Illan vaikeissa asioissa tehtiin yksimielisesti hyviä päätöksiä: Kaupungintalon säilyttämistä osittain tai kokonaan ei suljettu pois, ja Jousenpuisto palautettiin.

Hyvä päätös tälle keväälle!

Info-asiat

– Tapiolan keskuksen kaavoitustilanne

Saatiin katsaus Tapiolan suunnittelun tilanteeseen. Teatteritalon kaava on tulossa lautakuntaan 2012 lopussa.

Kulttuurikeskus uudistuu: Kirjastolle etsitään paikkaa Tapionraitin ympäristöstä Ervin suunnittelemista rakennuksista (Heikintori / Tapiontori). Kulttuurikeskus halutaan nykyistä paremmin avautumaan ympäristöön. Mahdollista laajennustilaa etsitään ympäristön kiinteistöistä. Kulttuuriaukiosta halutaan todellinen kaupunkiaukio.

Lista-asiat:

– Koivu-Mankkaa II, Orion-Oriola, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 10.8.2011, palautettu 7.12.2011)

Tämä meni eteenpäin pienin tarkennuksin.Suunnitelmia edelleen jalostettu lautakunnan kommenttien perusteella. Verrattuna ensimmäiseen versioon, joka meille esiteltiin, alueen ilme on muuttunut radikaalisti: Ei standardipistetaloja vaan mielenkiintoista kaupunkimaista arkkitehtuuria, joka mahdollistaa suojaisat vehreät pihat. Tiivis alueesta toki tulee, mutta saa tullakin kun ollaan urheilupuiston kupeessa, teollisuusalueen vieressä ja melko lähellä metroasemaa.


– Jousenpuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle (pöydälle 25.4.2012)

Tämä oli illan haasteellisin asia. Lautakunnan edellisen päätöksen pohjalta tornien visuaalista ilmettä oli yritetty parantaa rakennusoikeutta merkittävästi vähentämättä. Lopputulos ei lautakuntaa tyydyttänyt.

Asiaa mutkistaa se, että tornialueen kolme rakennuspaikkaa ovat käytännössä ainoat kohtuullisin kustannuksin toteutettavat rakennuspaikat alueella. Korkeaa rakentamista ei siis ollut realistista kokonaan torpata, vaikka se olisi ollut mielestäni paras ratkaisu. Se olisi myös ollut nähtävillä olleen valmisteluaineiston mukainen.

Alun perin metroasema oli tarkoitus louhia syvälle kallioon. Se ei kuitenkaan onnistunut, jolloin metro tuotiin pintaan. Samalla ratkaistiin pysäköintiongelma maanalaisella pysäköintihallilla, joka sijoitettiin metroaseman yhteyteen. Samalla on rajattu mahdollisuuksia maanpäälliseen rakentamiseen. Tätä ei tosin kaupunginhallituksen esityslistalla päätöksen yhteydessä tuotu ilmi.

Alueen suunnittelussa on siis menty parkkipaikat edellä, ja Ja sitten on yritetty löytää taloudellisesti toteuttamiskelpoista ratkaisua rakentamiseen.

Pitkän keskustelun jälkeen päädyimme yksimielisesti palauttamaan kaavan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin evästyksin (tarkat sanamuodot löytyvät aikanaan pöytäkirjasta):

– Liikennejärjestelmää muutetaan siten, että alueen pohjoisosassa olevalla kävely- ja pyöräreitillä ei sallita huoltoajoa eikä muuta ajoneuvoliikennettä

– Metroaseman ja korkeiden kerrostalojen alueen huolto- ja jätehuoltotiloja keskitetään siten, että tarve huoltoajolle vähenee ja turvallisuus lisääntyy

– Alueen pohjoisosan kerrostalokorttelin rakennusoikeus  (AL-1) kerrosala pudotetaan esitetystä 29 650 k-m2 valmisteluaineiston 18 500 k-m2:een.

– Tämän toteuttamiseksi tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jonka ohjeena:

a) kaupunkikuvallisesti muodostuu yhtenäinen yhteiseltä jalustalta nouseva kolmen rakennuksen sommitelma, massoittelu moni-ilmeistä ja ylöspäin kapenevaa

b) esitetyn korkeimman tornin A korkeus max 18 kerrosta (oli 26), B ja C tornien korkeus max 12 kerrosta (oli 17)

c) torneja voidaan madaltaa laajentamalla B tornin rakennuspohjan alaa sekä korottamalla korttelialueen jalustaa 1-2 kerrosta sijoittaen sinne asumista ja liiketilaa

– kaavamääräyksiin lisätään velvoite energiasuunnitelman noudattamisesta

Kiitos asukkaille rakentavasta ja hyvin perustellusta palautteesta! Uskon, että tämän päätöksen turvin voidaan löytää alueelle paremmin sopiva ja ympäristöönsä istuva kokonaisuus myös tornikorttelin osalta. Realiteeteista huolimatta.

