Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston asiat. Isoimpana esitys investointisuunnitelmaksi. Huomenna käydään evästyskeskustelu, varsinaiset päätökset tehdään elokuussa. Tässä ratkotaan nyt sisäilmaongelmia ja väistötilaratkaisuja myös, joten tärkeääkin tärkeämpi asia.

– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee ARAn korkotukilainaa Kauklahteen Räävelintie 4, Valhallantie 5 vuokratalohanketta varten. Hankkeeseen tulee 90 asuntoa ja kerrosala on 7 130 k-m2. Hankkeen lainoitusosuus on 95 % ja lainantarve 14 250 000 euroa. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata tontit Espoon Asunnot Oy:lle kokouksessaan 4.2.2013.

Kauklahdessa oli vuoden 2011 lopussa ARA -vuokra-asuntoja 41 % ja asumisoikeusasuntoja 6 % asuntokannasta. Vuoden 2012 aikana alueelle valmistui 62 ARA -vuokra-asuntoa lisää Kauklahden elä ja asu –seniorikeskukseen. Tämän hankkeen lisäksi Espoon Asunnot Oy:lle on alueella (Bassenkylä) varattu kaksi tonttia.

Jatkossa uusiin valtion tukemiin vuokra-asuntohankkeisiin on suhtauduttava Kauklahdessa kriittisesti kunnes alueelle saadaan myös muita hallintamuotoja omaavia asuntokohteita.

Hyvä näin, mutta jatkossa tosiaan syytä varmistaa, ettei Kauklahteen keskity liikaa tuettuja vuokra-asuntoja.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vastaukset liikelaitosta koskeviin vuoden 2014 raha-asia-aloitteisiin

Kolme aloitetta vastattavaksi:

1
RKP valtuustoryhmän raha-asia-aloite:
Raha-asia-aloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon varataan 500 000 euroa Kungsgårdsskolanin uudisrakennuksen tarveselvitykselle, siten, että rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2015.

Vastaus: Tilakeskus-liikelaitos tuottaa uusia rakennuksia ja peruskorjaa vanhoja rakennuksia ja tiloja kaupungin eri toimialojen tarpeiden mukaan. Kaupungin eri toimialat määrittävät tarpeen rakennuksille ja tiloille. Tarveselvitykset suoritetaan pääsääntöisesti omana työnä ja selvityksille ei erikseen varata määrärahaa talousarvioon.

2
Martti Hellström raha-asia-aloite:
Raha-asia-aloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon lisätään 5 milj. euron lisämääräraha koulujen sisäilmahomeongelmien vaatimiin korjaustöihin.

Vastaus: Tilakeskus-liikelaitoksen investointimäärärahoihin on vuosille 2014 – 2017 varattu yhteensä 10 milj. euroa koulujen ja päiväkotien kohdentamattomiin peruskorjauksiin, kuten sisäilmahomeongelmiin, vuoden 2013 talousarvion perusteella. Lisäksi vuodesta 2013 alkaen liikelaitoksen määrärahoja vuosikorjausten osalta korotettiin 6 milj. euroa ja perusparannusten 2 milj. euroa josta osa kohdistuu palveluliiketoimen hinnoittelumuutoksiin ja osa määrärahoista ohjautuu sisäilmahomeongelmien vaatimiin korjaustöihin. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 ei ole erikseen lisämäärärahoja sisäilmahomeongelmien korjaustöihin.

3
Johanna Karimäki raha-asia-aloite:
Raha-asia-aloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon varataan määräraha siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen hätäevakkotiloiksi.

Vastaus: Tilakeskus-liikelaitoksen investointimäärärahoihin varataan vuodelle 2014 siirtokelpoisten toimitilojen (parakit ym.) hankintaa varten 1,2 milj. euroa. Määrärahaa varataan myös tuleville taloussuunnitelmavuosille. Mikäli kyseinen määräraha ei riitä tarvittavien parakkien hankintaan, käytetään muiden hankkeiden mahdollisesti säästyviä määrärahoja tähän tarkoitukseen tai tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa valtuustolta.

Jos investointiohjelmaan on tarve tehdä muutoksia, olisi nämäkin syytä jättää odottamaan niitä päätöksiä.

– Tilakeskus-liikelaitoksen selvitykset vuoden 2012 arviointikertomuksen havaintoihin

Arviointikertomus:
Kaupungilla tulee olla kattavat toimitilojen kunnossapitosuunnitelmat ja seurantajärjestelmät sekä riittävät jatkuvan kunnossapidon määrärahat, jottei tilojen käyttäjille koidu terveyshaittoja ja ettei kaupungin kiinteistöomaisuuden arvo alene.

Vastaus:
Kunnossapidon ohjelmointia tehdään jatkuvasti ja sen laatua parannetaan uuden huoltokirjan käyttöönoton myötä loppuvuodesta 2013.

Vuosikorjauksiin on vuoden 2013 talousarviossa määrärahaa 16,8 milj. euroa ja peruskorjauksiin 9 milj. euroa. Lisäksi investointimäärärahoihin on vuosille 2014 – 2017 varattu yhteensä 10 milj. euroa koulujen ja päiväkotien kohdentamattomiin peruskorjauksiin. Määrärahoilla rahoitetaan korjauksia ja perusparannuksia jotka poistavat tai ennaltaehkäisevät tilojen terveyshaittoja käyttäjille ja ylläpidetään kaupungin kiinteistöomaisuuden arvoa. Kaupungin kehyksen puitteet määrittävät määrärahojen tason.

