Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston esityslista avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Asunto-ohjelma (Kh/Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014)

Ohjelma on kattava paketti Espoon asuntotuotannosta, nykyisestä asuntokannasta, erityisryhmien asumisesta ja olemassa olevien asuinalueiden kehittämisestä. Toimenpiteiden osalta se on valtuustolle  tärkeä työkalu Espoon asuntopolitiikan linjaamiseen ja seuraamiseen. Ohjelma on voimassa tämän valtuustokauden ajan.

Pöydälläolon aikana olemme neuvotelleet ohjelman toimenpideosaan muutoksia poliittisten ryhmien kesken.Huoli kohtuuhintaisten ja asukkaiden toiveita vastaavien asuntojen riittävyydestä on yhteinen. Tarvetta on ennen kaikkea pienille asunnoille hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Niiden rakentamista on helpotettava esimerkiksi parkkipaikkavaatimuksia vähentämällä.

Ohjelma perustuu kaupungin strategiaan ja MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteisiin. Kaupungin keinoihin vaikuttaa asuntojen hintoihin ohjelmassa ei kovin syvällisesti paneuduta ja esimerkiksi maapoliittiset keinot on rajattu ohjelman ulkopuolelle. Kaupungin oma vuokrataloyhtiö Espoon Asunnot Oy on kaupungin hallinnassa oleva työkalu kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamiseen. Vihreiden mielestä Espoon Asuntojen tuotantomäärää pitäisi nostaa nykyisestä 300 asunnosta 400 asuntoon vuodessa. Tämä edellyttää kaupungilta tarvittavien tonttien luovuttamista.

Tärkeää on myös vauhdittaa opiskelija-asuntojen rakentamista Espooseen. Kaupungin on luovutettava vähintään yksi tontti vuodessa opskelija-asuntojen rakentamiseen ja edellytettävä samaa valtiolta.

Espooseen tarvitaan myös pientaloja ja niiden rakentamisen vauhdittamiseen on myös valtuustosopimuksessa sitouduttu. On tärkeää, että pientaloja saadaan syntymään ennen kaikkea olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään, jottei infran ja palveluiden rakentaminen hoituu kohtuullisin kustannuksin. Kaupunkisuunnittelukeskuksen pientaloprojekti tuonee tähän käyttökelpoisia ratkaisuja.

Tein viime valtuustokaudella valtuustossa toivomuksen asunto-ohjelman tekemisestä. Hienoa, että se on nyt hyväksymiskäsittelyä vailla valmis.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2014 talousarvion muuttaminen investointien osalta (Kh/Kv-asia)

Ehdotetaan, että valtuusto lisää Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2014 talousarvion investointimenoihin varattuja määrärahoja vuonna 2014 jatkuvien talonrakennushankkeiden osalta 36 209 051 euroa liitteen mukaisesti.

Jatketaan siis hankkeita, jotka jäivät kesken tai viivästyivät viime vuonna. Harmillisen monta hanketta listalla on. Näin on käynyt joka vuosi, mutta nyt pitäisi löytää keinot pysyä investointienkin osalta budjetissa.

– Tilakeskus-liikelaitos käyttösuunnitelma ja tuloskortti vuodelle 2014

Käyttösuunnitelma ja tuloskortti laaditaan ja käsitellään vuoden 2014 talousarvion mukaisiksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Lautakunnat ja johtokunnat voivat hyväksyä tulosyksiköilleen ja liikelaitoksilleen tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunnat ja johtokunnat seuraavat.

Talousarvio on tiukka, mutta sillä mennään. Tuloskortissa näyttävät olevan tärkeät asiat mukana, konkretiaa mittareihin tosin kaipaisi.

