Huomisessa kaupunginhallituksen kokouksessa asiaa taloudesta sekä isoimpina kaavoina Jousenpuisto matkalla valtuustoon sekä Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan tavoitteet.

Lista-asiat (esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä):
– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n 14 171 000 euron lainoille (kv-asia)

Espoon Asunnot Oy aloittaa tänä vuonna perusparannuksen neljässä kiinteistössä ja anoo kaupungilta omavelkaista takausta suoritettavan kilpailutuksen perusteella otettaville Espoon Asunnot Oy:n (Lakitie 2) 3 280 000 euron, (Jälkimaininki 2) 3 970 000 euron (Riiantie 1) 4 500 000 euron ja (Riiantie 4) 2 421 000 euron määräisille lainoille.

Kaupungin takauksen vaikutus on korkokustannuksia alentava ja se auttaa vuokratason kohtuullisena pitämiseen. Hyvä, että pidetään asunnot kunnossa.
– Kauniaisten kaupungin ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan asiantuntijajäsenen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Rkp:n paikka.

– Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia)

Kaupunginhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, tarkastuslautakuntaan ja edelleen valtuustoon. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen toukokuussa.

Samalla merkitään tiedoksi myös Tuottavuusohjelman loppuraportti. Siinä käydään seikkaperäisesti läpi tuottavuusohjelma projektien toteutuminen ja todetaan, että hyötyjen suuruuden ja tuottavuuden kasvun mittaaminen on ollut paikoin vakeaa.

Jatkossakin tuottavuuden parantamisen kannalta tärkeiksi projekteiksi nostetaan palveluverkko ja palvelujen järjestäminen sekä sähköinen asiointi, jotka jatkuvat myös kuluvalla valtuustokaudella. Kyselen, miten näitä projekteja on tarkoitus jatkossa ohjata.

– Vuoden 2013 helmikuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia)

Vuoden 2013 talousarvioin toteutumisen ennakointi kahden ensimmäisen kuukauden perusteella on epävarmaa. Henkilökuntaa on 208 enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Verotuloja on kertynyt viime vuoden vastaavaan aikaan jonkin verran vähemmän.

Tämän hetkisen tiedon mukaan verotuloarvioon sisältyy noin 25–30 milj. euron toteutumisriski. Saattaa siis tulla paineita sopeutukseen.

Kaupunginhallitukselle esitetään Kiinteistö Oy Jousenpuiston osakepääoman 71 000 eurolla. Koska käyttövastikkeita ei ole peritty, nyt tarvitaan lisää rahaa. Kaupungin osuus on 71 000 euroa esitetään otettavaksi Tapiolan taseyksikön rahoista.

Kiinteistö Oy Jousenpuisto on kaupungin tytäryhtiö, jonka toisena osakkaana on Länsimetro Oy. Yhtiö rakennuttaa Urheilupuiston metroasemaa ja Jousenpuiston asuntoaluetta palvelevaa pysäköintilaitosta, joka valmistuu tavoitteen mukaan samanaikaisesti metron kanssa vuoden 2015 lopulla. Laitokseen tulee 770 pysäköintipaikkaa, joista 220 metron liityntäpysäköintiä varten sekä 550 kpl alueen asuntojen ja liiketilojen edellyttämiä velvoitepaikkoja.

Pysäköintipaikkojen määrästä äänestettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa kaavan yhteydessä, ks. kohta 13.

Talousarvioon on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 5,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Nyt esitetään rahaa rakennuslautakunnan sähköisten työskentelytapojen kehittämiseen sekä kaupunkimittausyksikön sähköisten palvelujen laajentamiseen.

Ja vielä siirretään käyttämättömiä määrärahoja viime vuodelta tälle vuodelle.

– Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen (osittain Kv-asia)

Espoosta 11 edustajaa maakuntavaltuustoon, Vihreiltä Susanna Rahkonen (vara Kirsi Louhelainen) ja Risto Nevanlinna (vara Jyrki Kasvi). Maakuntahallitukseen Espoolla kaksi paikkaa, varsinaisiksi Markku Markkula (kok.) ja Johanna Karimäki (vihr.).

– Espoon edustajien nimeäminen pääkaupunkiseudun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013-2014

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on pääkaupunkiseudun kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin, joka hyväksyy pääkaupunkiseudun vision ja strategian, käsittelee pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyviä strategisia linjauksia ja seuraa yhteistyön toteutumista. Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vuosittain tarpeen mukaan 2 – 4 kertaa.

