Ensi maanantain kaupunginhallituksessa isoimpina asioina talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (TATU) sekä tilintarkastajan muistutus sivistystoimen hakematta jääneistä rahoista.

Espoon projektijohtamisen malli on melkoisen byrokraattinen ja elämästä etäännyttävä. Esitystalous II -näytelmässä sitä kuvattiin kipeänkin osuvasti.

Hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Se on aidon demokratian perusedellytys. Kun sanojen merkitykset ovat epäselviä, jää helposti epäselväksi myös, mistä päätetään. On tärkeää, että vaadimme ymmärrettävyyttä kieleltä ja päätöksiltä ja näemme talousjargonin taakse.

Vihreiden kesken on puhuttu paljon politiikan ja hallinnon kielestä ja sen vallasta. Valtuutettumme Kirsi Louhelainen kirjoittaa asiasta hyvin.

Ja sitten takaisin kokousasioihin. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman ohjelmasuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Valtuusto hyväksyi 24.3.2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU-ohjelma) hyötytavoitteen ja linjaukset. Niiden pohjalta on valmisteltu ohjelmasuunnitelma, johon on koottu projekti- ja toimenpideaihiot, joilla kaupungin tuottavuutta ja rahoitustasapainoa voidaan parantaa. Ohjelmakausi jatkuu vuoteen 2017 saakka.

Ohjelman toteutuessa mm. kaupungin rahoitustasapaino paranee kestävällä tavalla riittävälle tasolle, uusi ICT-toimintamalli on käytössä, omistaja-tilaaja-tuottaja -roolit ja toimialojen yhteiset ja omat prosessit kehittyvät. Tilojen käyttö tehostuu ja hallinta paranee.

Arviot kustannussäästöistä tai tuottavuuden paranemisesta kuvataan tarkemmin ohjelman yhteydessä toteutettavien projektien ja toimenpiteiden suunnitelmissa.

Ohjelmalla haetaan seuraavan suuruisia kustannussäästöjä ja tulolisäyksiä toimintakatteen tasomuutoksena:

2014 23,3 milj. euroa (valtuusto 21.3.2014)

2015 44 milj. euroa

2016 76 milj. euroa

2017 110 milj. euroa

Tavoitetasot tarkentuvat vuoden loppuun mennessä kun valtion rakennepoliittisen ohjelman valmistelu etenee ja selviää, kuinka paljon siinä tehdyt palvelutasopäätökset alentavat kaupungin kustannuksia ja/tai parantavat tulo-odotuksia.

Ohjelmasuunnitelmassa liikutaan vielä melko yleisellä tasolla. Veroprosenttiasia on jätetty tästä pois neuvoteltavaksi myöhemmässä vaiheessa, vaikka tulopohjaa muilta osin käsitellään. Nuo säästösummat ovat jonkin verran pienempiä kuin tammikuun seminaarissa esitellyt.

Käsittelyaikataulu on melkoisen haastava. Lautakunnat ovat käsitelleet sitä parin viime viikon kokouksissaan (lausuntoja ei ole koottu kaupunginhallitukselle), kaupunginhallitus käsittelee maanantainaja  heti sen jälkeen valtuustoryhmät. Valtuustossa ohjelma pitäisi hyväksyä 19.5.

Käymme ohjelman vielä ryhmän kanssa tarkkaan läpi ja peilataan myös tarkastuslautakunnan tuoreeseen tarkastuskertomukseen.

– Omavelkaisen takauksen myöntäminen Keskinäinen Kiinteistö Oy WeeGeen lainalle (osittain Kv-asia)

WeeGee Oy (Espoon kaupungin kokonaan omistama yhtiö) hakee Espoon kaupungilta takausta enintään 9 milj. euron otettavalle lainalle.

Kyse on lainojen uudelleenjärjestelystä. Otetaan kerralla lyhennettävän 9 miljoonan euron lainan tilalle tilalle tasalyhenteinen laina enintään viideksi vuodeksi. Näin takaisinmaksu vastaa paremmin WeeGeen tulevia kassavirtoja kohtuullisilla rahoitusvastiketasoilla.

