Kokous oli lyhyt, kuten arvelin. Tunnelma alkaa jo olla haikea: Muutama kuukausi ja lautakunta vaihtuu. Vaalitulos kertoo, millaisella värisuoralla Espoota kaavoitetaan seuraavat neljä vuotta.

Infoasiat:

Pakankylän kartano

Tavoitteena on Kaisankodin toiminnan kehittäminen ja turvaaminen. Tällä hetkellä 60 % Kaisankodin toiminnasta on Kelan tukemaa kuntoutustoimintaa. Viikonloppuisin kartano on kokous- ja juhlakäytössä. Toimintaa halutaan monipuolistaa, eikä nykyinen majoituskapasiteetti 50 huonetta ei riitä tämän päivän tarpeisiin.

Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, ja sitä toivotaan tämän hankkeen myötä. Kaava-alueella on myös kaupungin maata.

A-konsulttien johdolla on  valmisteltu idealuonnos kaavoitustyön pohjaksi. Tavoitteena on tukeutua vanhaan miljööseen ja maisemaan tuoden kuitenkin alueelle uusia palveluja. Alueetta suunnitellaan kylän keskukseksi, kylämäeksi. Uutta majoitusta ja kaupungin maille mahdollisesti palveluasumista, alueen keskelle väentori.

Asia tulee seuraavaan lautakuntaan lista-asiana. Positiivista on, että Kaisankoti haluaa tehdä kaavan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Hulevesiohjelma

Olennaista on, että nyt on kirjattu, miten Espoon kaupungissa toimitaan hulevesien osalta ja erityisesti kuka vastaa mistäkin. Ohjelman kautta myös sitoutetaan eri hallintokunnat tavoitteisiin.

Keskeisin osa ohjelmaa on toimien prioriteettijärjestys:
I Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa.
II Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.
III Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä .
IV Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviermärissä yleisille alueille viivytettäväksi ja puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista.
V Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön.

Kaupunkisuunnittelukeskuksella on päävastuu hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta: -Kaavoissa on tehtävä riittävät tilavaraukset eri toiminnoille ja niissä voidaan antaa hulevesien hallintaan liittyviä määräyksiä.

  • Kaavojen ajantasaisuus on arvioitava liittyen mm. tulviin.
  • Kaavojen pohjaksi on laadittava riittävät selvitykset hulevesien osalta.
  • Kaavan laadinnan yhteydessä on arvioitava maankäyttösuunnitelman toteuttamisen vaikutukset myös huleveisenhallintaan liittyen.

Hulevesityöryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Sen tehtävänä on toteutuksen seuranta ja ajantasalla pitäminen. Toteutukseen tarvitaan riittävät resurssit, niin henkilö- kuin määrärahat.

Kaupunkisuunnittelukeskuksessa hulevesien hallintasuunnitelmat tehdään osana kunnallistekniikan yleissuunnitelmia ennen kaavaehdotusta. Tarvittaessa on tilattu lisäksi erillisiä hankekohtaisia hulevesisuunnitelmia. Kaavoissa ohjataan tavoitetta (viivyttämisen mitoitus ja vedenlaadun parantaminen) muttei sidota toimenpiteitä tiettyyn tekniikkaan. Viivytys tehdään tontilla ei viheralueella.

Valtakunnallinen Hulevesiopas on valmistunut keväällä 2012. Espoo on ollut mukana rahoittamassa ja ohjaamassa uutta ohjetta. Tämä on hyvä esimerkki hallintokuntien rajat ylittävästä yhteistyöstä. Nyt on huolehdittava siitä, että työhön on riittävät resurssit.

Maankäyttösopimukset

Teknisen ja ympäristötoimen esikunnassa sijaitseva tonttiyksikkö hoitaa maankäyttösopimusten laadinnan. Sopimuskäytännölle on lainsäädännöllinen perusta: Jos maanomistajalle koituu asemakaavasta merkittävää hyötyä, velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta kunnalle koituviin kustannuksiin.

Valmisteluaineiston yhteydessä arvioidaan, onko sopimustarvetta vai ei. Jos on, kaava menee kaupunginhallitukseen.

Espoossa maankäyttösopimus on ensisijainen vaihtoehto alueiden toteuttamiseen. Kaupunginhallituksessa on päätetty sopimisen periaatteet. Jos maanomistajalla on intressi hankkeen edistämiseen, sopimus syntyy yleensä vikkelästi. Jos intressiä ei ole, voi tilanne roikkua useita vuosia. Joskus päädytään maankäyttösopimuksen sijaan siihen, että kaupunki ostaa maan raakamaana.

Käytiin periaatteellista keskutelua siitä, miten kaupungin pitäisi toimia, jos sopimusta ei synny. Laki suo mahdollisuuden käyttää pakkolunastusta, jos vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä. Espoossa tätä keinoa ei ole haluttu käyttää, koska valtapuolue Kokoomus ei sitä kannata.

Lista-asiat

Päätösasiat menivät kaikki esityksen mukaan, ks. esityslista