Eilen oli todella tiivis kokouspäivä. Tässä kaupunginhallituksen ne asiat, joihin tehtiin muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia)

Kyse on siis aikuisopetuksen keskittämisestä Omniaan, jos opetusministeriö suo. Sitä varten on tarpeen muuttaa Omnian perussopimusta. Olemme suhtautuneet muutokseen varauksella. Lähinnä työväenopiston siirtäminen ammatillista koulutusta järjestän kuntayhtymän tehtäväksi on herättänyt epäilyksiä. Asialla on kiire, koska hakemus opetusluvista pitää jättää ministeriölle ennen vuodenvaihdetta, jotta toiminta voisi käynnistyä vuoden 2015 alusta.

Demareiden Hannele Kerola teki esityksen, että kuntayhtymän tehtäväksi kirjattaisiin työväenopiston järjestämän koulutuksen jatkaminen. Kannatimme esitystä, joka hävisi äänin 9-6. Vasta myöhemmin muistin, että tein kesäkuun valtuustossa toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Valtuusto toivoo, että päätöksenteon valmistelussa huomioidaan myös vaihtoehdot, joissa työväenopisto tai koko aikuiskoulutus säilytetään kaupungin omassa organisaatiossa.

Lisäksi valtuusto toivoo, että asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn heti, kun tiedossa on Omnian muiden jäsenkuntien (Kauniainen ja Kirkkonummi) sekä opetusministeriön kannat.”

Tällaista valmistelua ei ole rinnalla tehty. Tämä asia menee valtuustoon, jossa ryhmämme esittänee työväenopiston toiminnan säilyttämistä kaupungin omana toimintana.
– Sivistystoimen palveluiden ja organisaation kehittämiseen liittyvät virkoja ja toimia koskevat muutokset

Kokouksessa kritisoitiin sitä, että varsinainen organisaatiorakenne ei käy ilmi virkanimikkeiden muutoksista. Näyttää siltä, että ollaan vahvistamassa keskijohtoa. Tekstissä todetaan, että muutoksista ei synny kustannusvaikutuksia, mutta virkojen muutoksissa palkat kuitenkin nousevat. Kokouksessa ei saatu selvää vastausta muutosten kustannusvaikutuksista.

Demareiden Hannele Kerola esitti, että hyväksytään virkanimikemuutokset, mutta ei palkankorotuksia ennen kuin esitetään vastaavat säästöt. Kannatin esitystä, joka hävisi äänin 8-6. Varsinkin tässä taloustilanteessa on olennaista, että päätösten kustannusvaikutukset tuodaan selvästi esiin.

– Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen 1.1.2014

Pitkän keskustelun äjlkeen päätettiin yksimielisesti, että Tapiolan koulun väistö hoidetaan loppuun asti Miestentiellä Otaniemessä. Ratkaisu oli mielestäni tässä tilanteessa paras, vaikka valittavana oli vain epätyydyttäviä vaihtoehtoja. Kevään osalta tilaratkaisut ovat haasteelliset, mutta nyt on tehtävä kaikki voitava, että opiskeluolosuhteet saadaan mahdollisimman hyviksi ja koulun työrauha palautettua. Nyt toivon voimia ja jaksamista niin koulun henkilökunnalle kuin oppilaille ja vanhemmille, jotta opetus saadaan taas sujumaan ja koulun yhteishenki palaamaan.

Tässä vielä tärkeä päätös kokonaisuudessaan:

Kaupunginhallitus kumoaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen 23.10.2013 § 215 ja

1. päättää, että Tapiolan koulun opetus järjestetään 1.1.2014 alkaen Otaniemessä Miestentiellä tai sen läheisyydessä Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen valmistumiseen saakka siten, että

– kiinteistöllä olevien parakkien lisäksi alueelle tuodaan uudet parakit musiikille, kuvataiteelle, fysiikka-kemialle (2 luokkatilaa), kotitaloudelle, tekstiilityölle ja tekniselle työlle sekä yksi normaaliluokkatila,

– ennen uusien parakkien saamista ja niiden muutostöiden valmistumista opetusta järjestetään entisen poliisiopiston tiloissa sekä mahdollisuuksien mukaan Tapiolan oppilasalueen muissa kouluissa ja tiloissa edellyttäen, että koulupäivät eivät pääty kello 16 jälkeen,

– ruokailu- ja wc-tilat ovat entisen poliisiopiston tiloissa.

2. kehottaa Tilakeskus-liikelaitosta hankkimaan tarvittavat parakit sekä tekemään olemassa oleviin ja uusiin parakkeihin tarvittavat muutostyöt 1.8.2014 mennessä hyödyntäen koulujen loma-aikoja ja muutoinkin siten, että työstä opetukselle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen

3. kehottaa sivistystointa ja Tilakeskusta säännöllisin toimenpitein ja tiedonkulkua parantaen seuraamaan poliisiopiston ja parakkien ylläpitoa, huoltoa ja kuntoa sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli puutteita havaitaan

4. toteaa, että kaupunkitasoisia väistötilaperiaatteita käsitellään kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Svenska rum -lautakunnan yhteisessä iltakoulussa 28.11.2013 ja niistä päätetään erikseen.

