Tässä maanantain kaupunginhallituksen päätökset. Vähän viivettä raportoinnissa, kun vaalikentät ovat kutsuneet.

Alla ne kohdat joihin tuli muutoksia tai joista muuten keskusteltiin. Lista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman ohjelmasuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Ryhmämme oli ainoa, joka oli käynyt huolella läpi paperin ja tehnyt muutosesityksiä. Luin ristiin valtuuston maaliskuussa hyväksymät linjaukset ja nostin ohjelmasuunnitelmaan silloin saadut tärkeät lisäykset. Jotta poliittinen puurtaminen tulisi läpinäkyväksi, lisään muutosesityksemme tämän viestin loppuun. Esityksistämme yhtä lukuunottamatta kaikki menivät läpi sellaisenaan tai vähän muutettuna. Ainoastaan sanaa ”maapoliittinen ohjelma” oli liikaa. Valtuustosopimuksessa sen tekemisestä on päätetty ja tatu-ohjelmassa asia ilmaistaan sanoilla ”maankäytön kehittämisen periaatteet”.

Keskeisiä muutoksia ja lisäyksiä olivat:

– palvelutason säilyttämisen ja työllisyysasteen noston kirjaaminen ohjelman mittaristoon taloudellisten tavoitteiden rinnalle
– kuntaverokirjauksen muuttaminen muotoon, että siitä päätetään kehyksen yhteydessä (pohjassa oli johdattelevaa tekstiä siitä, että kuntaveroon kosketaan vasta kun kaikki tuottavuustoimenpiteet on tehty)
– selkeä kirjaus, että ohjelman vaikutukset arvioidaan ennakoivasti
– ohjelman toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa (pohjassa oli vain kaupungin johtoryhmä)
– lastensuojelussa ja palveluissa yleensä ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen korostaminen
– lähipalvelujen kehittäminen
– Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä jätehuoltokustannusten vähentäminen lajittelua ja kierrätystä tehostamalla.
– maankäytön periaatteisiin ja linjauksiin tavoitteeksi, että varmisteaan edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle

– Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksessa esitetyn muistutuksen johdosta

Asia liittyy siihen, että sivistystoimi jätti marraskuussa 2013 hakematta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennettua valtionavustusta vuosille 2014 – 2015.

Kaupunginhallitus tiukensi lausuntoa yksimielisesti. Korostimme, että selittelyn ja vähättelyn sijaan tulee todeta tapahtunut ja myöntää virhe sekä varmistaa että riittäviin toimiin on ryhdytty.

Esittelijä teki kaupunginhallituksen vaatimat muutokset, mutta laitan tähän otteen pohjaesityksestä ja sitä vastaavan kaupunginhallituksen hyväksymän muotoilun, jotta käy ilmi kaupunginhallituksen näkemys:

Alkuperäinen muotoilu:

”Onkin vaikea nähdä, minkä lain tai valtuuston päätöksen vastaisesti tässä asiassa olisi toimittu. Kyse on harkinnanvaraisesta avustuksesta, jonka hakeminen ei automaattisesti edes oikeuta avustuksen saamiseen. Ottaen vielä huomioon edellä mainitut asian johdosta tehtävät korjaavat toimenpiteet, ei myöskään voida osoittaa, että kaupungille olisi käytännössä aiheutunut asiasta taloudellista tai muutakaan vahinkoa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä kerrotun perusteella, että esitetty muistutus on aiheeton ja vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.”

Tilalle:

”Avustus on sivistystoimen johtajan selvityksessä esitetyistä syistä jäänyt hakematta. Virheen tultua ilmi asiaan on kuitenkin puututtu välittömästi niin kaupunginhallituksen kuin kaupunginjohtajan toimesta, jottei vastaavaa enää pääse tapahtumaan. Kaupunginhallitus on vaatinut asiasta sivistystoimelta selvityksen, jonka pohjalta asiaa on tutkittu ja avustusten hakemisesta on päädytty käynnistämään perusteellisempi selvitys.

Kaupunginhallitus edellyttää, että edellä mainitussa selvityksessä avustushakemusten käsittelyprosessi käydään läpi sekä kaupunkitasoisesti että toimialoittain ja luodaan riittävät varmistuskäytännöt siten, ettei hakemusten jättäminen ole kiinni yksittäisten henkilöiden työtilanteesta.

