Kaupuginhallitus kokoontuu taas ensi maanantaina. Nyt riittää listalla jo painavaa asiaakin, mm. lausunto kuntarakennelaista.

Alla lista-asiat kommentein (esityslista kokonaisuudessaan):

– Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia)

Vuoden 2012 tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulos on noin 25 milj. euroa ja se on yli 20 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuosikatetta kertyi noin 143 milj. euroa eli hieman edellisvuotta enemmän. Vuosikatteen tulisi olla 180 miljoonan euroa, jotta tarvittavat investoinnit palvelujen tuottamiseen ja kaupunkirakenteen kehittämiseen voidaan toteuttaa ilman kohtuutonta velkaantumista.

Verotuloja tilitettiin 1 249 milj. euroa eli ainoastaan 1,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden 2012 verotulot alittivat talousarvion yhteensä 8,3 milj. eurolla. Yhteisöveron tilitykset olivat 20 prosenttia pienemmät kuin edellisvuonna.

Investointeja toteutettiin 216 milj. eurolla. Lisäksi kaupunki toteutti länsimetroon ja koulujen peruskorjauksiin liittyviä investointeja tytäryhtiöidensä kautta n. 70 milj. eurolla.

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2012 lopussa 13 787 henkilöä ja se kasvoi vuoden aikana 249 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvu painottui erityisesti sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalveluihin ja vanhusten palveluihin sekä sivistystoimen suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.

Joulukuun 2012 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 8 463 ja työttömyysaste oli 6,5 %, joka on prosentin korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli 10,7 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 588 eli 20 % työttömistä.  Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 700 ja 50 vuotta täyttäneitä 3 118.

Kohtuullisesti menee, mutta verotulot laahaavat ja menopaineita riittää niin homekoulujen korjaamisessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eikä päiväkodeissa ja kouluissakaan ainakaan liikaa resursseja ole.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Sairaala-nimiselle yhtiölle Espoon sairaalan rakentamiseen otettavalle lainalle (kv-asia)

Hankkeen kustannusarvio ja anottava lainamäärä on 150 me valtuuston päätöksen mukaisesti. Hankkeen tarjouspyyntövaihe on menossa ja urakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkukesästä 2013. Tavoitteena on päästä rakentamaan vielä tänä vuonna. Käyttövalmista olisi keväällä 2016. Melkoisen hyvällä vauhdilla on hanketta puskettu eteenpäin.

– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Perussuomalaisten vaihdos.

– Kaupungin edustajien nimeäminen Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan ja ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan (Kv-asia)

Kokoomuksen ja rkp:n paikat.

– Espoon käräjäoikeuden lautamiesten vaali (Kv-asia)

Vihreiden nimeäminä: Taru Saraste, Niina Tapanainen, Kirsi Ranne, Heikki Pöyhönen, Rolf Heikkinen, Pia Litmo, Rainer Westerlund, Leena Tammivuori, Sirkku Saarikoski, Timo Lahtinen-Mäkelä ja Sirkka Lindroos

– Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali (Kv-asia)

Vihreiden nimeäminä: Rainer Westerlund, Hanna Kalanne ja Seppo Niiranen

– Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan vaali (Kv-asia)

Ei paikkoja meillä.

– Lausunto luonnoksesta kuntarakennelaiksi (Kv-asia)

Kyse on nykyisen kuntajakolain uudistamisesta vastaamaan paremmin kuntauudistuksen tavoitteita. Kunnissa tulisi kuntarajoja pohdittaessa arvioida nykyistä enemmän myös muutoksen vaikutuksia alueen näkökulmasta. Samalla pyydetään lausuntoa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevista linjauksista.

Iso ja tärkeä asia, joka tuodaan valitettavasti linjattavaksi kiireellisellä aikataululla.  Asiaa ei voi jättää pöydälle, koska sen pitää ehtiä helmikuun valtuustoon (d. 7.3.). Kuntarakennelaki liittyy olennaisesti metropoliratkaisuun ja sote-uudistukseen. Vihreiden tavoitteena on vahva metropolihallinto ja vähäiset kuntaliitokset. Sote-uudistuksessa tärkeintä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen samalle toimijalle. Tärkeintä on, että koko seudun palvelut voidaan tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Sote-asioihin on vaikea ottaa kantaa, kun ei ole tiedossa, mitä ratkaisuja pääkaupunkiseudulle esitetään.

– Espoon edustajan nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään toimikaudeksi 2013-201

Tähän voidaan valita kh:n ja kv:n puheenjohtajiston jäseniä. Espoolla kolme paikkaa, joista yksi Ari Konttakselle (kok.) asemansa perusteella. Vihreille kuuluu paikka, aiemmin tehtävässä on ollut kh:n vpj. Sirpa Hertell, joten luontevaa olisi, että tehtävä tulisi minulle. Kolmas paikka on ollut demareilla, perussuomalaisillakin on kiinnostusta, mikä kävi ilmi viime valtuustossa. Sinänsä olisi minusta reilua, että perussuomalaisille järjestyisi paikka neuvottelupöytään jonkun kaupungin kautta.

– Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

Vihreillä kaksi paikkaa: Marja Nuora, vara Johanna Röholm ja Rodolphe Le Clech, vara Kimmo Surakka. Meillä on myös pj:n paikka, jossa jatkaa Marja. Tasa-arvotyö on Espoossa hyvissä käsissä!

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Helsingissä 12.-13.3.2013

Järjestelyissä on varauduttu noin kuuteen edustajaan per kaupunki. Vihreiltä mahtunee joukkoon muutama, varsinkin kun kokous on Helsingissä. Olen kiinnostunut osallistumaan.

– Edustajien nimeäminen kuntapäiville Ouluun 14.- 15.5.2013

Espoolla on peräti 17 paikkaa. Nämä eivät kuulemma ole yleensä tulleet täyteen. Olen menossa paikalle työn puolesta, voinen olla myös Espoon edustaja.

– Paikkajakotoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013)

Meiltä siis Inka Hopsu, varalla Hanna Kalanne.

– Valtuuston 28.1.2013 päätösten laillisuusvalvonta

Olin pöytäkirjantarkastaja, joten tarkistettu on.

– Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013)

Nyt on kaikki nimet listalla, meiltä Ahmed Goshnaw, vara Dmitry Vyskupov

– Päihdeasiain neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2013-2014

Meiltä Tiina Hofström, vara Teemu Hokkanen ja Eeva-Helena Inomaa, vara Pia Litmo.

– Laajalahti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi,Turvesuo pohjoinen, alue 120602

Muutoksella on tarkoitus laajentaa Sinimäentien ja Turveradantien risteyksen länsipuolella olevaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tonttia pohjoiseen Turunväylälle saakka.

Tätä olen ollut käsittelemässä lautakunnassa. Asukkaiden huoleen liikenteestä vastattiin kirjaamalla kaavamääräykseen, ettei kauppakorttelin rakennuksia saa ottaa käyttöön ennen kuin Turveradantie ja Turvesolmun eritasoliittymä Turunväylälle on toteutettu. Tavoitteena on käynnistää tien ja liittymän rakentaminen 2013-2014.

Turveradantien jatko Olarinluoman suuntaan on urakkalaskennassa syksyllä, joten senkin rakentamisen aloittaminen on mahdollista. Tie mahdollistaa myös uuden sujuvan pyöräily-yhteyden Tapiolasta Leppävaaraa.

Turvesuon lumenkaatopaikan lopettaminen asettaa haasteita, mutta lumenkaatopaikka sijaitsee itseasiassa jo vahvistetun kaavan, ei tämän kaavan alueella. Yleiskaavan viheralueelle mennään, mutta kun sijainti on näin keskeinen, olen kaavaa puoltanut.

– Blominmäen osayleiskaavan hyväksyminen, alue 620 000 (Kv-asia)

Osayleiskaavalla mahdollistetaan seudullisen jäteveden kalliopuhdistamon sijoittaminen Espoon Blominmäkeen niin, että säilytetään alueen luonto- ja virkistysarvot. Kaavan tavoitteena on turvata Pohjois-Espoon ja Keskuspuiston välinen ekologinen viheryhteys ja kevyenliikenteen väyläverkosto. Kaavassa osoitetaan tilavaraus Espoo-Salo -oikoradalle sekä varaudutaan Kehä III:n leventämiseen 2+2-kaistaiseksi. Lisäksi kaavassa tarkennetaan Kehä III:n eteläpuolella asuntoalueiden ja virkistysalueen rajausta asemakaavoitusta varten.

Olemme lautakunnassa varjelleet viheralueita ja -yhteyksiä kaavakäsittelyn eri vaiheissa. Lautakunta päätti yksimielisesti, että rakentamisen edellyttämässä jatkosuunnittelussa varmistetaan vihersiltojen samanaikainen toteuttaminen ja ekologisten yhteyksien riittävyys valtuuston 12.10.2009 päätöksen mukaisesti. Tämä päätös olisi hyvä vahvistaa myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginjohtajan päätöksellä on perustettu Sivistystoimen lautakuntien puheenjohtajiston neuvottelukunta. Kyselemme perusteluja neuvottelukunnan perustamiselle, sekä sen tehtäviä ja päätösvaltaa. Vastaavalle yhteistyöelimelle olisi käyttöä myös teknisessä toimessa. Näissä tosin on ongelmana, että puheenjohtajistoissa ovat edustettuina vain suuret puolueet. Päätösvaltaa ohi lautakuntien elimellä ei siis pidä olla. Keskusten ja lautakuntien välisen yhteistyön parantamisessa näen näillä kuitenkin oman paikkansa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kolme kunnallisvaalitulosta koskenutta valitusta, jotka on kaikki hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa.