Tässä raportti tämän aamuisen tila- ja asuntojaoston kokouksesta niiltä osin kuin käytiin kiinnostavaa keskustelua ja/tai tehtiin esittelystä poikkeavia päätöksiä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2013 (pöydälle 22.4.2013)

Jaosto lisäsi työohjelmaan seuraavat asiat:

– Kesäkuu: Sisäilmaongelmien korjaamisen toimenpideohjelma (tilannekatsaus)
– Elokuu: Kaupunkitasoiset väistötilaperiaatteet
– Elokuu: Jaoston toimintatapojen arviointi ja evästykset syksyä varten
– Syyskuu: Kaupungin kiinteistösalkku
– Lokakuu: Asunto-ohjelma

Lisäksi päätimme, että merkittävistä työohjelman poikkeamista raportoidaan jaostolle.

Kävimme melko värikkään keskustelun jaoston toimintatavoista. Tila- ja asuntoasiat ovat paljon julkisuudessa ja jaostossa haluaa pysyä tilanteen tasalla voidakseen olla varma, että asiat etenevät oikeaan suuntaan.

Työohjelma on hyvä väline siihen, että tiedämme keskeisten asioiden olevan valmistelussa ja tulevan käsittelyyn ajallaan. Näin hälvennetään epäluuloja eikä jäsenten tarvitse kysellä asioiden perään.

Hyvää valmistelua on myös se, että päättäjät voivat evästää valmistelua. Näin varmistetaan, että keskeiset näkemykset ovat tiedossa, ja voidaan ottaa huomioon. Parhaiten se käy koko jaoston evästyskeskusteluissa ja seminaareissa.

Päättäjät johtavat poliittisia prosesseja. Valmistelu on osa poliittista prosessia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa se huomioidaan sen parempi. Samalla tavalla kuin halutaan kuulla asukkaita valmisteluvaiheessa, on syytä kuulla myös päättäjiä. Sillä erolla, että päättäjillä valta myös päättää.

Ohi pöytäkirjan sovittiin, että valtuustolle järjestetään alkusyksystä asuntopoliittinen seminaari asunto-ohjelman valmistelun evästämiseksi. Tavoitteena on, että asuntopoliittiset linjaukset saadaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana.

Kaupunginjohtaja tähdensi, että päätökset investoinneista tehdään budjettineuvotteluissa jaoston esityksen pohjalta. Esitystä tehdessä konsultoidaan myös asiantuntijalautakuntia. Jaostoa ohjaavat valtuuston päättämät kehys ja talousarvio.

Koulut ja päiväkodit kattavat lähes puolet kaupungin tiloista. Jotta koordinaatio opetuslautakunnan ja tilakeskuksen välillä toimisi, on sovittu, että Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätis on paikalla joka toisessa lautakunnan kokouksessa. Näin käy selväksi, että tila-asiat on keskitetty tilakeskukseen. Lautakunnan tehtävä on tuoda esiin opetuksen kannalta tärkeät näkökulmat.

Toimintatavoissa meillä riittää edelleen tekemistä, mutta uskon, että tämän päiväinen keskustelu vei asiaa oikeaan suuntaan.

– Tilakeskus-liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivitys (Kh-asia) (pöydälle 22.4.2013)

Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että osana kulttuuriperintöä ylläpidettävien rakennusten pääomavuokra määritellään tapauskohtaisesti esimerkiksi tilojen käyttöarvon perusteella.

– Tilakeskus-liikelaitoksen huhtikuun 2013 kuukausiraportti

Vastaukset esittämiini kysymyksiin:

– Tavoitteesta ”kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma” todetaan, että se toteutuu, koska suunnitelman laatiminen on käynnissä. Koska on tulossa jaoston käsittelyyn?
→ Tämä on jäämistöä tilakeskuksen johtokunnalta, silloin linjattiin 10 vuoden tehostetusta ohjelmasta, joka on toteutumassa, mutta vähän jäljessä.

– Tavoitteen ”Toimitiloja kehitetään tukemaan toimintaa ja parannetaan tilojen käytön taloudellisuutta ja energiatehokkuutta” toteuttamisesta ei sanota mitään, miksi ei?
→ Tämä on yleinen periaatelinjaus, otetaan kaikissa hankkeissa huomioon.

– Tavoitteen ”Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa” toteuttamisesta ei sanota mitään, miksi ei?
→ Tämäkin on jatkuvaa parantamista.

Olisi tietysti hyvä, jos näistä ympäristötavoitteista pystyttäisiin myös raportoimaan tuloksia.


