaiden näkemyksille löytyi. Minusta kaava olisi syytä palauttaa. Tornit eivät tuohon paikkaan noin massiivisina sovi.

– Espoon keskus,virastokeskus, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 25.4.2012 ja 30.5.2012)

Tavoitteena on valtuustotalon ja nykyisen kaupungintalon lähiympäristön kehittäminen. Alueen viihtyvyyttä parannetaan uudistamalla ja lisäämällä asuin-, toimisto-, liike- ja julkisrakentamista, sekä uudella monitoimitorilla. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuus kalliopysäköinnin järjestämiseen. Suunnittelualue sijaitsee Espoon Keskuksen kaupunginosassa (40). Noin 6,8 ha kokoiselle suunnittelualueelle sijoittuvat Lagstadin koulukeskus, Espoon kaupungintalo, valtuustotalo sekä osa kaupungin virastokeskuksesta.

Kuten viime raportissani kirjoitin, lautakunnassa on löytymässä yhteisymmärrys siitä, että tässä vaiheessa ei suljeta pois kaupungintalon säilyttämistä. Lautakunta linjannee noin ja sen lisäksi annettaneen ohjeita ainakin puiston paremmasta kytkemisestä keskustaan sekä vanhan aseman siirrosta jotta radan varteen saadaan uudisrakentamista paremmin ja asema arvoiseensa miljööseen.

– Kaavoituksen työohjelman 2012 seuranta, tilanne 30.5.2012 (pöydälle 30.5.2012)

Tätä täydennetään lautakunnan evästysten pohjalta.

– Kilo, Kilonpuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kilo-seura on kiinnittänyt huomiota kävely-yhteyteen alueen itäreunan yleiseltä parkkipaikalta Kilon seisakkeelle. Nyt kevyen liikenteen väylä kulkee alueen eteläpuolelta radan vartta, mutta tämä yhteys tulee jäämään kaupunkiradan alle. Kaavassa yhteys osoitetaan kulkemaan korttelin pohjoispuolelta. Kyselen vielä tälle perusteita.

– Kiiltokallio asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan erillispientalojen rakentaminen puretun huoltoaseman tontille.

– Viherlaakso, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tavoitteena on muuttaa osa puistoalueesta erillispientalojen korttelialueeksi sekä järjestää alueelle ajoyhteys. Lisäksi alueella sijaitsevat rakennukset suojellaan.


– Niipperi, Juvanmalmin teollisuusalue, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Juvan teollisuuskadun varressa oleva puistoalue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T), ja liittää se osaksi tonttia 81014/10. Rakennusoikeus kasvaa asemakaavan muutoksella.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2013 – 2015

Toimintaympäristön analyysin avulla luodaan yhteinen toimintaympäristön tietopohja määrärahakehyksen ja taloussuunnitelman laadinnalle. Kaupunkikehitysyksikkö ja tietopalveluryhmä ovat julkaisseet toukokuussa Espoon toimintaympäristö 2012 – aineiston suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Seudullisena yhteistyönä on päivitetty laaja seudullinen toimintaympäristöaineisto. Lautakunta käy keskustelun esitettyjen tekijöiden vaikutuksesta kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaan.

Merkittävät strategiset tulostavoitteet liittyvät kaupunkikeskusten kehittämiseen sekä Suurpellon alueen rakentamiseen. Länsimetron ja kaupunkiradan jatkamiseen valmistaudutaan.

Tämä liittyy talousarvion valmisteluun.

– Päätöksiä ja kirjelmiä

TIINA: Tiedoksi merkitään selvitys ”Lähikaupasta hypermarkettiin – Päivittäistavarakaupan keihtys Espoossa v. 1965-2010.