Tila- ja asuntojaoston kokoontuu ensi maanantaina. Vaikka esityslista on lyhyt, kuulemme selostukset ja käymme keskustelua isoista asioista: sisätilaongelmista ja MAL-sopimuksen velvoitteista.

Jaoston toimintatapa tulee olemaan sellainen, että jokaiseen kokoukseen tuodaan muutama isompi asia keskusteluun, tulevana maanantaina siis koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien tilanne sekä MAL-asiat. Jaostolle valmistellaan käsiteltävistä asioista kahden vuoden työsuunnitelma, jotta kaikki tärkeät asiat tulee käytyä läpi.

Keskustelujen kautta jaosto ohjaa valmistelua ja keskeiset asiat valmistellaan evästysten pohjalta päätösasioiksi. Tarkoitus on myös, että jaoston jäsenet voivat ottaa kokouksissa asioita esiin ja tarvittaessa niitä viedään valmisteluun.

On valtava haaste päästä puheenjohtajana luomaan uuden jaoston toimintakäytäntöjä. Onneksi olen kaupunkisuunnittelulautakunnassa saanut neljä vuotta tehdä töitä uusia toimintatapoja luovan ja koko lautakuntaa osallistavan puheenjohtajan kanssa.

Olemme oikeasti jaoston kanssa valtavien haasteiden edessä ja siksi on tärkeää saada työskentely käyntiin hyvässä yhteisymmärryksessä.

Lista-asiat (esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä):

– Kokouksessa annetut selostukset

Pyynnöstäni Tilakeskuksen toimitusjohtaja selostaa sisäilma-asioiden hoidosta.

Esittelyn ja keskustelun pohjalta on tarpeen päättää, miten edetään, jotta saamme pikaisesti virallisena lista-asiana selvityksen ja toimenpideohjelman koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien kokonaistilanteesta kustannusarvioineen:
– korjattavien rakennusten listaus ja aikataulu
– kiireellisten kohteiden aikaistus/priorisointi
– väistötilojen tarve
– siirtokelpoisten tilojen hankinta akuuttiin tarpeeseen
– paljonko välttämättömiin toimiin tarvitaan lisäresursseja

On tärkeää, että asia käsitellään avoimesti, jotta olemme kaikki samalla kartalla toimenpiteistä ja pystymme vastaamaan huolestuneiden asukkaiden yhteydenottoihin. Huoli on uskoakseni kaikkien ryhmien yhteinen ja nyt tarvitaan riittävät toimenpiteet ongelmien korjaamiseen. Viime syksyn budjettineuvotteluissa lisättiin tilojen korjaamiseen 10 me lisämäärärahan kolmelle seuraavalle vuodelle. Se oli hyvä alku, mutta ei valitettavasti riitä.

Olen lisäksi pyytänyt selvitykset erityisesti näistä kahdesta koulusta, joista on tullut paljon vanhempien yhteydenottoja:
– Tapiolan koulun tilanne
– Veräjäpellon koulun tilanne

– Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL -aiesopimus 2012-2015

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin seudun 14 kuntaa, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL), liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, liikennevirasto, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY –keskus). Asumisen osalta sopimuksella tavoitellaan 12 000-13 000 asunnon vuosittaista tuotantoa Helsingin seudulle, josta Espoon osuus 2500 asuntoa. Näistä 20% pitää olla ARA-vuokra-asuntotuotantoa ja ensisijaisesti normaaleja vuokra-asuntoja.

Sopimus on luonteeltaan ”yhteistä tahtotilaa kuvaava aikomus”. Espoo on hoitanut oman osuutensa hyvin. Lähinnä ongelma on ollut se, että kehyskunnat eivät. Tästä kumpuaa osaltaan metropoliselvityksessä esiin nostettu seudullisen toimijan tarve.

Selostus merkitään tiedoksi ja lisäksi jaosto kehottanee kaupunkisuunnittelulautakuntaa huolehtimaan siitä, että vuositasolla syntyy uutta asuntorakennusoikeutta vähintään 350 000 kem2, jotta varmistettaisiin mahdollisuudet rakentaa vähintään 2 500 asuntoa vuodessa.

Tämän lisäksi pitäisi kyllä löytää myös keinoja siihen, että jo kaavoitetut alueet lähtisivät rakentumaan.

– Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen (kh-asia)

Tilakeskuksen johtokuntana jaosto allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Muutamia huomioita tilinpäätöksestä:

– Joitakin investointihankkeita on siirretty seuraavalle vuodelle, mm. Tapiolan koulu ja lukio sekä Auroran koulu. Siirtymiseen ovat pääasiassa vaikuttaneet erilaisten selvitysten
viivästyminen, asemakaavavalitukset ja hankesuunnittelun siirtyminen. Hankesuunnittelun siirtyminen puolestaan on johtunut pääasiassa tarveselvitysten viivästymisestä ja tehtyjen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien päivittämisestä ajan tasalle. Herää kysymys, onko meillä suunnitteluun riittävästi resursseja tai onko prosessissa parannettavaa? On huolestuttavaa, jos kiireisten hankkeiden eteneminen tyssää suunnittelun hitauteen.

– Henkilöstökulut alittivat 1,3 milj. eurolla talousarvion johtuen
pääasiassa siitä, ettei vapaille vakansseille ole saatu rekrytoitua henkilökuntaa siinä määrin kuin on arvioitu. Rakennusalan asiantuntijoiden saatavuus on osoittautunut haastavaksi. Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 73, vakanssien määrä on 82.

– Tilakeskusliikelaitoksen peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle (28,157 milj. euroa). Tulostavoite toteutui, korvausta peruspääomasta tuloutettiin peruskaupungille 28,157 miljoonaa euroa. Tämän tuottovaatimuksen mielekkyydestä on keskusteltu useasti, 5% suuruutta ei ole talousarviossa mitenkään perusteltu. Onko siinä järkeä, että tilakeskuksen pitää tuottaa ja tulouttaa tuotto kaupungin kassaan. Eikö ainakin osa tuosta rahasta pitäisi käyttää nimenomaan korjausvelan kattamiseen, eli tilojen kunnossapitoon ja ongelmien ennaltaehkäisyyn?

– Viranhaltijoiden päätökset

En löytänyt puututtavaa.