Ohessa ensi maanantain kaupunginhallituksen lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Isoimpana asiana Tapiolan keskustan kaava.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta, joka koskee valtuuston 28.1.2013 kokouksen päätöksiä valtuuston puheenjohtajiston ja kaupunginhallituksen vaalia

Timo Issakainen tehnyt valituksen. Lausunnossa todetaan, ettei Issakainen edes asu Espoossa, eli hänellä ei ole edes valitusoikeutta. Ei aihetta toimenpiteisiin.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset vuonna 2013

Perustetaan 26 uutta virkaa ja toimea, joista seitsemän sosiaali- ja terveystoimen esitystä perustuu vuoden 2013 talousarvion neuvottelutuloksen toimeenpanoon. Näin saadaan vihreidenkin vaatimia lisäkäsiä perhetyöhön kolmen perheohjaajan muodossa.

Muut uudet virat ja toimet perustuvat palvelutarpeen kasvuun sekä tunnistettujen resursointivajausten korjaamiseen. Mm. tilakeskusta vahvistetaan kolmen teknisen isännöitsijän verran.

Lisäksi esitetään virkojen ja toimien teknisiä perustamisia sellaisille tehtäville, jotka ovat siirtyneet kaupungin tehtäviksi muualta (Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjaston henkilöstö) tai joita on hoidettu vakinaisesti ilman vakanssia.

Lisäksi esitetään 61 virkaa ja toimea koskevaa muutosta. Joukossa mm. piirirakennusmestarin tehtävän muuttaminen sisäilma-asiantuntijaksi.

Esitysten kustannusvaikutukset vuodelle 2013 ovat yhteensä 764 000 euroa ja vuositasolla 1,1 miljoonaa euroa.


– Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle, toimintavuosi 2012

Merkitään tiedoksi ja kehotetaan toimialoja ottamaan huomioon selvityksessä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia palveluja kehitettäessä sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät perustuvat lakeihin sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista. Asiamies neuvoo ja auttaa palveluja koskevissa kysymyksissä. Lisäksi asiamiehen on seurattava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja raportoitava siitä vuosittain kaupunginhallitukselle.

– Selvitys aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksissa

Aluehallintovirasto pyytää kaupunginhallitukselta selvitystä Espoon terveysasemien hoitoon pääsystä. Selvityspyynnön taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoon pääsyn seurantaselvitys lokakuussa 2012. Espoo on silloin ilmoittanut terveysasemilla olevan päivittäin tilanteita, joissa hoidon tarve todetaan, mutta potilaalle ei ole ollut antaa vastaanottoaikaa lääkärille.

Jonotilanne helmikuun 2013 lopussa: listoilla oli hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita jonossa yhteensä 2302, joista 160 yli 3 kk jonottanutta.

Tähän asiaan kaupunginhallitus on jo tarttunut ja 24.4. järjestetään yhteinen iltakoulu kh:n ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa. Valtuustolle valmistellaan ennen kesälomia ohjelma kiireetöntä aikaa odottavien jonojen purkamiseksi.

– Espoon kaupungin vammaisasiamiehen toiminta vuodelta 2012

Merkitään tiedoksi ja kehotetaan toimialoja ottamaan huomioon selvityksessä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia palveluja kehittäessä sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Vammaisasiamies esittää mm. lapsiperheiden palveluiden saavutettavuuden parantamista, vammaisten nuorten osallisuuden vahvistamista sekä vammaisnäkökulman huomioimista poikkihallinnollisissa ohjelmissa.

– Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210418 sekä sopimus LähiTapiola-ryhmän kanssa (Osittain Kv-asia)

Kaava luo edellytykset metroaseman ja keskuspysäköinnin yhteyteen tulevan kaupallisen keskuksen, mm. Stockmannin uuden tavaratalon rakentamiselle. Liiketilojen yläpuolelle tulee asuntoja viherpihoineen. Asemakaavalla turvataan Tapionaukion uudistaminen ja Tapiolan perinteisen liikenneympyrän palauttaminen osaksi kansallismaisemaa. Kaupunki sopii toteutuksesta alueen keskeisen kiinteistönomistajan LähiTapiolan kanssa.

