Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston asiat. Isoimpana työohjelman yhteydessä aikataulutetaan sisäilmaongelmien ratkaisun toimenpideohjelmaa ja asuntopoliittista ohjelmaa. Ja selostusasiana Tapiolan kouluun liittyvät kysymykset.

Tapiolan koulusta on käyty keskustelua niin vihreiden sisäisesti kuin julkisestikin. Rinnan kulkee kaksi toisiinsa liittyvää prosessia (väistötilat ja koulun peruskorjaus). Väistötila-asiasta päättää opetuslautakunta kesäkuun kokoukseessaan, peruskorjaus- vai uudisrakennus -keskustelu on sitten enemmän jaoston rootelia.

– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

KOy Artun Hoiva-asunnot hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa Lystimäen hoivakodin vuokratalohanketta varten. Hoivakotiin tulee 60 asuntoa ja sen lainantarve on 7 862 000 euroa.

Lystimäen hoivakoti tulee sijaitsemaan osoitteessa Isoistentie 1. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto puolsi 8.10.2012 hanketta nimellä Kartanomäen hoivakoti. ARA kuitenkin jätti hankkeen ilman investointiavustusta ja lainavarausta.

ARA voi hyväksyä pelkästään korkotukilainalla toteutettavaksi ne erityisryhmien palveluasumisen kohteet, joissa asukkaiden tuen ja palveluiden vaatimat yhteistilat sekä varuste- ja tilaratkaisut pystytään järjestämään niin, että asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina. Sosiaali- ja terveystoimi puoltaa hakemusta.

Hyvä hanke, jolla täytetään sosiaalisen asuntotuotannon tavoitetta.

– Asuinhuoneistojen ja palvelutilojen vuokraaminen Kiinteistö Oy Väinöläkodilta (Kh-asia)

Käytännön toimenpiteitä asunnottomuuden vähentämiseksi:

kaupunki vuokraa Kiinteistö Oy Väinöläkodilta 33 asuinhuoneistoa, yhteensä 1226,5 m2, ja palvelutilat 124,5 m2, pitkäaikaisasunnottomien ja sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin. Tilat sijaitsevat osoitteessa Kuusiniemi 5. Vuokra on yhteensä 16.345,90 euroa kuukaudessa (+ alv). Vuokra-aika alkaa 7.1.2014 ja päättyy 31.1.2024.

Asuntopalveluyksikkö vuokraa Väinöläkodin asunnot edelleen sosiaali- ja terveystoimen valitsemille asukkaille. Palvelutiloista osa jyvitettäneen asukkailta perittäviin vuokriin ja muilta osin palvelutilojen vuokrat maksaa sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelut.

Tällä hetkellä asuntopalvelujen hoidossa on 364 yksittäistä Y-säätiöltä välivuokrattua asuntoa. Näistä on välivuokrattu asunnottomien käyttöön 264 asuntoa, pakolaisten käyttöön 92 asuntoa ja nuorten tukiasunnoiksi 8 asuntoa.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2013 (pöydälle 22.4.2013)

Tämä jäi siis pöydälle, jotta jäsenet voivat esittää täydennyksiä. Seuraavat isot asiat pitää työohjelmaan saada lisättyä:

* Sisäilmaongelmien korjaamisen toimenpideohjelma

Jaostohan päätti kokouksessaan 25.3. että pikaisesti valmistellaan toimenpideohjelma koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelman korjaamiseksi ja tarvittavien väistötilojen hankkimiseksi. Tämä pitää saada jaostoon ennen kuin päätämme investoinneista 2014-2018 elokuussa.

* Kaupunkitasoiset väistötilaperiaatteet

Viime kokouksessa jaosto kehotti valmistelemaan kaupunkitasoiset väistötilaperiaatteet. Tämäkin on todella tärkeä ja liittyy myös akuuttiin Tapiolan väistötilaongelmaan.

* Asuntopoliittisen ohjelman laadinta

Tämä puuttuu työohjelmasta, vaikka toteutettavana on “valtuuston yksimielinen toivomus, että kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto arvioi vuoden 2013 aikana, missä muodossa uuden Espoo-strategian yleisten asuntopoliittisten tavoitteiden mukaiset tarkemmat linjaukset ja periaatteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.”

