Uuden valtuustokauden ensimmäinen valtuuston kokous on paljolti henkilövalintoja. Vihdoin pääsevät uudet luottamushenkilöt töihin!

Esityslista liitteineen löytyy täältä:

Kokouksen kiinnostavinta antia lienee metropoliselvityshenkilöiden vierailu valtuuston kuultavana.

Vihreiden valtuustoryhmä kokoontuu valtuustotalolla aina viikkoa ennen valtuuston kokousta klo 17.30. Ryhmäkokoukset ovat avoimia kaikille Espoon Vihreiden jäsenille.

Ennen ryhmäkokouksia valtuuston neuvottetoimilukunta (= kaikkien ryhmien puheenjohtajat) kokoontuu käymään lista-asiat läpi. Neuvottelutoimikunnan kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös johtavilla virkamiehillä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistoilla.

Jatkossa siis osallistun neuvottelutoimikunnan kokouksiin kh:n vpj:n roolissa.

Lista-asiat:

1         Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2         Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3         Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
4         Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
5         Tarkastuslautakunnan vaali
6         Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali
7         Keskusvaalilautakunnan vaali
8         Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen vaali
9         Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali
10         Svenska rum -lautakunnan vaali
11         Kulttuurilautakunnan vaali
12         Liikunta- ja nuorisolautakunnan vaali
13         Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali
14         Rakennuslautakunnan vaali
15         Teknisen lautakunnan vaali
16         Ympäristölautakunnan vaali
17         Palveluliikelaitosten johtokunnan vaali
18         Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali
19        Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien nimeäminen
20         Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

21        Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen lainalle

Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka on tarkoitus rakennuttaa, omistaa ja hallinnoida Opinmäen kampuksen kiinteistöä. Suurpellon taseyksikön saamia maankäyttömaksuja käytetään Opinmäen ensimmäisen vaiheen rahoitukseen 10 me. Rakennuttaminen rahoitetaan kaupungin takaamalla lainalla, max 40 me.

Omaa yhtiötä perustellaan sillä, että se mahdollistaa muiden osakkaiden mukaantulon. Muuten hanke olisi ollut järkevä toteuttaa Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen toimesta. Jos muita toimijoita ei tule, voidaan nämä fuusioida myöhemmin.

Ryhdyn nyt syvällisesti paneutumaan kaupungin tilojen hallintaan ja omistusmuotoihin, kun aloitan uuden kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pj:nä.


22        Pääkaupunkiseudun kaupunkien uuden yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Tämä on nyt sitä vapaaehtoista kuntien välistä yhteistyötä. Ylimmistä luottamushenkilöistä kostuvat pääkaupunkiseudun neuvottelutoimikunta ja koordinaatiotyöryhmä käsittelevät strategisesti merkittäviä yhteistyökysymyksiä mm. asumiseen, maankäyttöön ja liikenteeseen liittyen. Päätökset ovat yhteisesti sovittuja suosituksia, sitovat päätökset tehdään kaupunkien omissa valtuustoissa.

Näiden elinten ongelma on se, ettei niillä ole todellista päätösvaltaa. Vaikka esityslistat ovat avoimia, ei päätöksenteko kuitenkaan ole julkista.  Siksi tarvitaan vaaleilla valittu metropolivaltuusto seudun asioita hoitamaan.

Kaupunginhallituksen 1. varapj:nä tullen olemaan näiden elinten jäsen.


23        Matinkylä, Tiistinniitty IIa, asemakaavan hyväksyminen, alue 312100

Tätä kaavaa olen ollut hyväksymässä lautakunnassa. Tulossa on asuinkerrostalokortteli sekä laajentaa asuinpientalojen korttelialuetta Länsiväylän eteläpuolelle 800 m. päähään metroasemasta. Haasteina ovat olleet melu, sekä alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot.

Alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkee kevyen liikenteen reitti, joka on osa tulevaa Länsiväylän kevyen liikenteen verkkoa. Tein lautakunnassa lisäyksen, että katusuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota pyörätien toimivuuteen Länsiväylän eteläpuolella. Teen tämän saman lisäyksen myös valtuustossa.

24        Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta

Vihreiden Sirpa Hertellin ja Johanna Karimäen kysymys. Budjettineuvotteluissa päätettiin Vihreiden esityksestä, että reumavastaanotto käynnistetään helmikuussa 2013.

Vastauksen mukaan Espoo ja HUS ovat sopineet reumakeskuspilotin käynnistämisestä Tapiolan terveysasemalle. Alustavan suunnitelman mukaan toiminta käynnistyisi maaliskuussa 2013, rekrytoinnit ovat käynnissä.


25        Valtuustokysymys toimenpiteistä laboratoriopalvelujen turvaamiseksi ja johtosäännön tarkentamiseksi

Demareiden johanna Värmälän kysymys. Vastauksen mukaan laboratoriopalveluita parannetaan valtuuston päätöksen mukaisesti hyvässä yhteistyössä HUSLABin kanssa, eikä johtosääntömuutoksia tarvita.

26        Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalveluiden selvittämiseksi

Vihreiden Mari Nevalaisen aloite. Perhetyöhön saatiin budjettineuvotteluissa uusia vakansseja. Vastauksessa todetaan, että nykyisin perhetyötä tarjotaan pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten vanhemmille, mutta jatkossa on tarpeen laajentaa palveluita 7-12-vuotiaiden  perheisiin.

On tärkeää, että lapsiperhetyössä panostetaan ennaltaehkäisyyn.