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä kerrottuja toimenpiteitä on pidettävä asiassa riittävinä ja vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.”

Lisäksi pyysimme tarkempaa selvitystä siitä, miksi jo myönnettyjä rahoja on käytetty niin vähän. Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa tarkastuslautakunnalle kaupunginjohtajan esityksestä sen hetkisten tietojen varassa. Valtuustolla on nyt valta itsenäisesti päättää vastuuvapaudesta tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta.

 

– Lausunnon antaminen Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan rakennuksen suojeluesityksestä

Viherlaaksolaiset ry on tehnyt ELY-keskukselle esityksen Espoon Viherlaaksossa osoitteessa Turuntie 145 sijaitsevan Wikbergin korjaamo -nimellä tunnetun rakennuksen suojelusta.

Talon purkua perusteltiin sillä, että se on voimassa olevan kaavan katualueella. Rakennus on päätynyt kaupungin omistukseen tiealueen lunastuksen yhteydessä.

Emme olleet valmiit linjaamaan talon purkua näin kevyin perustein. Vasemmistoliiton Tiina Ahlfors esitti asian palauttamista, jotta saadaan lisätietoa kohteen kunnosta, kunnostuksen hinnasta, uusista käyttötarkoituksista ja tiesuunnitelmien vaihtoehdoista. Äänestys päättyi 7-7 puheenjohtajan äänen ratkaistessa ettei palauteta. Palautuksen puolesta äänestivät Vihreät, perussuomalaiset, demareiden Kerola ja vasemmistoliitto. Vastaan Kokoomus ja demareiden Sistonen.

Sen jälkeen meidän Tony Hagerlund teki seuraavan muutosesityksen:

Lopun kappale ”Lopuksi”, joka kuuluu tällä hetkellä näin:

”Espoon kaupunki ei pidä perusteltuna esitettyä asemakaava-alueella, Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan Wikbergin korjaamon -nimellä tunnetun huonokuntoisen rakennuksen suojelua edellä todetun mukaisesti Turuntien ja alueen tulevien liikenteellisten järjestelyiden vuoksi. Lisäksi Espoon kaupunki rakennuksen omistajana on todennut rakennuksen olevan korjauskelvoton. Niin ikään Wikbergin korjaamorakennuksen suojelu ei kuulu edellä esitetyn mukaisesti lain edellytysten perusteella rakennusperinnön suojelusta annetun lain 2 §:n 3 momentin soveltamisalaan. Suojeluesitys tulisi hylätä.”

Muutetaan muotoon:

”Espoon kaupunki ei pidä perusteltuna esitettyä asemakaava-alueella, Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan Wikbergin korjaamon -nimellä tunnetun rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) säännösten nojalla.

Niin ikään Wikbergin korjaamorakennuksen suojelu ei kuulu edellä esitetyn mukaisesti lain edellytysten perusteella rakennusperinnön suojelusta annetun lain 2 §:n 3 momentin soveltamisalaan. Suojeluesitys tulisi hylätä.

Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että Espoon kaupunki selvittää uudelleen rakennuksen kunnon huomioiden mahdollisuudet sen kunnostamiseen ja jatkokäyttöön. Jos rakennuksen säilyttämiseksi löytyy teknisesti ja taloudellisesti toimiva vaihtoehto jolla myös liikennejärjestelyt voidaan huomioida, rakennus voidaan suojata asemakaavan avulla ja kunnostaa joko kaupungin tai jonkun muun toimijan käyttöön.”

Perustelut:
– vanhoja, hienoja rakennuksia ei Espoossa ole liikaa
– kyseessä on Viherlaakson ja Turuntien maamerkki
– ei nähdä tarvetta suojella rakennusta rakennusperintölain mukaan, mutta olisi hyvä saada perusteltu vaihtoehto miten ja millä kustannuksilla rakennus voidaan säilyttää

Tämäkin äänestys hävittiin samoin numeroin. Todella harmillista, että Rkp:n tuoli oli tyhjä, sillä saattoi olla ratkaiseva merkitys.