– Espoon keskus,virastokeskus, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 25.4.2012 ja 30.5.2012)

Tästäkin päästiin yksimielisyyteen. Lautakunnan lisäykset päätökseen:

– Näkymiä ja yhteyksiä rakennettua ja rakennettavaa keskusaluetta ympäröivään viheralueeseen korostetaan.

– Valtuustotaloa ja sen ympäristöä kehitetään kokonaisuutena: päätöksenteon ja kansalaistoiminnan ns. demokratiatalo sekä tähän liittyvä monitoimitori muodostavat alueelle kohtaamispaikan, jonka kaupunkikuvaan ja toiminnallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Monitoimitorilta tulee olla sujuva puistoyhteys Espoonjokilaaksoon.

– Tässä kaavoitusvaiheessa ei lautakunta rajaa jatkovalmistelusta pois eri ratkaisuja: puretaanko vanha kaupungintalo kokonaan, osittain tai ei-ollenkaan. Valmisteluaineistoa koskevissa lausunnoissa ja mielipiteissä voidaan tähän ottaa kantaa. Valmisteluaineistoa muokataan päätöksen mukaiseksi siten, että nähtäville menevässä aineistossa kuvataan riittävällä tavalla myös kaupungintalon osittain tai kokonaan säilyttävät vaihtoehdot.

– Mahdollistetaan radanvarteen rakentaminen siirtämällä vanha asemarakennus merkittävään paikkaan keskusaluetta ympäröivään puistovyöhykkeeseen ja luomalla sille luonteva käyttötarkoitus. Kehitetään näin mahdollistuvalle radanvarteen tulevalle kokonaisuudelle hyvä kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen ratkaisu (rakennusten korkeus, käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä). Tutkitaan Kirkkojärventien varteen Espoonportin ja Vaakunatorin väliselle alueelle mielikuvituksellisempaa ja korkeampaa massoittelua sekä sen rikkovia näkymiä radan varresta puistoalueelle. Tällöin monitoimitori, puistoalue ja demokratiatalo olisivat selkeämmin aluetta maantasolla dominoivia.

– Virastokeskuksen ja sen ympäristön korttelialueiden pysäköinti tulee osoittaa rakennusten kellarikerroksiin, pysäköintilaitoksiin tai pysäköintiluolaan. Kadunvarsille ja tonteille mahdollistetaan vain lyhytaikainen huolto- yms. pysäköinti.

Tämä päätös antaa perusteet tutkia talon säilyttämisvaihtoehdot kunnolla.


– Kaavoituksen työohjelman 2012 seuranta, tilanne 30.5.2012 (pöydälle 30.5.2012)

Esittelijä teki muutoksia lautakunnan evästysten mukaisesti. Kirjatuksi tuli mm. korkean rakentamisen periaatteiden valmistuminen tämän vuoden loppuun mennessä. Raide-Jokeri tuodaan lautakuntaan syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

– Kilo, Kilonpuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Yksimielisesti eteenpäin.

– Kiiltokallio asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan erillispientalojen rakentaminen puretun huoltoaseman tontille. Yksimielisesti eteenpäin.

– Viherlaakso, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tavoitteena on muuttaa osa puistoalueesta erillispientalojen korttelialueeksi sekä järjestää alueelle ajoyhteys. Lisäksi alueella sijaitsevat rakennukset suojellaan. Yksimielisesti eteenpäin.

– Niipperi, Juvanmalmin teollisuusalue, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Juvan teollisuuskadun varressa oleva puistoalue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T), ja liittää se osaksi tonttia 81014/10. Rakennusoikeus kasvaa asemakaavan muutoksella. Yksimielisesti eteenpäin.


– Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2013 – 2015

Tästä jatketaan keskustelua elokuun seminaarissa.

– Päätöksiä ja kirjelmiä

Merkittiin keskusteluitta tiedoksi selvitys “Lähikaupasta hypermarkettiin – Päivittäistavarakaupan keihtys Espoossa v. 1965-2010.