Ohjelman laadinta pitää nyt siis aikatauluttaa. Tavoitteena on, että syksyllä pidetään seminaari johon osallistuisi jaoston lisäksi vähintään koko kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelulautakunta, Espoon asuntojen hallitus sekä keskeiset virkamiehet. Valtuustoon linjaukset voitaisiin saada keväällä 2014.

– Tilakeskus-liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivitys (Kh-asia) (pöydälle 22.4.2013)

Tämä jäi pöydälle perehtymistä varten. On puolestani ok.

– Tilakeskus-liikelaitoksen huhtikuun 2013 kuukausiraportti

Liikelaitoksen sitova tulostavoite on 2,8 milj. euroa. Tämän hetkisten tietojen perusteella ennustetaan, että liikelaitos ylittää tulostavoitteen. Mikäli vuosikorjauskuluissa ilmenee ylitystarvetta ja tai sääolosuhteet ovat tulevana alkutalvena poikkeavat, tulos heikkenee sitovan tulostavoitteen tasolle. Tässä vaiheessa tilikautta ja käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole voitu arvioida mahdollista vuosikorjauskulujen ja ylläpitokulujen ylitystarvetta.

Muutamia poimintoja raportista:

* asiantuntijapalveluiden osalta ylistystä on 226 000 euroa, johtuen sisäilmatutkimusten määrän kasvusta
* Sähkön ja veden kulutus on laskenut johtuen energiasäästötoimista

Tuloskortista poimittua:

* Tavoisttesta ”kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma” todetaan, että se toteutuu, koska suunnitelman laatiminen on käynnissä. Kysyn koska on tulossa jaoston käsittelyyn.

* Tavoitteen ”Toimitiloja kehitetään tukemaan toimintaa ja parannetaan tilojen käytön taloudellisuutta ja energiatehokkuutta” toteuttamisesta ei sanota mitään, kysyn miksi ei.

* Tavoitteen ”Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa” toteuttamisesta ei sanota mitään, kysyn miksi ei.

* Tavoitteen ”CO2 -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti” ei ennusteta toteutuvan, lopulliset laskelmat valmistuvat keväällä 2014. Kysyn tilakeskuksen osalta toimenpiteistä, joita on tämän saavuttamiseksi tehty.

– Kokouksessa kuullut selostukset

Kuulemme tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajan selostukset

* Tapiolan koulun  korjaushankkeen tilanteesta ja väistökoulusuunnitelmasta
* asuntopäällikön selostuksen korjaus- ja energia-avustuksista

Olen pyytänyt Tapiolan koulun asiat listalle, koska niistä käydään julkista keskustelua ja jaoston on välttämätöntä olla kartalla siitä, missä päätösten kanssa mennään. Väistökoulun osalta päätökset tekee opetuslautakunta, joten se on jaostolle lähinnä tiedoksi merkittävä, ja toki voimme tarvittaessa evästää valmistelua.

Tapiolan koulun remontti on haastavampi asia. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että rakennuslupaa ollaan hakemassa 1.6. mennessä. On siis viimeinen hetki arvioida, saadaanko koulu peruskorjaamalla terveelliseksi ja turvalliseksi ilman, että budjetti kohtuuttomasti ylittyy. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vuosi sitten valtuustossa. Vihreiden Mari Nevalainen esitti tuolloin palautusta, jotta selvitettäisiin myös uudisrakennusvaihtoehto ja koko vihreä ryhmä oli tuon esityksen kannalla. Peruskorjausta purkamisen sijaan perustellaan sillä, että koulu on Tapiolan arvokkaimpia rakennuksia, eikä sitä saa purkaa. Sen, saisiko purkaa vai ei, ratkaisisi lopulta korkein hallinto-oikeus. Kyse on siis myös siitä, että jos lähdettäisiin tekemään uudisrakennukseen perustuvaa uutta kaavaa, viivästyisi uuden koulun valmistuminen vuosia.