Tila- ja asuntojaoston tämän aamuisessa kokouksessa teimme päätöksiä tulevan vuoden investointiohjelmasta. Matinkylän uimahallia ei pidä lykätä ja koulujen korjauksia on kiirehdittävä vielä nykyistä enemmän.

Alla raporttia, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvion muuttaminen investointien osalta (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan, mutta keskusteltiin kustannusarvioiden ylittymisestä. Keski-Espoon huoltorakennuksen kustannusnousua selittää osaltaan se, että päätös toteuttamisesta on tehty budjettineuvotteluissa ennen hankesuunnitelman valmistumista. On myös niin, että pienet ja erikoiset rakennukset ovat suhteessa kalliimpia kuin suuret. Yhtä mieltä oltiin siitä, että investointipäätösten pitää jatkossa olla realistisia ja perustua riittävään tietoon. Virheistä pitää ottaa opiksi ja parantaa käytäntöjä.

Jukka Kilpi (ps) teki hylkäysesityksen, joka raukesi kannattamattomana. Eli päätös esityksen mukaan.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vastaukset liikelaitosta koskeviin vuoden 2014 raha-asia-aloitteisiin (Pöydälle 17.6.2013)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 – 2018 investointien osalta

Kävimme hyvän keskustelun ja löysimme jaoston kesken yhteisen näkemyksen siitä, miten edetään.
Lähtökohta on, että olemme tilakeskuksen johtokuntana vastuussa kaupungin tiloista ja niiden ylläpidosta. Nyt ollaan tilanteessa, että korjausvelkaa ei saada kurottua umpeen, kouluja ja päiväkoteja on väistössä ja tilat seisovat tyhjillään.

Vaikka taloustilanne on tiukka, ei voida tehdä säästöjä asukkaiden terveyden kustannuksella. Ja korjausten lykkääminen nostaa kustannuksia pitkällä aikavälillä ja väistötilat maksavat.

Koulujen ja päiväkotien korjaustahti on tarpeeseen nähden riittämätön.  Kiireellistä korjausta odottavat Tuomarilan koulu, Kirstin koulu ja Haukilahden koulu ja lukio on siirretty elinkaarihankkeiksi ilman tavoiteaikataulua. Riittävää käsitystä ei myöskään saatu siitä, minkälaisia väistötilapaineita koulujen kunnostuksen lykkäys asettaa ja minkälaiset kustannukset niistä tulee.

Koulu- ja päiväkotikorjausten lisäksi Matinkylän uimahalli ja Laaksolahden jäähalli nousivat selkeinä tapauksina esiin. Matinkylän uimahallin rakentamisen haluamme alkavaksi 2016 ja Laaksolahden jäähallin osalta selvitetään vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Lisäksi nostimme selvityslistalle Träskändan kartanon, jonka tulevaisuus on edelleen epäselvä.

Lisäksi virkamiesten vastattavaksi jäi pitkä lista kysymyksiä investointiohjelman kohteista.

Jaoston keskustelun pohjalta tein muutosesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilakeskus-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 – 2018 investointien osalta seuraavin muutoksin:

– Laaksolahden jäähallin osalta käynnistetään neuvottelut vaihtoehtoisista toteutustavoista ennen investointiohjelman hyväksymistä.

– Matinkylän uimahallin rakentaminen ajoitetaan aloitettavaksi vuonna 2016.

– Träskändan kartano lisätään selvityskohteeksi.

– Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten kiirehtimisen osalta tehdään kustannusarvio korjaustahdin kiirehtimisestä 2-3 päiväkodilla/koululla vuodessa (sisältäen väistötilojen kustannukset) siten, että jaosto ehtii käsitellä sitä ennen kaupunginhallituksen budjettikäsittelyä.

Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) edellyttää, että

– vuoden 2014 aikana laaditaan tai päivitetään hankesuunnitelmat kaikille kouluille ja päiväkodeille, joiden sisäilmaongelmien poistaminen edellyttää peruskorjaamista. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä päätetään näitä koskevasta aikataulusta.

– Sisäilmaongelmien syntymisen syyt kouluissa ja päiväkodeissa analysoidaan, ja tulokset tästä sekä niistä seuraavista toimenpiteistä tuodaan jaoston käsittelyyn.

Kiitos koko jaostolle rakentavasta keskustelusta ja hyvästä yhteistyöstä. Tästä jatketaan asian työstämistä. Tiukka budjettisyksy on tulossa.

– Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan.

– Kokouksessa kuultu selostus

Kuultiin asuntopäällikkö Anne Savolaisen selostus valtion tukemasta vuokra-asuntokannasta Espoossa (esitys löytyy kaupungin verkkosivuilta pöytäkirjan liitteenä). Suhteellisesti eniten tuettuja vuokra-asuntoja on Tiistilässä, Suurpellossa, Kauklahdessa ja Suvelassa (yli 20%).

Jukka Kilpi (ps) teki esityksen, että Jaosto toteaa, että Espoon Asunnot Oy:n ARA-rajoituksista vapautuvien asuntojen vuokrataso tulee pitää samalla tasolla käyttöarvoltaan vastaavien ARA-rajoitusten piirissä olevien asuntojen kanssa.

Esitys sai laajasti kannatusta, mutta totesimme kuitenkin, että asiasta on syytä linjata asuntopoliittisen ohjelman yhteydessä. Esitys kaatui äänin 6-2, 1 poissa.

Päätettiin, että jaosto käsittelee ohjelmaa kokouksessaan 7.10. ja esitettiin että valtuustolle järjestetään aiheesta seminaari 21.10. Ajankohdasta päättää valtuuston puheenjohtaja.

– Kokouksessa kuultu selostus

Tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajan selostus tilojen hankinnan ja käytön periaatteista. Tämäkin esitys löytyy esityslistan liitteenä.

Tilahallinnossa lähtökohtana on käyttäjien tarpeet. Tilatehokkuuden parantamiseksi meidän on mietittävä, miten saamme täyttö- ja käyttöasteet nykyistä paremmiksi. Samoin olennaista on kussakin tilanteessa pohtia, milloin on järkevää ostaa tila, milloin vuokrata tai teettää se elinkaarihankkeena. Näistä tarvitsemme vielä lisää kokonaiskustannusvertailuja.

Tilojen käytöstä vastaa käyttäjä, sitä ei tilakeskus pysty valvomaan. Purkulistaan on saatu vauhtia, esimerkiksi Virastotalo 1:n purku Espoon keskuksessa on alkanut. Ainakin 20 kohdetta on tarkoitus purkaa tänä vuonna.

Monituottajamallin kokeilusta on tarkoitus linjata vielä tämän syksyn aikana. Palveluliikelaitoksen kanssa on käyty neuvotteluja, että avattaisiin yksi kohde kiinteistönhoidon puolella kilpailutuksen piiriin. Näin saataisiin vertailutietoa kustannuksista.

Nostin esiin arvorakennusten erityiskohtelun ja se luvattiin ottaa huomioon. Kaikkia ei pidä myydä tai purkaa pois.