Päivä alkoi kahdeksalta paikkajakoneuvotteluilla. Iltapäivällä ratkottiin teknisen lautakunnan pj. Marjo Matikan, virkamiesten ja asukkaiden kesken Kurttilan miljööltään herkän kadunpätkän kohtaloa. Ja ilta kuluikin sitten lautakunnassa.

Tässä kokouksen kulku:

Infoasiat:

– Koivumankkaa II, Orion

Tätä on lautakunnassa käsitelty useampaan kertaan. Nyt on asukaspalaute saatu ja edetty ehdotusvaiheeseen. Asukkaita huoletti eniten julkisivumateriaaliksi valittu punatiili. Nyt on tutkittu myös vaaleampaa rappausta. Lisäksi on panostettu viihtyisään korttelipihaan. Hyvältä näyttää.

Kaava on seuraavassa lautakunnassa lista-asiana.
– Suurpelto I, kaavamuutos

Tavoitteena on nyt saada Suurpeltoon asukkaiden odottama kauppa. Visiossa laajemmaksi tavoitteeksi on esitetty uudet kaupan konseptit.

Kauppaa ja palveluita on tulossa n. 25 000 kem2, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa, kaksi 2000 kem2 supermarkettia, pienliikkeitä ja palveluita. Kakkosvaiheeseen on tarkoitus toteuttaa suurempia kaupan yksiköitä sekä tulevaisuuden kauppapalveluja. Avajaiset on tarkoitus pitää lokakuussa 2014. Palvelukorttelin lisäksi on tulossa myös asumista. Alue on lähes autoton, parkkipaikat on sijoitettu liikekortteliin.

On todella tärkeää, että Suurpeltoon saadaan palveluita. Toivottavasti kaava etenee ja kaupan konsepti toteutuu. Kaava on menossa nähtäville virkamiespäätöksenä.

Lista-asiat:

– Högnäs

Kaavassa on pyritty huomioimaan niin asukkaiden palaute kuin luonnonsuojelun reunaehdot. Teknisen keskuksen lausunnosta huolimatta lisättiin katujen toteutuksesta kaavamääräys: Kadut toteutetaan Paciuksentietä lukuun ottamatta ohjeellisesti kevytpinnoitteisina ja alueen luonteeseen sopivina. Hyväksyttiin tällä muutoksella kaupunginhallitukseen.

– Jousenpuisto

Tämä kaava on siis kehittynyt merkittävästi asukkaiden ja lautakunnan palautteen myötä. Pohjoinen kortteliosa perustuu nyt tornittomaan vaihtoehtoon, tilalla on 12-kerroksisia terassitaloja. Kaikki parkkipaikat on keskitetty pysäköintilaitokseen, jolloin eteläinen asuinalue on saatu autottomaksi. Liikerakennus on siirretty Koivumankkaantien varteen, jolloin huoltoliikennettä ei tarvitse tuoda keskeiselle kevyen liikenteen väylälle.

Lautakunta ohjeisti vielä jatkovalmistelua seuraavasti:

Kehotettiin jatkosuunnittelussa varmistamaan, että Koivu-Mankaantie voidaan toteuttaa 2+2 kaistaisena jos liikenteen sujuvuus sitä edellyttää. Liikennesuunnittelija totesi, että kaava tämän mahdollistaa. Itse pidän nykyistä liikenneratkaisua hyvänä, mutten lähtenyt tätä vastustamaan.

Toiseksi kehotettiin kehittämään terassitalojen massoittelua ja muita kaupunkikuvallisia ratkaisuja.

Pirjo Kemppi-Virtanen esitti asian palauttamista. Äänin 10-2, yksi poissa hyväksyttiin nähtäville. Kannatin kaavan asettamista nähtäville, koska uskon, että tarvittava hiominen voidaan tehdä nähtävillä olon aikana saadun palautteen pohjalta. Toteuttamisen kannalta on olennaista, että suunnittelu ja toteutus etenee metron tulon tahdissa.

– Niittykumpu

Tämä jäi pöydälle.

Niittykumpuakin on kehitetty runsaan asukaspalautteen pohjalta. Kaksi keskeistä ongelmaa ovat siis rakentamisen määrä ja rakentamisen alle jäävien asukkaiden parkkipaikkojen korvaaminen.

Rakennusmassoittelussa suurin muutos on, että Niittytorin kortteliin tulevat lamellitalot on korvattu 9-kerroksisilla pistetaloilla. Tämä avaa näkymiä pohjoiseen nykyisille asukkaille. Metrokeskuksen tornia on madallettu 24 kerroksesta 18 kerrokseen. Autopaikoista on haettu ratkaisua yhdessä asukkaiden kanssa. Ne on nyt sijoitettu osittain maanpäällisiin pysäköintilaitoksiin, jotka on saatu melko hyvin istutettua maisemaan.

Niittykummun suunnitelma on minusta kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan. Silti edelleen rakentamista tulee paljon, koska kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos on linjannut, että metroasema rakennetaan metron aikataulussa ja metron rakentaminen pitää kustantaa rakennusoikeuksien tuotoilla.

Rakennusoikeutta on nyt tulossa 65 700 kem2, jossa on vähennystä 6300 kem2. Siitä 2/3 kaupungin mailla. Vähennys on tehty Niittytorin korttelista, josta on eniten tullut palautetta nykyisiltä asukkailta. Vähennetty rakennusoikeus on suunniteltu siirrettäväksi Merituulentien pohjoispuolelle  asukkaiden toiveiden mukaisesti.

– Turuntie

Turuntien varren maankäyttöä suunnitellaan ja se tulee aikanaan lautakuntaan linjattavaksi. Tässä siis pointti, että nyt Espoo pääsee itse suunnittelemaan.


– Pihlajarinne

Meni eteenpäin. En lähtenyt esittämään hylkäämistä. Kaavas on kuitenkin ympäristön kannalta parannus voimassa olevaan asemakaavaan.

– Martinsilta I

Tämä meni eteenpäin. Esittelijä lisäsi päätökseen, että järjestetään muutosehdotuksesta keskustelutilaisuus. Lisäksi päätettiin pyytää lausunto erityisesti sosiaali- ja terveystoimesta.

Kaavassa on määräys, ettei alueelle saa sijoittaa ilmansaasteille herkimpien ihmisryhmien asuntolatoimintaa, esimerkiksi vanhusten asumispalveluyksikköä. Myös tästä halutaan kuulla sosiaali- ja terveystoimen kanta.

– Kaavoituksen työohjelma

Käytiin läpi eri kaavahankkeiden tilanne. Nostin esiin tarpeen arvioida Betoniaseman toiminnan tarkoituksen mukaisuus Laajalahdessa, kun alueen luonne on muuttunut. Esitän, että alue otetaan kaavoituksen työohjelmaan.