Hyvä valmistautuminen kannatti, kokous sujui hyvin ja kävimme tärkeää evästyskeskustelua tärkeistä aiheista. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kokouksessa annetut selostukset

Kokouksen aluksi kävimme lyhyen keskustelun toimintatavoista alustukseni pohjalta. Päätimme, että jaostolle valmistellaan kahden vuoden työsuunnitelma, joka tuodaan lista-asiana seuraavaan kokoukseen.

Jaostojen toimintatavoista käydään myös kaupunginhallituksen puheenjohtajistossa keskustelua, mikä on hyvä asia. Totesimme kuitenkin keskustelussa, että tila- ja asuntojaosto on paitsi uusi, myös luonteeltaan erilainen, koska toimii myös tilakeskusliikelaitoksen johtokuntana. Siksi sille on voitava luoda myös omanlaisensa käytännöt. Yhteinen näkemys oli, että asioista on voitava käydä linjaavaa evästyskeskustelua, jotta poliittinen ohjaus toteutuu.

Saimme Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätikseltä tiiviin ja perusteellisen selostuksen sisäilmaongelmien tilanteesta. Esitys tulee myös pöytäkirjan liitteeksi ja sitä kautta julkisesti kaikkien nähtäväksi.

Jotta ongelmat saataisiin haltuun, on arvioitu investointitarve 300 me. Sillä saataisiin vuosittain 2-3 koulua ja 3-4 päiväkotia korjattua. Jaosto kehotti yksimielisesti Tilakeskusta valmistelemaan viipymättä toimenpideohjelman päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien korjaamiseksi ja tarvittavien väistötilojen hankkimiseksi. Toimenpideohjelma aikatauluineen ja rahoitustarpeineen tuodaan jaoston käsiteltäväksi 22.4. kokouksessa. Lisäksi pyysimme kiinnittämään erityistä huomiota Tapiolan koulun tilanteeseen Otaniemen väistötiloissa.

– Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL -aiesopimus 2012-2015

Käytiin esittelyn pohjalta keskustelua asuntotuotannon tilanteesta. Tähän asti Espoo on päässyt hyvin tavoitteisiin, mutta tänä vuonna ja tästä eteenpäin tekee tiukkaa. Kaavoitustahtia pitää kiristää, koska asuntotuotannon näkökulmasta hyötysuhde on pieni. Tehdään siis paljon kaavoja, jotka eivät syystä tai toisesta lähde toteutumaan. Kaupungilla ei ole pakkokeinoja vapaarahoitteisen asuntotuotannon vauhdittamiseen yksityisillä mailla. Tai ainakaan Espoossa ei pakkokeinoja haluta käyttää. Ongelma on myös se, että kaavareservi keskittyy muutamille suurille alueille. Kuitenkaan ei ole mahdollista, että esimerkiksi koko Suurpellon alue rakentuisi kerralla.

Jaosto kehotti esityksen mukaan kaupunkisuunnittelulautakuntaa huolehtimaan siitä, että vuositasolla syntyy uutta asuntorakennusoikeutta vähintään 350 000 kem2, jotta varmistettaisiin mahdollisuudet rakentaa vähintään 2 500 asuntoa vuodessa.

– Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen (kh-asia)

Hyväksyimme ja allekirjoitimme tilinpäätöksen. Ja totesimme, että resurssipulaan etsitään ratkaisuja talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kaikenkaikkiaan hyvähenkinen kokous. Jaosto on aktiivinen ja keskusteleva, ja ottaa vakavasti sille annetut tehtävät. Kahden kokouksen perusteella on jo tullut selväksi, että tällaiselle toimielimelle on ollut selkeä tarve.