*   *   *   *   *

TATU-ohjelma, Vihreiden hyväksytyt muutosesitykset:

Muutokset ryhmiteltynä jo kerran neuvoteltuihin ja sovittuihin ja varsinaisiin muutosesityksiin:

Lisäykset jo hyväksyttyjen linjausten pohjalta

sivu 8 – 5.2.1 Taksojen ja maksujen tarkistukset
(T) Taksojen ja maksujen tarkistukset, Lyhyt kuvaus:
LISÄYS: Säännölliset tarkistukset vuosittain/säädettyjen määräaikojen mukaan VAPAUTUKSET JA HUOJENNUKSET SEKÄ TULOTASO JA VARALLISUUS HUOMIOIDEN.
LISÄYS: Selvitetään maksujen kokonaistaloudellisuus.
PERUSTELU: Molemmat lisäykset sisältyvät valtuuston neuvottelemiin TATU-linjauksiin

***

sivu 10 – 5.2.3 Palvelutaso ja tarjonta
(T) Kaupungin sisäisten palvelujen tehostaminen ja palvelutason tarkistus, Lyhyt kuvaus:
LISÄYS: Sisäisten palvelujen osuus toimialojen kuluista ja niiden kehitys eritellään ja  esitellään budjettineuvottelujen  yhteydessä ja seurannassa
PERUSTELU: Kirjaus perustuu vuoden 2013 budjettipäätöksen pöytäkirjamerkintään.

***

sivu 13 – 5.2.5 Palvelujen järjestäminen
(T) Palveluverkon kehittäminen, Lyhyt kuvaus:
LISÄYS: Palveluverkon kehittämistä jatketaan tavoitetila 2020 -periaatteiden mukaisesti JA LÄHIPALVELUJA KEHITETÄÄN ALUEELLINEN TASAPUOLISUUS HUOMIOIDEN
PERUSTELU: Lause sisältyy valtuuston hyväksymiin TATU-linjauksiin.

***

sivu 15 – 5.2.6 Tilojen käytön tehostaminen ja toimitilainvestoinnit
LISÄYS: (P) Tilojen tarveselvityksen JA HANKESUUNNITTELUPROSESSIN kehittäminen ja rakennuskustannusten hallinta
LISÄYS (sama kuin edellä, Lyhyt kuvaus): Tarveselvitysprosessin, tarveselvitysten ja HANKESUUNNITELMAPROSESSIN sisältöä sekä laatua kehitetään.
LISÄYS ((T) Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen, Lyhyt kuvaus): Luodaan toimintatapamalli, jolla parannetaan tilatehokkuutta ja nopeutetaan tyhjiksi jäävistä tiloista luopumista. TILOJEN MONIPUOLISTA KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN.
LISÄYS (Uusi toimenpide): (T) Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä jätehuoltokustannusten vähentäminen lajittelua ja kierrätystä tehostamalla.
LISÄYS (sama kuin edellä, Lyhyt kuvaus): Asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet energiansäästölle kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti, luodaan toimintatapamalli jätehuollon tehostamiseksi ja kustannusten seuraamiseksi.
Vastuutoimiala: Kaikki toimialat
Ajoitus 2014-2017
PERUSTELU: Tavoitteet sisältyvät valtuuston hyväksymiin TATU-linjauksiin.

***

sivu 19 – 5.2.9 Maankäytön tehostaminen
(T) Maankäytön periaatteet 2014, Lyhyt kuvaus:
MUUTOS: Maankäytön periaatteiden ja linjausten kuvaaminen ja ajantasaistaminen tavoitteena nopeuttaa prosesseja ja edistää kaupungin maanluovutus- ja maankäyttösopimustulojen kertymistä SITEN ETTÄ SAMALLA VARMISTETAAN EDELLYTYKSET MONIMUOTOISELLE ASUNTOTUOTANNOLLE JA TONTTITARJONNALLE.
PERUSTELUT: Edullinen ja monimuotoinen asuntotuotanto ja tonttitarjonta Espoo-strategiassa.

Varsinaiset muutosesitykset:

sivu 2 – 3.1 Tavoitetila kehitysohjelman kohdealueella
3. kappale, viimeinen lause: ”Ohjelman vaikutuksia pyritään arvioimaan ennakoivasti.”
MUUTETAAN MUOTOON:
”Ohjelman vaikutukset kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatuun ja saatavuuteen arvioidaan ennakoivasti.”