– Valtuustokysymys Barona-areenan aitioiden käyttöoikeuksista ja käyttäjistä (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) kysymys Barona-areenan aitioiden käyttöoikeuksista ja käyttäjistä. Tässä vaiheessa tiedoksi, ettei vastaus vielä ole valmis.

– Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta sekä tilintarkastajan tilintarkastusmuistiosta vuodelta 2013

Kaupunginhallitus pyytää tässä vaiheessa lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksen havainnoista, lähettää tilintarkastusmuistion toimialoille toimenpiteitä varten sekä toteaa antavansa tilintarkastajalle selvityksen tehdyistä toimenpiteistä 31.10.2014 mennessä.

Lausunnot tuodaan kootusti valtuuston käsiteltäviksi kehyksen yhteydessä syyskuun kokoukseen. Näin lautakuntien kannanotot ovat käytettävissä vuosien 2015-2017 kehyksiä käsiteltäessä.

Tilintarkastusmuistiossa on käsitelty seuraavia asioita:
– valtionavustuksen hakematta jättäminen ja sitä koskeva muistutus (katso seuraava kohta)
– talousarvion laadinnan täydellisyysperiaate ja siihen liittyvä tasapainottamis- ja tuottavuustavoitteen esittäminen (epämääräinen summa ilman kohdennusta)
– sopimusten rekisteröinti ja sopimusten noudattamisen seuranta
– konsernivalvonta ja yhteisöjen toimittamien tietojen oikeellisuus
– tilinpäätöksen liitetiedot ja taloudelliset vastuut

valtion avustuksen hakematta jättämisen vuoksi tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle. Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 13.5.

Vastuuvapauden puoltamattomuus on vakava asia, josta kaupunginhallitukselta vaaditaan lausunto (seuraava kohta). Lisää kommentteja seuraavassa kohdassa.

 

– Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksessa esitetyn muistutuksen johdosta

Asia liittyy siis siihen, että sivistystoimi jätti marraskuussa 2013 hakematta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennettua valtionavustusta vuosille 2014 – 2015.

Kaupunginhallitus sai asiasta selvityksen 10.3. ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 19.3. Sen mukaan avustuksen hakematta jättäminen on johtunut työpaineesta ja katkoksesta tietojen siirrossa kaupungin sisällä. Osaltaan asiaan on vaikuttanut myös ministeriön hakukirjeen myöhästynyt saapuminen, lyhyt hakuaika sekä se, että ministeriön päätös hakuajan pidentämisestä on ollut nähtävänä vain ministeriön nettisivuilla.

Toimiin on jo ryhdytty, ettei vastaavaa enää tapahtuisi. Avustushakemusten käsittelyprosessi käydään välittömästi läpi ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.

Edelleen perustellaan, että kyse on harkinnanvaraisesta avustuksesta, jonka hakeminen ei automaattisesti edes oikeuta avustuksen saamiseen. Ei siis voida osoittaa täsmällisesti, että kaupungille olisi koitunut taloudellista haittaa (rahaa jäänee tänä vuonna käyttämättä ja se voitaneen siirtää ensi vuodelle).

Em. perusteella esitetään lausunnon johtopäätöksenä, että esitetty muistutus on aiheeton ja vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.

Tilintarkastajan muistutus on poikkeuksellinen toimenpide, johon on suhtauduttava vakavasti. Kyse on suuresta summasta (vuosille 2013-2014 rahaa saatiin 1,8 me). Sen sijaan, että lausunnossa vähätellään avustuksen merkitystä, on syytä tunnustaa virhe, myöntää huolimattomuus ja kertoa, mihin toimiin on ryhdytty, jotta näin ei varmasti enää pääse tapahtumaan millään toimialalla. Onko prosessissa aukko, jonka takia on mahdollista, että yhden ihmisen unohdus johtaa hakemuksen tekemättä jättämiseen? Onko kyse viasta systeemissä tai siitä, että asiasta vastaavilla virkamiehillä on liikaa töitä?