– Kokouksessa kuullut selostukset

Työohjelman lisäksi eniten keskustelutti Tapiolan koulun tilanne. Toinen kokous alkoi samassa tilassa klo 11, joten keskustelua jouduttiin tiivistämään ja asuntopäällikön selostus korjaus- ja energia-avustuksista siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Jaoston varajäsen Mari Nevalainen oli lähettänyt kaikille jaoston jäsenille perusteellisen viestin siitä, miksi Tapiolan koulun purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella pitäisi vielä harkita. Olin myös lähettänyt samoja kysymyksiä etukäteen valmistelijoille ja niihin oli osin vastattukin (ks. esityslistan liite).

Olin siis pyytänyt Tapiolan koulun asiat listalle, jotta saisimme tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä ja voisimme arvioida, onko tarpeen tehdä korjausliikkeitä. Asiassa ei valtuuston vuodentakaisen hankesuunnitelmapäätöksen jälkeen ole ilmennyt uutta, jonka takia valtuuston päätöstä olisi tarpeen arvioida uudelleen.

Viranomaisten kanssa käytiin ennen valatuustokäsittelyä neuvottelut suojelukysymyksestä ja vastaus on ollut yksiselitteinen: koulua ei saa purkaa.  Myös kaikki arkkitehdit, joita asiassa on konsultoitu, ovat sitä mieltä.

Tapiolan aluearkkitehti Olli Pitkäsen mukaan silloin kun Tapiolan lukion (Jorma Järvi 1959-60) kaava tehtiin (1984)  ei Tapiola vielä ollut RKY-aluetta (rakennettu kulttuuriympäristö) eivätkä suojeluasiat olleet esillä. Suojeluhaluun viittaa kuitenkin rakennusalueen raja joka nuolee julkisivuja.

Nyt kun Tapiola on RKY-aluetta (vuodesta 2009), se antaa museolle ja elykeskukselle  lain mukaisen oikeuden rakennussuojeluun ja maisemakuvan suojeluun. Tapiolan lukio on ehdottomasti Tapiolan suojeltavia rakennuksia  (kuten Kulttuurikeskus, Kirkko, Keskustorni, Tapiontorin liikekeskus, Heikintori). Näin ollen on vaikea kuvitella, että purkulupa korkeimmasta hallinto-oikeudesta heltiäisi, jos sille tielle lähdettäisiin. Asian selvittäminen kestäisi optimistisen arvion mukaan 3-6 vuotta (asemakaavan laadinta + valitusprosessi).

Ollaan siis tukevasti peruskorjausvaihtoehdon äärellä. Liiteaineistoista käy ilmi, että suunnitteluprosessissa sovelletaan riskianalyysimenettelyä, jolla tunnistetaan hankkeen riskit, etsitään ratkaisut riskikohteisiin ja tuotetaan tieto hankkeen erityspiirteistä ylläpitoon. Vastaava menettely kehitetään toteutusvaiheeseen. Suurin osa rakennuksesta rakennetaan käytännössä uusiksi. Vain uusimmat osat peruskorjataan. Tämäkin lisää osaltaan kustannuksia.

Tunnistettuna riskinä on, että kustannukset nousevat. Talotekniikasta tulee varmasti lisäkustannuksia, sen verran haastava on rakennuksen arkkitehtuuri. Hankkeen ensimmäinen suunnitelmista laskettu kustannusarvio saadaan elokuussa 2013, kun rakennusosa-arvio valmistuu.

Väistötila-asia on vielä valmisteluvaiheessa ja tulee päätettäväksi opetuslautakuntaan 12.6. Saimme pikaisen esittelyn ohjelmaluonnoksesta viiden vuoden väistötiloiksi. Luonnoksessa on neljä eri mallia riippuen siitä, paljonko on vakituisia väistökouluja ja minkä verran turvaudutaan siirtokelpoisiin rakennuksiin tai ns. toimistokouluihin. Kustannusarvioita ei vielä ollut eri vaihtoehdoista esittää.

Poliisiopistolla tehdystä terveystarkastuksesta raportoitiin, että kaikki tilat on käyty seikkaperäisesti läpi ja tulos on, että terveysvaikutuksia ei voida poissulkea. Siksi pihaan on tulossa syksyksi parakit pikaratkaisuna.

Tämän enempää emme jaostossa saaneet irti väistökoulutilanteesta. Oli hyvä kuulla, että asian valmistelu etenee. Samalla esitän pahoitteluni Tapiolan väistöratkaisua odottaville vanhemmille ja opettajille siitä, ettei kerrottavaa ole tämän enempää.

Korostimme kuitenkin, että opettajien ja vanhempien huolia voitaisiin helpottaa avoimuutta lisäämällä. Epätietoisuus on varmasti ahdistavaa varsinkin sairastuneille. Keskeneräisestäkin asiasta pitäisi voida viestiä ajoissa.