Viimeisessä kokouksessa oli isoja asioita, joista onnistuttiin taas tekemään yksimielisiä päätöksiä. Kiitos siitä kuuluu lautakunnan pj. Markku Markkulalle, jonka työtä olen oppinut kuluneen neljän vuoden aikana arvostamaan kovasti. Ja tietysti myös koko lautakunnalle sekä virkamiehille.

Haikein mutta luottavaisin mielin jätän kaupunkisuunnittelun uuden vihreän ryhmän hoitoon. Menestystä haastavaan työhön uusi vpj. Kirsi Louhelainen, jäsen Risto Nevanlinna sekä varajäsenet Henna Partanen ja jatkuvuutta edustava Rainer Lahti.

Varajäsenelleni Rainerille erityiskiitos asiantuntevasta ja aktiivisesta tuesta kuluneella kaudella. Erityisesti ympäristöasioissa hänen sinnikkyytensä on tuottanut arvokasta tulosta.

Lista-asiat:

– Viherlaakso, eteläinen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, pöydälle 12.12.2012

Tätä hiottiin vielä parkkipaikkojen osalta. Päätettiin poistaa pihalta pieni parkkipaikka (5 autopaikkaa). Näin saatiin suojeltua puron vartta talojen takana.

– Blominmäen osayleiskaava, ehdotus kaupunginhallitukselle

Asuntorakentamista on vähennetty puolet kaavaehdotukseen verrattuna lautakunnan päätöksen mukaisesti (esityslistassa verrattiin luonnokseen, jossa asuntoaluetta oli vähemmän). Lisäksi kaavamääräyksellä edellytetään, että asuinalueiden toteutuksessa yhteydet on turvattava riittävin viheraluein. Tyydyimme tähän ratkaisuun.

Natura-selvitys hätäylivuotojen vaikutuksista ei kelvannut Ely-keskukselle, joten lausunnon pohjalta joudutaan vielä tekemään lisäselvityksiä. Toivottavasti asia saadaan tyydyttävästi ratkaistua.

Ekologisen yhteyden toteutus Kehä III:n yli ei ole pelkästään kaupungin päätettävissä, koska Kehä III on valtion tie. Tiehanke luultavasti YVAtaan ja se on vuosien prosessi. Kehä III:n parannus ei ole HLJ:ssä tämän vuosikymmenen hankkeissa. Halusimme varmistaa, että viheryhteyden toteuttaminen ei jää odottamaan Kehä III:n parantamista. Lautakunta päätti yksimielisesti, että rakentamisen edellyttämässä jatkosuunnittelussa varmistetaan vihersiltojen samanaikainen toteuttaminen ja ekologisten yhteyksien riittävyys valtuuston 12.10.2009 päätöksen mukaisesti.

– Lakisto, Takkulanlaita, ehdotus kaupunginhallitukselle

Esityksen mukaan.


– Bemböle, esitys kaupunginhallitukselle

Esityksen mukaan.

– Lommila, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville

Tämä meni nähtäville. Jäämme odottamaan lausuntoja.


– Perusmäki, Niipperinpelto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Esityksen mukaan.

– Laajalahti, Turvesuo pohjoinen, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Asukkaiden huoleen liikenteestä vastattiin kirjaamalla kaavamääräykseen, ettei kauppakorttelin rakennuksia saa ottaa käyttöön ennen kuin Turveradantie ja Turvesolmun eritasoliittymä Turunväylälle on toteutettu. Tavoitteena on käynnistää tien ja liittymän rakentaminen 2013-2014. Turveradantien jatko Olarinluoman suuntaan on urakkalaskennassa syksyllä, joten senkin rakentamisen aloittaminen on mahdollista. Tie mahdollistaa myös uuden sujuvan pyöräily-yhteyden Tapiolasta Leppävaaraa.

Turvesuon lumenkaatopaikan lopettaminen asettaa haasteita, mutta lumenkaatopaikka sijaitsee itseasiassa jo vahvistetun kaavan, ei tämän kaavan alueella.

Näillä eväin lähti kaupunginhallitukseen. Siellä olenkin sitten asiaa seuraavaksi käsittelemässä.


– Matinkylä-Saunalahti  metrotunneli, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Nyt siis hyväksyttiin maanalaista asemakaavaa, joka mahdollistaa kaksi varikon paikkaa ja kaksi päätepistettä. Metron jatkon aikataulun takia kaava pitää saada vilkkaasti eteenpäin. Valtuusto on päättänyt, että rakentamispäätös tehdään vasta kun valtion rahoituspäätös on selvä. Katseet kohdistuvat eduskunnan suuntaan. Päätöstä odotetaan Kivenlahteen saakka.

Varikon osalta voidaan todeta, että jos metro jäisi Matinkylään ei varikkoa tarvittaisi ollenkaan. Mutta sehän ei ole meille relevantti vaihtoehto.

Tein selväksi, että tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä linjata eri varikkovaihtoehtojen paremmuutta, vaan sen aika on tarkempien selvitysten jälkeen. Teimme seuraavan lisäpäätöksen:

Lautakunta päättää:
* todeta, että aikaisempien päätösten ja valmistleuohjeiden mukaisesti pitää tällä asemakaavalla mahdollistaa molempien varikkovaihtoehtojen toteuttaminen. Mikäli varikko päätetään sijoittaa Harmaakallioon niin tällöin on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös Saunalahden metroaseman rakentaminen
* todeta, että varikon sijoituspäätös edellyttää aikaisempia suunnitelmia tarkempaa selvitystyötä erityisesti joukkoliikenteen hoitamisesta välillä Kivenlahti-Kaulahti sekä myös Kivenlahdesta Kirkkonummen suuntaan Kantatie 51:n rinnalla
* päättää, että ennen asemakaavan seuraavaa lautakuntakäsittelyä pitää
lautakunnalle tuoda toiminnallisista ja taloudellisista hyödyistä ja
kustannuksista riittävän perusteellinen arvio koskien näitä kahta
varikkovaihtoehtoa mukaan lukien arviot varikon sijaintipäätöksen
vaikutuksista joukkoliikenteen määriin ja Saunalahden alueen
liikennetarpeen hoitamiseen. Lisäksi on tehtävä tarvittavat täydennykset ympäristöselvityksiin ja pohjaveden vaatimat hoitosuunnitelmat.


– Matinkylä, Matinlahti II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Esityksen mukaan.


– Vanttila, Lasihytinrinne, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Pienin teknisin korjauksin esityksen mukaan.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Puheenjohtaja oli käynyt läpi budjettineuvottelujen tuloksen kaupunkisuunnittelulautakunnan näkökulmasta ja teki ansiokkaat lisäykset. Prosessia on edelleen parannettava, jotta valtuuston budjettipäätökset päätyvät aidosti valmisteluun. Tähän on uusi kaupunkisuunnittelupäällikkö hyvin sitoutunut.


– Kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimuksen 2009-2012 seuranta ja arviointi

Hyvä, että sopimuksen toteutumista on seurattu virkamiesten toimesta. Tämä perinnöksi tulevalle lautakunnalle.