Vihreiltä aseman perusteella Espoosta mukana allekirjoittanut kaupunginhallituksen vpj:nä sekä Sirpa Hertell valtuuston vpj:nä.

– Henkilöstökertomus vuodelta 2012

Kertomuksen mukaan suunta näyttää olevan positiivinen. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työtyytyväisyys lisääntynyt. Maahanmuuttajataustaisten osuus henkilöstöstä nousi. Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen tulokset osoittavat espoolaisten olevan kohtuullisen tyytyväisiä kaupungin palveluihin.

Oppilaitosyhteistyöhön liittyen kaupunki tarjosi nuorille opiskelijoille lähes 1 700 harjoittelupaikkaa, minkä lisäksi kaupunki otti aiempia vuosia enemmän kesätyöntekijöitä (v. 2011: 581, v. 2012: 705).

Henkilöstön keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi 63,2 vuoteen. Seuraavien 10 vuoden aikana arviolta 3 600 henkilöä jää eläkkeelle kaupungin palveluksesta.

Kiinnitämme huomiota oma työvoiman ja vuokratyövoima väliseen suhteeseen, vakituisten ja määräaikaisten väliseen suhteeseen sekä siihen, miten tiukka rekrytointikielto vaikuttaa ostotyövoiman käyttöön.

– Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen

Markkinointiyhtiön tarkoituksena on Suurpellon tunnetuksi tekeminen ja markkinointi.  Kaavoituksen edettyä yhtiön nykyinen omistuspohja ei ole enää maanomistajia edustava. Näin ollen VVO Kodit Oy ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy haluavat purkaa osakassopimuksen ja luopua osakeomistuksestaan, jolloin kaupunki jää ainoaksi omistajaksi. Kauppahinta yhteensä 2 euroa.

Koska markkinointiyhtiö on vuokrannut Suurpellon Lukutorille sijoitetun infopaviljongin, maksaa kumpikin taho euron lisäksi 63 000 euroa korvauksena infopaviljongin vuokraamista koskevasta velvoitteista.

Yhtiötä ollaan ajamassa vähitellen alas.

– Valtuustoaloite vanhusasiamiehen saamiseksi Espooseen (Kv-asia)

Demareiden Johanna Värmälän aloite asiasta, jota vihreätkin ovat kannattaneet. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astuu voimaan 1.7. ja vanhuspalveluyksikössä on käynnistetty tarvittavien toimenpiteiden valmistelu. Valmistelussa huomioidaan ikääntyvien asioita käsittelevän poikkihallinnollisen ryhmän näkökulma ja vanhusasiamiehen tarve.

On hyvä, että asia valmistellaan osana lain myötä tarvittavia uudistuksia.

– Valtuustokysymys koulujen irtokalustuksesta (Kv-asia)

Vasemmistoliiton Tiina Ahlforsin kysymys. Huoli koskee koulujen irtokalusteiden hankintavastuun siirtämistä sivistystoimen esikunnasta liikelaitokseen.

Vastauksessa todetaan, että käytäntöä ei ole muutettu. Koulujen kalustukseen liittyvät asiat määritellään koulusuunnitteluohjeessa sekä kunkin hankkeen hankesuunnitelmassa ja rakennussuunnitelmissa. Tilakeskus laatii koulusuunnitteluohjeen ja suunnitelmat yhteistyössä käyttäjien, eli sivistystoimen kanssa. Tilakeskus tilaa irtokalustesuunnittelun osana kunkin hankkeen arkkitehtisuunnittelutoimeksiantoa. Sivistystoimi vastaa irtokalustesuunnittelun ohjaamisesta tilakeskuksen tuella.

Kaupungin hankintakeskus kilpailuttaa hankinnan. Sivistystoimi päättää irtokalustehankinnasta sekä maksaa irtokalustuksen.

Tässä hyvä esimerkki tilaaja-tuottajamallin koukeroista. Näitä pääsemme pohtimaan varmasti moneen kertaan tällä valtuustokaudella.

– Tapiola, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Niittykumpu, alue 211201 (Kv-asia)

Urheilupuiston metroasema sijoittuu Jousenpuiston kaava-alueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa asumista, pysäköintilaitos- ja liikerakentamista metroaseman ympäristöön.  Lisäksi mahdollistetaan Koivu-Mankkaan tien uudet liikennejärjestelyt.

