Ensi maanantaina taas kaupunginhallitus. Onneksi kevyt lista tällä kertaa, sillä illalla on valtuustoryhmät ja pitkä lista käsiteltävänä siellä. Kaupunginhallituksen lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Sivistystoimen toimialan sekä lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöjen muuttaminen (Kv-asia)

1.8.2014 astuu voimaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka vaatii muutoksia johtosääntöihin. Laki koskee perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilaiden/opiskelijoiden oikeutta opiskeluhuoltoon.

Uuden lain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillisista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille kotipaikasta riippumatta. Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämisluvan saaneet opetuksen järjestäjät vastaavat oppilaidensa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä.

Espoossa opiskeluhuoltoon kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut järjestää sosiaali- ja terveystoimi. Opiskeluhuoltolain perusteella ei tältä osin ole tarvetta johtosääntömuutoksille. Sen sijaan johtosäännöissä tulee määrätä siitä, mikä toimiala ja mikä lautakunta huolehtivat sijaintikunnan vastuulla olevien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä.

Tällä hetkellä Espoon kaupungin peruskoulujen ja lukioiden psykologi- ja kuraattoripalvelut on järjestänyt suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ja Svenska rum -tulosyksikkö. Esimerkiksi Omnialla on seitsemän työsuhteista kuraattoria ja psykologipalvelut se on saanut sosiaali- ja terveystoimen Nupolista.

Opiskeluhuoltolaissa säädetään määräajat opiskeluhuollon palvelujen saatavuudelle. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä.

Esitys on, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä Espoossa vastaisi sivistystoimi, jolloin maininta järjestämisvastuusta on lisättävä johtosäännöissä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Svenska rum -lautakunnan tehtäviin.

Muina muutoksina johtosääntöihin esitetään mm.:

– Svenska rum -tulosyksikön nimi esitetään muutettavaksi tulosyksikön vastuualuetta paremmin kuvaavaksi Svenska Bildningstjänster (ruotsinkieliset sivistyspalvelut).

– Sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöä esitetään muutettavaksi myös siten, että jatkossa kulttuurilautakunta sekä liikunta- ja nuorisolautakunta voisivat päättää palvelua antavien toimipisteiden perustamisesta, lakkauttamisesta tai yhdistämisestä. Tämä mahdollisuus on johtosäännön mukaan jo opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla sekä Svenska rum -lautakunnalla.

Tuo jälkimmäinen koskisi esimerkiksi lähikirjastojen lakkautusta.

Opiskeluhuoltolaki on hyvä asia ja johtosääntömuutokset perusteltuja. Sen sijaan on erikoista, että meille tuodaan samalla esitys, että lautakunnille annettaisiin mandaatti lakkauttaa toimipisteitä. Näyttää melkoisen selvältä, että kyse on lähikirjastojen lakkautuksesta. Tämän tyyppiset johtosääntömuutokset pitää tuoda käsittelyyn kokonaisuutena, ei tällä tavalla kylkiäisenä. Yhtä lailla voidaan harkita, onko perusteltua, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla on tämä mandaatti. Minusta kirjaston lakkautus ei ole lautakuntatason päätös.

– Kaupungin vakuutuspolitiikan päivityksen hyväksyminen

Kaupungin vakuutuspolitiikassa kuvataan kaupungin vakuuttamisen vastuut, toimintatavat ja periaatteet. Sen tarkoituksena on ohjata keskitetysti kaupungin vakuuttamista niin, että vakuutusturva on tietoisesti mitoitettu kaupungin vakuutettavien riskien ja taloudellisen kantokyvyn mukaan.

Kaupunginhallitus päätti vakuutuspolitiikasta 18.6.2012. Tällöin kaupungin vakuutussopimukset mainittiin määräaikaisiksi ja niiden kilpailutussykliksi todettiin neljä vuotta.

Kilpailutusprosessissa kaupungin vakuutuskokonaisuutta uudistettiin niin, että vakuutukset jaettiin kolmeen kokonaisuuteen, ns. koriin. Korien avulla pyrittiin hakemaan useampia tarjoajia ja mahdollisia vakuutusyhtiökumppaneita. Samalla vakuutusten hankintasopimukset muutettiin jatkuvasti voimassaoleviksi, mikä antaa enemmän pelivaraa ja mahdollistaa eri vakuutuskorien kilpailuttamisen tarvittaessa eri ajankohtina.

Nämä muutokset on nyt päivitetty kaupungin vakuutuspolitiikkaan. Luettelo vakuutuksista löytyy esityslistan liitteenä.

Puolestani ok.

– Määräalan ostaminen Kurttilan kylän tilasta 11:0 Paja

Esitetään ostettavaksi Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy:ltä Kurttilasta noin 10,3 ha:n suuruinen alue hintaan 1 412 994 euroa. Kaupan edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää maanhankintaan lisämäärärahan, joka mahdollistaa oston.

Ostettava alue sijaitsee kahdessa palstassa Kauklahdenväylän molemmin puolin. Väylän itäpuolella olevasta alueesta valtaosa, noin 50830 m², on Espoon eteläosien yleiskaavan mukaista asuntoaluetta (A), jolla on varaus raideliikennettä varten. Hintaneuvotteluissa on tämän palstan osalta päädytty kokonaishintaan 554 610 euroa (noin 10 euroa / m²).

Väylän länsipuolella olevasta noin 47 688 m² kokoisesta alueesta pääosa, noin 44 817 m², kuuluu Taltrikinmäki-nimiseen asemakaavaehdotusalueeseen, jonka mukaan asuinpientalojen korttelialuetta olisi 17 705 m² ja rakennusoikeutta olisi tulossa yhteensä noin 5 252 k-m².

Koska kaava on vasta ehdotusvaiheessa, on aluetta arvioitu raakamaana, kuitenkin kaavaehdotuksessa osoitettu rakennusoikeus huomioiden. Hintaneuvotteluissa on päädytty lännenpuoleisen alueen osalta kokonaishintaan 858 384 euroa, joka merkitsee maapohjahintaa noin 18,00 euroa / m2.

Hyvä, että hankitaan maata kaupungille.