Tapiolan keskuksen asemakaava hyväksyttiin lautakunnassa jo vuosi sitten. Maankäyttösopimusneuvottelut ovat olleet ilmeisen hankalat, ja nyt kaavasta tuodaan hyväksyttäväksi vain osa. Osituspäätöksen jälkeen maankäyttösopimusta ei ole ehditty neuvotella valmiiksi, vaan sopimusneuvotteluja jatketaan.

Tavoitteena on tuoda kaupungin ja LähiTapiolan välinen maankäyttösopimuksen täydennys hyväksyttäväksi ennen kesää. Nyt hyväksyttävässä sopimuksessa on määritelty sopimussakko sekä sen vakuudet, joilla kaupungin asema on turvattu.

Järjestely lienee poikkeuksellinen, ja syynä metron aiheuttama kiire. Kaava on altis valituksille, joten oletan että siksi on päädytty viemään sitä eteenpäin osissa ja ennen sopimusten valmistumista. Toivottavasti sopimukseen LähiTapiolan kanssa päästään pikaisesti.

Itse kaavaa tehtiin lautakunnassa huolella ja asuinkortteleiden korkeudesta löydettiin mielestäni tyydyttävä kompromissi. Nyt on tärkeää, että keskustan kehittäminen saadaan etenemään, jotta metroasema on olemassa, kun junat alkavat kulkea. Tällä hetkellä Tapiolan keskusta on varsin surullisessa jamassa.

– Määräalan ostaminen Vanhakartanon kylän tilasta Nedre-Röös II

Ostetaan 8,1 ha maata Gobbackan asemakaava-alueelta hintaan 1,83 me, mikä merkitsee maapohjahintaa noin 22,5 e/m2.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan 16.6.2010, mutta se on jämähtänyt maankäyttösopimusneuvotteluihin. Tämän alueen omistajat tarjosivat sopimuksen sijaan maan myyntiä kaupungille. Kaavassa on tälle alueelle osoitettu rakennusoikeutta pientaloille 8 850 k-m2.

Koska Gobbackan asemakaava on vasta ehdotusvaiheessa, on kauppahinnan arvioinnissa kohdetta arvioitu raakamaana. Arvioinnissa on kuitenkin otettu huomioon kaavaehdotuksen huomattava rakennusoikeus. Valtaosa pientalojen rakennusoikeudesta soveltuisi hyvin kaupungin pientalotonttihaun kohteiksi.

Hyvä, että kaupunki hankkii maata. Tässä yksi esimerkki siitä, että aina ei ole kyse kaavoituksen hitaudesta, vaan maankäyttösopimukset ovat yksi keskeinen pullonkaula.

– Espoo Logistiikka -liikelaitoksen ei-kiireellisen potilaskuljetustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka -liikelaitokselle (Kv-asia)

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.11.2012 sosiaali- ja terveystoimen sopimuksen ei-kiireellisen sairaankuljetuksen ostamisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (jatkossa HUS-Logistiikka) 1.5.2013 alkaen, jonka jälkeen Espoo Logistiikalla ei ole tilaajaa, jolle tuottaa enää potilaskuljetuksen palveluja.

Kyse siis lautakunnan päätöksen seurausten jälkihoidosta.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) § 12 / 2.4.2013 (1518/2013-1)
Kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2013

Espoon toimitilat oy:n kautta tehdään mittavia koulukorjauksia elinkaarihankkeina. Konsernijaosto on delegoinut kokousedustajan määräämisen ja toimiohjeen antamisen toimialajohtajalle (joka on nykyisin hallituksen pj.)

Hallituksen kaikki jäsenet ovat kaupungin virkamiehiä. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä korjattavat rakennettavat ja korjattavat kohteet, mutta muuten on päätöksenteko etäännytetty tehokkaasti luottamushenkilöistä.