Perustelut: Vältetään raskas muutto. Opetus järjestetään Tapiolan alueella. Poliisiopiston ruokala on peruskorjattu ja sitä voidaan käyttää. Muissakaan tiloissa ei ole todettu raja-arvot ylittäviä haitallisten yhdisteiden pitoisuuksia. Tapiolan oppilasalueen muita kouluja ja tiloja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Parakeissa voidaan olla Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen valmistumiseen asti.

– Kalajärvi, Kalajärvenkallio, asemakaava- ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 720900 (osittain Kv-asia)

Asiaa ei oltu valmisteltu kaupunginhallitukselle kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukaisesti. Lautakunta esitti, että kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä valmistellaan alueen toteuttamista koskeva ohje, jossa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

– Asemakaava-alueelle ja muulle järven alueelle laaditaan yhtenäinen hulevesien hallintajärjestelmä ja alueen viemäröintisuunnitelmaa täydennetään.  Näiden toteuttamisesta neuvotellaan kaikkien asianosaisten tahojen kanssa siten, että ne toteutetaan myös nykyisen asutuksen osalta. Toimenpiteet suoritetaan tiiviissä yhteistyössä myös rakennusvalvonnan kanssa.

– Kaupungin alueille suunnitellut Kalajärven valuma-alueen hulevesien hallintajärjestelmät rakennetaan asemakaavan toteutuksen ensi vaiheessa.

– Kaupungin mailta tapahtuva tontinluovutus kohdennetaan ensisijaisesti ryhmärakentamiseen.

– Kaupungin mailta tapahtuvaan tontinluovutukseen tehdään selkeät määräykset, joiden mukaan hulevesien hallintajärjestelmä ja muu kunnallistekniikan toteutus tehdään silloin, kun tehokas hulevesien hallinta sitä edellyttää.

– Asemakaava-alueelta tontinluovutuksin ja maankäyttösopimuksin saatavat määrärahat kohdennetaan alueen hulevesijärjestelmän, muun kunnallistekniikan ja liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Tontin luovutuksilla mahdollistettava rakentaminen tulee ajoittaa siten, että liikenteen toimivuus ja turvallisuus on hoidettu.
Kaupunginhallitukselle esitettiin, että lautakunnan esitykset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Ja syykin oli selvä: Ehtojen toteuttaminen tulisi kaupungille kalliiksi, eikä niiden toteuttamiseen riitä maankäyttömaksuista saatavat rahat. Kaavaa ei myöskään voi hyväksyä ehdollisena, joten lautakunnan esitykset jäävät joka tapauksessa erikseen toteutettaviksi.

Kalajärvenkallioiden kaavassa on monta ongelmaa: Maasto on todella hankalaa rakennettavaksi. HSY lausui, että suuret korkeuserot aiheuttavat haasteita vesijohtoverkostossa paineen riittävyyden osalta ja ettei HSY osallistu paineenkorotuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi liikennejärjestelyt vaativat merkittävää parantamista. Ely-keskus on myös suhtautunut kaavaan kriittisesti, joten kaava tulisi mahdollisesti, jopa todennäköisesti kaatumaan oikeudessa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on nostettu esiin, että kaupungin pitäisi tehdä nykyistä paljon paremmin kaavataloudellista tarkastelua. Varsinkin näin tiukassa taloustilanteessa pitää tarkkaan harkita, minne lähdemme tekemään uutta kunnallistekniikkaa ja muuta infraa. Kalajärvelläkin olisi paljon tärkeämpää saada Kalajärvi II:n kaava-alue eteenpäiin (odottaa maankäyttösopimuksia). Tämän lisäksi kaava kaventaisi merkittävää ekologista yhteyttä ja uhkaisi Kalajärven tilaa.

Edellä mainituista syistä esitin että kaupunginhallitus palauttaa asian kaupunkisuunnittelulautakunnalle uudelleenvalmisteltavaksi Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I uudistamisen yhteydessä siten, että huomioidaan alueen luontoarvot, mahdollisen rakentamisen edellyttämät liikennejärjestelyt, vaikutukset Kalajärven tilaan sekä kaavan kokonaistaloudelliset vaikutukset kaupungille.

Palautus hävisi niukasti äänin 8-7. Palautuksen kaaduttua esitin hylkäystä. Se kaatui äänin 10-5.

Kaava menee valtuustoon, joten jatkamme samalla linjalla. Niukka äänestystulos toivottavasti kääntyy voitoksi valtuustossa.

– Lisäasia: Espoon lausunto erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjistä (kv-asia)

Selvittäjiksi ovat lupautuneet varatuomari Mikko Pukkinen, valtiotieteiden tohtori Cay Sevón ja arkkitehti Matti Vatilo. Espoo lausuu, pitävänsä erikoisena ettei esitetyillä henkilöillä ole aiempaa kokemusta metropolialueen erityöskysymyksistä. Lisäksi vaaditaan yliopistotasoista tutkimusta. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.