– Tilakeskus-liikelaitos ennakkotilinpäätös vuodelta 2013

Tilakeskuksen tuottojen on muutetussa talousarviossa vuodelle 2013 arvioitu olevan 192 milj. euroa, kulujen 181,1 milj. euroa ja tuloksen 10,9 milj. euroa ylijäämäinen. Toteutuneet tuotot vuonna 2013 ovat 194,8 milj. euroa, kulut 179,4 milj. euro ja tulos 15,4 milj. euroa ylijäämäinen ennen varauksia. Kuluista puuttuu joulukuun 2013 poistot, jotka ovat vielä kirjaamatta kirjanpitoon.
Tilakeskuksen muutetun talousarvion 2013 investoinnit ovat yhteensä noin 85,7 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit vuonna 2013 ovat 47,5 milj. euroa.

Muuten meni hyvin, mutta investointeja lykkäytyi ihan liikaa, kuten jo edellä totesin siirtyneistä investoinneista.

– Vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuonna 2014

Kunnossapidon määrärahojen käyttösuunnitelmassa vuonna 2014 panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työohjelma toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallilla ja erityistä huomiota tullaan kiinnittämään tilaajan ja tuottajan väliseen yhteistyöhön.

Tilakeskus-liikelaitoksen hallinnassa on noin 1 500 rakennusta, joiden tekninen arvo on Tilakeskuksen teettämän ulkoisen arvioinnin mukaan noin 1,45 miljardia euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää noin 2 – 3 prosentin vuosittaista panostusta vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin, siis vuositasolla 30 – 45 milj. euroa.

Vuosikorjauksiin on varattu tälle vuodelle 15,80 me (16,80 me v.2013) ja perusparannuksiin 9 me (sama kuin viime vuonna). Ohjelmoituja töitä on 1 279 kappaletta (1 264 kpl v. 2013). Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta, jotta niitä voidaan käyttää kesken vuotta ilmeneviin ennakoimattomiin käyttötarpeisiin. Lisäksi äkillisten, yllättävien ja merkittävien kiinteistövahinkojen korjauskuluja haetaan vakuutusyhtiöltä tai kaupungin vahinkorahastosta ja myönnetyillä korvauksilla korjataan rakennuksia.

Aiemmin solmitun energiatehokkuussopimuksen (2008-2016) kiinteän 38 GWh:n energiansäästötavoitteen lisäksi Espoo pyrkii jatkosopimuksella saavuttamaan 120 GWh:n kumulatiivisen laskennallisen energiansäästön jaksolla 2014-2020. Osa energiansäästöstä saavutetaan rakennusten vuosikorjaus- ja perusparannustöiden kautta. Tilakeskus tutkii lisäksi ESCO-konseptin (Energy Service Company) käyttömahdollisuutta energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa. ESCO-konseptissa kumppaniyritys ottaa kokonaisvastuun kiinteistön energiansäästöhankkeen toteutuksesta ja sopimuksen aikaisesta käytön ohjauksesta. Investointi maksetaan takaisin sen tuottamilla säästöillä sovitussa määräajassa.

Korjausrahat eivät ole kestävällä tasolla, mutta tämän enempää ei budjettikäsittelyssä irronnut. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että valtuustokauden tavoitteena on vuosikorjausten määrän kasvattaminen. Jaostomme esitti vuosikorjausrahojen pitämistä viime vuoden tasolla, mutta esitys ei menestynyt. Tilakeskuksen virkamiesten näkemys on, että rahat eivät tule riittämään.

Korjaukset tilataan pääasiassa Espoo Kiinteistöpalvelut ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksilta. Osa töistä tilataan suoraan Tilakeskus -liikelaitoksen kautta. Kun rahaa on vähän, on pidettävä huoli, että kaupungin oma organisaatio toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Olisi hyvä, että tilojen kokonaishallinta olisi selkeämmin yksissä käsissä.

Energiansäästötavoitteet ovat kovat ja tulosta pitäisi alkaa syntyä. ESCO-konsepti on Vantaalla todettu hyväksi. Toivottavasti saadaan hankkeita pian käyntiin myös Espoossa.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (pöydälle 16.12.2013)

Tämä jäi pöydälle, jotta saatiin vastaus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon. Nyt selostustekstissä on vastaus ja todetaan, että lautakunnan lausunnossaan esittämät tavoitteet huomioidaan hankkeen jatkovalmistelussa. Voi siis puolestani mennä eteenpäin.