Arviointikertomus:
Päätöksentekoa varten on valmisteltava huolellisemmat ennakkosuunnitelmat vaihtoehtoineen ennen rakentamishankkeisiin sitoutumista.

Vastaus:
Kaupungin toimitilojen investointihankkeille on määritetty prosessit, vastuut sekä päätöksenteko.

Käyttäjät määrittelevät tilatarpeen, esittävät mahdollisen sijoituspaikan ja hankintatavan tai niiden vaihtoehdot tarveselvityksessä. Tarveselvityksen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma jossa esitetään hankintatapa, toteutustapa ja rahoitus. Hankesuunnittelu tapahtuu yhteistyössä tilojen käyttäjän ja Tilakeskus-liikelaitoksen kesken. Kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmasta.

Tilakeskus-liikelaitoksen prosessiohjeen uudistus on käynnissä.

Arviointikertomus:
Rakennusten kunnossapitoon ja peruskorjauksiin on varattava riittävät määrärahat, ja työt on valvottava asianmukaisesti, jotta kaupungin kiinteistöomaisuudesta pystytään huolehtimaan

Vastaus:
Rakennusten kunnossapitoon ja peruskorjauksiin varattavan määrärahan tason määrittää kaupungin kehys.

Peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa on tarpeelliset työn valvojat, jotka varmistavat osaltaan hankkeen sopimuksen mukaisuuden ja laadun. Tilakeskus-liikelaitoksen resursseja on lisätty 3 teknisen isännöitsijän vakanssilla vuonna 2013. Teknisten isännöitsijöiden työnkuvaan kuuluu myös kohteiden ylläpidon valvontatehtävät.

– Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta

Investointiohjelman uudis- ja peruskorjaushankkeet on käyty läpi toimialojen (opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi) kanssa ja esitys on nyt taloustilanteeseen sovitettu kompromissi. Saatujen tietojen perusteella on vaikea arvioida, onko panostus riittävä. Aiemmin keväällä meille esiteltiin laskelma, että sisäilmaongelmien haltuun saaminen edellyttäisi investointien lisäämistä kymmenen vuoden aikana noin 300 me/10 v, mikä tarkoittaisi yhtä uutta koulua (n. 25 me) vuodessa lisää. Jos näin ei tehdä, on riski, että hätäväistöjä tulee eteen jatkossakin, ja niiden ratkaiseminen maksaa sekin.

Iso ongelma on hitaat prosessit. Esimerkiksi Veräjäpellon koulu menee väistöön vuonna 2014 ja investointiohjelman mukaan korjaus olisi valmis 2018. Näitä pitäisi pystyä nopeuttamaan. Sekin säästäisi väistöratkaisujen kustannuksia.

Väistötilojen osalta on voimassa linjaus, että väistöön voidaan ohjata minne tahansa. Nyt Tapiolan osalta on keskusteltu siitä, että myös yläkoulujen osalta väistötilat pitäisi pyrkiä tarjoamaan omalta suuralueelta. Tähän suuntaan opetuslautakunta linjasi, tosin jättäen Rehtorintien vaihtoehdon vielä avoimeksi. Jos linjaa muutetaan, sen pitää koskea kaikkia alueita. Ja siihen tarvitaan lisää rahaa.

Väistöperiaatteeksi haetaan nyt sitä, että uusia uudiskouluhankkeita ylimitoitetaan, jolloin niissä on kapasiteettia väistöille + lisäksi käytetään siirtokelpoisia kouluja. Suurpelto olisi ensimmäinen tällainen. Väistöperiaatteisiin liittyen olisi syytä selvittää, millaisia väistötarpeita on kohtuullisen matkan päässä Suurpellosta, jotta pystytään arvioimaan tarve lisäkapasiteetille juuri siellä.

Päiväkotien osalta tilanne on huolestuttava, nykyiset ovat ääriään myöten täynnä ja lapsia on vielä sijoittamatta. Onko investointitahti riittävä (toisaalta päivähoitopaikkoja voidaan lisätä myös muilla keinoin, esim. vuokratiloissa ja perhepäivähoitoa lisäämällä)

Tässä meill riittää evästettävää.

– Matinkylän palvelutori, neuvottelutulos vuokrasopimuksen pääehdoista

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra tiloista on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa (20,83 euroa /m2 /kk) käsittäen hankesuunnitelman mukaiset kaupungin käyttöön tulevat tilat laajuudeltaan n. 6 000 m2. Vuotuinen indeksikorotus marraskuussa elinkustannusindeksin muutoksen mukaan, kuitenkin vähintään 2,5 %. Perusindeksinä käytetään indeksiä 9/2013. Kokonaisvuokran lisäksi vuokralainen maksaa vuokraamassaan tilassa käyttämänsä sähkön ja veden (erillismittaukset).

Vuokrasopimuksen kesto on 20 vuotta vuokra-ajan alkamisesta. Tilojen hallinta luovutetaan vuokralaiselle aikaisintaan 31.7.2016. Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat, kun tilat on luovutettu vuokralaiselle. Samalla päättyy vuokrasopimus vuokralaisen nykyisistä tiloista kauppakeskus Iso Omenassa. Hallinnanluovutuksen ajankohta varmistetaan syyskuun 2015 loppuun mennessä.