Tässäpä tämän iltaiset päätökset.

Infoasiat:
– Etelä-Espoon linja-autoliikenteen varikkojen kehittämisperiaatteet

Varikkoselvitys on valmis ja esitelty kh:n elinkeino- ja kilpailukykyjaokselle lokakuun alussa. Selvityksen pohjalta suositetaan Klovin varikon säilyttämistä, 100 auton varikkoa Vanttilaan (VE1) sekä varikkoja Koffin varaston tontille (VE2) ja Finnoonniittyyn (VE3). Nyt pitäisi tehdä kaavavaraukset ja hankkia kaupungin omistukseen tarvittavat maat. Varikkojen toteutus on tarkoitus kytkeä länsimetron jatkon toteutukseen.

Lista-asiat:

– Kaitaa-Matinkylä, Finnoo I, asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 17.10.2012)

Tästä käytiin pitkä keskustelu. Sitoutumattomien Paula Pöntynen esitti asian palauttamista, koska osayleiskaavaa ei ole vielä hyväksytty. Asemakaavan edistämistä rinnan osayleiskaavan kanssa perusteltiin sillä, että alueen rakentaminen ehtii metron jatkon aikatauluun. Pidin perustelua relevanttina enkä kannattanut palautusta.

Sain päätösesitykseen lisäyksiä koskien lintukosteikon suojelua. Lautakunta päätti, että lintukosteikon ja lähiluonnon luonto- ja virkistysarvojen säilyminen varmistetaan, allas osoitetaan suojelualueeksi ja lisäksi osoitetaan riittävä suojavyöhyke. Asutus sijoitetaan alueen eteläosassa riittävän etäälle naurulokkikoloniasta asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Suojavyöhykkeelle ei osoiteta mitään toimintoja kevyitä polkuja lukuunottamatta. Lisäksi päätettiin luontokeskuksen suunnittelun käynnistämisestä.

Kritisoin sitä, että listatekstissä ei mainita yhtäkään alueen harvinaisista lintulajeista. Tämä on melko käsittämätöntä, kun asiasta on kuitenkin väännetty jo useampaan kertaan. Listatekstiin lisättiin vaatimuksestani maininta, että alue täyttää lintudirektiivin SPA-alueen vaatimukset usean lintulajin perusteella, ja että aluetta on sen luontoarvojen perusteella käsiteltävä SPA-alueena ja alueeseen kohdistuvat hankkeet on arvioitava luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin edellyttämällä tavalla.

Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa on kutsuttu palaveriin kaupunkisuunnittelukeskukseen, joten uskon että asiantuntijanäkemys välittyy sitä kautta valmistelijoille. Nyt hyväksyttiin sanalliset tavoitteet ja luonnos menee nähtäville. Lausuntojen ja muistutusten pohjalta sitten jatketaan vääntöä suojelun puolesta.

Toimin kaavan tiedotustilaisuuden pj:nä.

– Bodom, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi (pöydälle 17.10.2012)

Nostin esiin Matalajärven tilan ja miten varmistetaan ettei se heikkene. Tällä kaudella Matalajärvi on ollut lautakunnassa esillä, ja sen tuloksena on teetetty Matalajärven valumavesien hallintasuunnitelma. Ongelma on, että sen toimenpiteet eivät ole maanomistajia velvoittavia. Omalla maallaan kaupunki voi toki tehdä mitä vaan, mutta miten saada yksityiset toimimaan? Yksi keino on esittää budjettineuvotteluissa rahaa, jotta kaupunki voisi avustaa päästöjenvähennystoimenpiteitä.

Suurimmat päästöt tulevat maataloudesta ja golfkentältä. Asuinalueiden merkitys on vähäinen ja tässä kaavassa velvoitetaan käsittelemään syntyvät hulevedet tontilla.

Jotta kaava-alueen valumat saataisiin kuriin, lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle että maankäyttösopimuksessa tulee sopia riittävistä toimenpiteistä, joilla Matalajärven valumavesien hallintasuunnitelmat toteutetaan. Tätä pitää siis vahtia kh:ssa.

Asukkaiden muistutusten johdosta päätettiin siirtää huoltorakennus pois maisemallisesti keskeisestä paikasta Golfkentällä olevien tenniskenttien kohdalle.

– Kaitaa-Iivisninemi osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet

Tähän sain muutaman muutoksen: Esityksestäni päätöksestä poistettiin asukasmäärätavoite. Siihen ei ole ehdottomasti sitouduttu, vaan tarvittaessa voidaan tutkia myös muita asukasmäärävaihtoehtoja. Esittelijät ovat useaan kertaan todenneet, että 20 000 asukkaan tavoitteen saavuttaminen Finnoo-vision kattamalla alueella on haasteellista.

Nostin esiin sen, että asemakaavoituksessa on pidettävä kiinni yleiskaavan viheraluerajauksesta. En saanut asiaa päätökseen tällaisenaan, mutta tehtiin lisäys, että virkistyskäytön ohella otetaan erityisesti huomioon luontoarvot. Nyt hyväksyttiin vain sanalliset tavoitteet. Rajoista jatketaan tarvittaessa vääntöä sitten kun ollaan kaavakartan äärellä.

Lisäksi päätettiin, että varmistetaan Hannusjärven säilyminen luonnontilassa ja sen tarvitsema riittävä vedensaanti.

– Högnäs, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi

Tämä jäi pyynnöstäni pöydälle, jotta ehditään käydä läpi asukaspalaute. Sinänsä valmistelu vaikuttaa lautakunnan linjausten mukaiselta.

– Muurala, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tämä hyväksyttiin esityksen mukaan.