Tässä maanantain kaupunginhallitusasiat. Pj. Ari Konttaksen ollessa estynyt pääsen johtamaan ensimmäistä kertaa kaupunginhallituksen kokouksen. Lista on melkoisen kevyt, löytyy kokonaisuudessaan täältä.


– Valtuustokysymys etnisestä syrjinnästä rekrytoinnissa (Kv-asia)

Perussuomalaisten Simon Elon kysymys: Onko kaupunginhallitus tietoinen siitä, että Espoon kaupungin rekrytointiprosessissa syrjitään hakijoita näiden etnisen taustan perusteella. Vastauksessa todetaan, että kysymys koskee rekrytointia, joka on tapahtunut maahanmuuttajapalveluissa. Kyseessä on ollut nuorille suunnattu kesätyöpaikkahaku.

Vastauksessa selostetaan kaupungin periaatteita maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja todetaan lopuksi, että maahanmuuttajataustaisten nuorten kesätyöllistämistuen erillisrahoitukseen liittyviä toimintatapoja tarkennetaan niin, että ne eivät jatkossa johda edes yksittäistapauksissa etniseen syrjintään. Toimintatapaa tullaan muuttamaan esimerkiksi siten, että jatkossa työyksiköt hakisivat jälkikäteen maahanmuuttajataustaisten nuorten kesätyöllistämistukea, jos olisivat valinneet kesätyötehtäväänsä maahanmuuttajataustaisen nuoren. Jatkossa määrärahaa ei siis jaettaisi etukäteen niin, että se ohjaisi valintoja yksittäisissä rekrytointipäätöksissä, mutta kaupungin yksikköjä kannustetaan palkkaamaan myös maahanmuuttajataustaisia nuoria kesätöihin kaupungin henkilöstöpolitiikan ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti.

– Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja varajäsenen eronpyynnöt ja täydennysvaali

Demarien ja vasemmistoliiton paikat.

– Valtuustokysymys ajoratojen asvaltoinnista (Kv-asia)

Bymanin valtuustokysymyksen, joka koskee mm. Rastasniityntien asvaltointitarvetta. Vastauksessa selostetaan, mitä on tehty. Tekninen lautakunta katsoo, että päällystystyö kyseissä kohteessa on ollut tarkoituksenmukaista. Myös muutoin yleisten alueiden rakentamisessa ja kunnossapidossa kaupungin asiantuntijat pyrkivät löytämään taloudellisesti kestäviä ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Tekninen lautakunta katsoo, ettei valtuustokysymyksessä mainittua tuhlailua ja urakoitsijoiden suosimista esiinny.

– Valtuustokysymys kauppakeskus Ison Omenan kierreportaista (Kv-asia)

Bymanin kysymys, onko kaupunginhallitus tietoinen kauppakeskus Ison Omenan mahdollisesta turvallisuusongelmasta. Kysyjät toteavat, että kevään aikana parkkihallista ylimpään kerrokseen ulottunut kierreporras on poistettu kokonaan parkkihallin ja kahden seuraavan kerroksen välistä.

Vastauksessa todetaan, että rakennusvalvontakeskuksen lupa-arkkitehti on myöntänyt luvan porrasyhteyden poistamiseksi.  Rakennuslupahakemuksen mukaiset suunnitelmat täyttävät rakennusten paloturvallisuudelle asetetut olennaiset vaatimukset.

Tätä selvitämme vielä, vastaus on melkoisen ylimalkainen.


– Valtuustokysymys Mestaritunnelin aiheuttamien liikenteellisten ongelmien esiintymisestä (Kv-asia)

Bymanin kysymys tämäkin: onko kaupunginhallitus tietoinen Kehä I:n Mestarintunnelin aiheuttamien liikenteellisten ongelmien esiintymisestä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vastauksessa todetaan, että Kehä I ja Mestarintunneli ovat valtion maantietä. Tunnelin hallinnoinnista vastaa Uudenmaan ELY -keskus, joka määrittelee, kuinka tunnelin liikenteenohjausta suoritetaan. Tunnelin liikenteenohjauksesta huolehtii Liikenneviraston tieliikennekeskus. Liikenteenohjauksen periaatteista määrää myös Liikennevirastossa toimiva tunnelin hallintoviranomainen.