Tätä kaavaa on tehty lautakunnassa pitkään ja asukkaita kuunnellen. Torneja saatiin madallettua 12-kerroksisiksi ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannettiin.

Myös uusi lautakunta oli lopputulokseen tyytyväinen lukuun ottamatta kokoomuksen autoilevia naisia, jotka äänestyttivät parkkipaikkojen määrän. Vihreiden ja lautakunnan enemmistön mielestä metroaseman yhteyteen, jos jonnekin pitää voida rakentaa vähän vähemmän autopaikkoja.

Esityslistan liitteenä on lautakunnan päätöksen mukaisesti havainnekuvia sekä kuvitettu muistio kaavan käsittelyvaiheista.

– Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet, alue 840300

Kun on kyse osayleiskaavasta, päätökset tuodaan kaupunginhallitukseen. Nyt hyväksytään kaavalliset tavoitteet, jotka ovat:

* Kaitaa – Iivisniemen osayleiskaava-alueelle kaavoitetaan asuntoalueita noin 6 000 uutta asukasta varten. Mitoitus tarkentuu suunnittelutyön kuluessa.

* Uusi rakentaminen sopeutetaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Olevaa rakennetta tiivistetään ja täydennetään alueen luonne huomioon ottaen ja sitä kunnioittaen.

* Kaitaan tulevan metroaseman ja Iivisniemen ostoskeskuksen ympäristöä kehitetään tiiviiksi ja palvelutasoltaan monipuoliseksi. Alueelle suunnitellaan sujuva raideliikennettä tukeva liikenneverkko. Toimivat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat keskiössä metroaseman liityntäliikenteen suunnittelussa.

* Rantaraittia kehitetään korkeatasoisena, merellisenä virkistysreittinä. Kaitaan laaksoa kehitetään toiminnallisena puistoalueena ja parannetaan sen kautta kulkevia virkistysyhteyksiä. Hannusjärven ranta-alueiden yleistä virkistyskäyttöä tehostetaan ottaen erityisesti huomioon alueen luontoalueet.

Osa asukkaista kritisoi asukasmäärätavoitteen kasvua. Espoon eteläosien yleiskaavassa varaudutaan 1700 uuteen asukkaaseen, nyt tavoitellaan 6000 uutta asukasta, koska metrolle tarvitaan käyttäjiä.

Tässäkin on kiitettävästi liitemateriaalia, mm. viranomaisneuvottelujen ja asukastilaisuuden pöytäkirjat. Ely-keskus pääosin myönteinen, korostaa asukasyhteistyön merkitystä ja muistuttaa liito-oravahavainnoista. Helsinki kritisoi asukastavoitetta vaatimattomaksi (on yksi maanomistaja).

Ely-keskuksen yhteenveto: hyvällä suunnittelulla, osallistamisella sekä
toteutuksella on kaikki mahdollisuudet saavuttaa tällä kaava-alueella ympäristön ja
kaupunkirakenteen kannalta hyvä lopputulos.

Tavoitteet ovat minusta ok, mutta tässä kannattaa miettiä, voisiko kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa panostamaan asukasvuorovaikutukseen. Espoonlahden seudun asukasjärjestöt ovat olleet aktiivisia Finnoo-projektissa ja muutenkin.

Edellisen lautakunnan ajalta meillä on hyviä kokemuksia Tapiolasta ylimääräisten asukastilaisuuksien järjestämisestä. Hyväksi havaittuja käytäntöjä kannattaa hyödyntää myös Tapiolan ulkopuolella ja lisätä näin valmistelun avoimuutta.

– Nöykkiö, asemakaavan muutoksen hyväksyminen Eestinmalmi IB, muutos, alue 430718

Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskus Martinsillan laajentaminen sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa kiinnitin huomiota pyöräily- ja jalankulkuyhteyksiin.

– Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimuksen täydennyksen sekä kiinteistöjärjestelyperiaatteiden hyväksyminen Kummelivuorensuun asemakaava-alueella

Tämä palautettiin viime kokouksessa puutteellisen valmistelun takia. Nyt on asia juurta jaksain selostettu esityslistalla. Voitaneen hyväksyä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Viime kokouksessa pyydetty Espoon ympäristökeskuksen selostus Kauklahdessa Kuusakoski Oy:n toimipisteessä 12.2.-13.2.2012 olleen tulipalon aiheuttamista toimenpiteistä ja vaikutuksista ympäristöön.