– Valtuustoaloite asukkaiden mahdollisuuksien lisäämiseksi lähileikkipuistojen ylläpitämisessä sekä oman asuinalueen lähipalveluita koskevaan päätöksentekoon vaikuttamisessa (Kv-asia)

Mari Nevalaisen valtuustoaloite, jonka esittelijä veti pois listalta viime kokouksessa. Nyt on vastauksen loppuun lisätty vastaukset Marin esittämiin kysymyksiin.

– Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 312007, 23. kaupunginosa Matinkylä (osittain Kv-asia)

Fortumin puretun lämpövoimalaitoksen tontille suunnitellaan 5 – 8 kerroksisia asuintaloja. Pysäköintipaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Tontin rakennusoikeus nousee 1 500 k-m2:stä 14 000 k-m2:iin.

Tämä on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti. Maankäyttösopimus ei ole vielä valmis.

– Lausunnon antaminen Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan rakennuksen suojeluesityksestä

Viherlaaksolaiset ry on tehnyt ELY-keskukselle esityksen Espoon Viherlaaksossa osoitteessa Turuntie 145 sijaitsevan Wikbergin korjaamo -nimellä tunnetun rakennuksen suojelusta.

Lainvoimaisessa Turuntien asemakaavassa 30.10.2013 korjaamon rakennus sijaitsee pääosin katualueella, ja osin puistoalueella (Viherlaakson asemakaava). Katualuevaraus perustuu aiempaan maantien aluevaraukseen. Kehä II:n yleissuunnitelmassa Turuntien liikennejärjestelyt sijoittuvat Wikbergin korjaamorakennuksen kohdalle. Suunnitelman mukainen Turuntien tasaus vaikuttaa nykyistä laajemmin tien reuna-alueilla.

Johtopäätöksenä todetaan, että Espoon kaupunki ei pidä suojelua perusteltuna Turuntien ja alueen tulevien liikenteellisten järjestelyiden vuoksi. Lisäksi Espoon kaupunki rakennuksen omistajana on todennut rakennuksen olevan korjauskelvoton. Lakiteknisesti todetaan, että koska rakennus sijaitsee asemakaava-alueella, siihen ei voida soveltaa rakennusperinnön suojelusta annettua lakia.

Hienohan se rakennus on omalla tavallaan, eikä Espoossa ole juuri vastaavia teollisuusrakennuksia säilynyt. Olen itse ollut hyväksymässä Turuntien asemakaavaa. Tuolloin kirjoitin kokouksesta näin: ”Tämä on tekninen muutos, jolla mahdollistetaan Turuntien varren kehittäminen. HSL kiirehtii lausunnossaan joukkoliikenteen sujuvoittamista, minkä perään kyselen.”

Kaava käsiteltiin siis teknisenä asiana aiemman maantievarauksen pohjalta, eikä käyty läpi kadun varsia. Rakennuksen kohtalo ei noussut esiin millään tavalla.

Isompi ongelma on, että rakennus on purkukunnossa, raha kun ei tahdo riittää kaikkien suojelustatuksen saaneiden rakennustenkaan kunnostamiseen tai kunnossapitoon. On anteeksiantamatonta, että vanhat rakennukset päästetään rappiolle ja sen jälkeen ainoaksi vaihtoehdoksi jää purku tai älyttömän kallis saneeraus.

ELY voi antaa suojelupäätöksen omasta aloitteesta taikka esityksestä. Suojelun edellytyksistä säädetään rakennusperintölain 8 §:ssä: Rakennus voidaan suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Merkittävyys arvioidaan muun muassa rakennuksen harvinaisuudella, edustavuudella ja alkuperäisyydellä. Päätöksen vahvistaa ympäristöministeriö.

Tätä pohdimme vielä ryhmässä.

– Päätökset ja kirjelmät

1. Fortumin kirje Keilaniemen alueen kehittämisestä
Fortumin torniin asuntoja, käsiteltiin jo elinkeino- ja kilpailukykyjaoksessa.

2. MAL -aiesopimuksen toteutuminen ja seuranta
Espoo kunnostautuu mallioppilaana täyttämällä asuntotuotantotavoitteet.