Ruuhkautuminen ei sinänsä johdu tunnelista vaan kauempana Kehä I:llä Helsingin puolella olevasta kaistamäärän vähenemiskohdasta tai Kehän kapasiteetin ylittymisestä yleensä. Kehä I on myös altis onnettomuuksien aiheuttamille liikennehäiriötilanteille, jotka voivat tapahtua kaukanakin tunnelista. Ruuhkautuminen on viime aikoina pahentunut myös johtuen Kehä I:n liikennemäärän huomattavasta kasvamisesta: vuodesta 2011 vuoteen 2012 kuudella prosentilla ollen arkivuorokautena yli 81 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Keinoiksi ruuhkien estämiseen voisi tarjota kehän leventämisen lisäksi myös parempaa poikittaista joukkoliikennettä.

– Valtuustoaloite kiinteistöyhtiön muodostamisesta kaupungintaloa varten (Kv-asia)

Demareiden Veikko Simpasen aloite. Vastauksessa todetaan, että kaupungintalon avoin tilanne ei vielä mahdollista rahoittajien mukaantuloa. Kaupungintalon mahdollisesta säilyttämisestä päättää valtuusto asemakaavan yhteydessä. Kaupungintalon toteuttamisen tavoitteista ja yksityiskohdista ei voida sopia ennen asemakaavan vahvistamista. Kiinteistöyhtiön mahdollinen perustaminen on ajankohtainen vasta asemakaavan tultua voimaan. Kun Virastokeskus -asemakaava on vahvistunut, voidaan kaupungintalolle ja muulle rakentamiselle etsiä toteuttaja.

– Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (Kv-asia)

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 kustannuslaskentaan perustuva uusi kiinteistötoimitusmaksutaksa, jolla korvataan nykyinen vuodesta 2011 voimassa ollut taksa.

Hyvin maltillisia korotuksia. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa yksimielisesti. Kysytään, miksi tämä taksakorotus tuodaan käsittelyyn nyt, kun taksoja on tarkoitus tarkastella laajemmin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman yhteydessä. Liekö kyse lakiin perustuvasta asiasta, jossa ei ole harkinnanvaraa.

– Leppävaara, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Perkkaa IIB muutos, alue 113809 (Kv-asia)

Alueelle mahdollistetaan huvi- ja viihdepalveluja sekä toimistorakentamista. Rakennusoikeuden määrä laskee voimassa olevaan kaavaan verrattuna ja rakennusmassoittelua muutetaan.

Monikonpuro otetaan osaksi korttelialueen identiteettiä.

Rovion kaava Perkkaalle tontille, jolle aikanaan oli tulossa Super life lab ja Ikeaakin soviteltiin. Tämä valmisteltiin kaupsussa pikavauhtia, suunnitteluvaraus myönnettiin ekyssä 11.3.2013. Vihreät kiinnittivät huomioita erityisesti Monikonpuroon ja kevyen liikenteen yhteyksiin. Hyväksyttiin kaupsussa yksimielisesti.

Monikonpuro on ollut Vihreiden suojelun kohteena vuosikymmeniä ja sen voisi nostaa yhdeksi kestävän kehityksen politiikkaohjelman painopisteeksi, kun tämän kaava-alueen ohella Vermon aluetta ollaan kehittämässä voimakkaasti.


– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

– Päätökset ja kirjelmät

Aalto-yliopiston kirje, jossa tarjotaan mahdollisuutta etsiä Tapiolan koululle väliaikaisia tiloja yliopiston kiinteistöistä. Syynä se, että nykyiselle poliisiopiston tontille on suunniteltu Aalto Villagea, jonne tulisi kipeästi kaivattuja opiskelija-asuntoja.