***

sivu 2 – 3.2 Hyötytavoitteet ja mittarit
LISÄYS (kaksi uutta ranskalaista viivaa):
Palvelutaso säilyy hyvänä, priorisoidaan peruspalveluja sekä ennaltaehkäiseviä varhaisen puuttumisen palveluja
Työllisyysaste paranee
PERUSTELU: On tärkeää, että tavoitetasolla näkyy myös palvelutaso eli toiminnan laatu, ei pelkästään raha, koska palvelukokonaisuus vaikuttaa myös rahoitustasapainoon. Pelkkiä talousmittareita seuraamalla ei synny kokonaistaloudellisesti tuottavaa lopputulosta. Jos palvelut ajetaan alas, näkyy se kustannusten nousuna toisaalla. Lause: ”Palveluissa priorisoidaan peruspalveluja sekä ennaltaehkäiseviä varhaisen puuttumisen palveluja” on valtuuston hyväksymissä linjauksissa.

***

sivu 9 – 5.2.2 Tulopohja ja verotaso
MUUTOS (Toinen kappale sivulla 9 muutetaan muotoon): “Veronkorotusten tarve arvioidaan vuosittain talousarvion kehyksen yhteydessä.”

(T) Työllisyyden hoidon uudelleenorganisointi ja työllisyyden parantaminen, Lyhyt kuvaus:
LISÄYS: Tavoitteena on NOSTAA TYÖLLISYYSASTETTA JA edistää nopeaa työllistymistä erityisryhminä nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat sekä ehkäistä työttömyyden kasvua tukemalla yrittäjyyttä.

***

sivu 13 – 5.2.5 Palvelujen järjestäminen
(T) Palveluverkon kehittäminen (SITO), Ajoitus ja arvio taloudellisesta hyödystä ja sen toteutumisajasta:
LISÄYS: Listataan, mitkä muut palvelut tarkastellaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

***

sivu 14 – Palvelujen järjestäminen
(T) Lastensuojelun sijoitusten tarve vähenee, Lyhyt kuvaus:
LISÄYS: Lastensuojelutyössä keskitytään entistä vahvemmin ehkäisevään lastensuojeluun ja varhaiseen puuttumiseen. Hyviä käytäntöjä kartoitetaan ja hyödynnetään myös kuusikkokuntien ulkopuolelta.
PERUSTELU: Tarkastuslautakunnan suositus.

***

sivu 19 – 5.2.9 Maankäytön tehostaminen
(T) Rakennusvalvontaprosessin nopeuttaminen, Lyhyt kuvaus:
MUUTOS: Nopeutetaan rakennusvalvonnan prosesseja kehittämällä edelleen sähköistä asiointia, toimintatapoja sujuvoittamalla (POIS: ja arvioimalla kaupunkikuvatoimikunnan asemaa ja tehtäviä) JA SELKIYTTÄMÄLLÄ KAUPUNKIKUVATOIMIKUNNAN ASEMAA JA TEHTÄVIÄ.

***

sivu 22 – 8. Organisointi ja vastuut
5. kappale
LISÄYS: Ohjelmaa käsitellään säännöllisesti johdon foorumissa JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA.

***

sivu 22 – 9. Sidosryhmät ja sidosryhmien hallinta
MUUTOS: 9. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

***

sivu 23 – 9. Sidosryhmät
Kaupungin luottamushenkilöelimet, Roolin kuvaus:
LISÄYS: Lautakunnilla on rooli TATU-päätösten toteuttajina.

***

sivu 24 – 11.2 Seuranta ja raportointi
3. kappale, viimeinen lause
LISÄYS: Ohjelman edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista tullaan seuraamaan aktiivisesti toimialoilla, johdon foorumissa, kaupungin johtoryhmässä JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA.

***

Tiedoston sivu 36 – Viestintäsuunnitelma – 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet
Poliittiset luottamushenkilöt valtuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja johtokunnissa päättävät TATU-ohjelman toteuttamisesta osana kaupungin talouden suunnittelua ja seurantaa.
HUOMIO: Tämä lause on paljon muutakin kuin viestintää.
EHDOTUS: Lisätään lause ohjelman alkuun tiivistelmään sekä sivulle 22 kohtaan 8 ”Organisointi ja vastuut”