Kaupunginhallituksen syyskausi alkaa maanantaina. Ensimmäisen kokouksen lista on melko kevyt. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Lainan myöntäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo Espoon kaupungilta 370 000 euron suuruista lainaa ensihoitopalvelujen käynnistämiseksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella.

Jotta toiminnan käynnistäminen heti 2015 alussa olisi mahdollista, täytyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehdä kalustehankintoja jo vuoden 2014 aikana. Hankintoja varten ei ole budjetoitu rahaa eikä kuluja sairaanhoitopiiriltä voida laskuttaa ennen sopimuksen voimaantuloa vuonna 2015.

Yhteistoimintasopimus on voimassa 1.1.2015 – 31.1.2017, jonka aikana laina lyhennetään.

– Korvauksen maksaminen vahinkorahastosta Tilakeskus-liikelaitoksen korvaushakemuksen mukaan

Tilakeskus-liikelaitos hakee 181 392,26 euron korvausta vahinkorahastosta  7.8.2013 Mårtensbro skolassa sattuneen vesivahingon kustannuksista, joita vakuutus ei kata.

Mårtensbro skolassa rikkoutui wc-istuimen säiliö, mikä aiheutti mittavan vesivahingon kiinteistöön. Rakenteita jouduttiin purkamaan ja tilojen pintoja kuivaamaan ja uusimaan. Vahingon kokonaiskustannukset olivat 196 392,26 euroa.

Kaupungin odottamattomien vahinkojen ns. katastrofivakuutuksessa on 300 000 euron omavastuu. Kaupungin vahinkorahaston omavastuu on 15 000 euroa, joten korvattavaksi jää tuo summa.

Valtava vahinko yhdestä rikkoutuneesta WC-pöntöstä.

– Vanhusten palvelujen johtajan viran vakinainen täyttäminen Vanhusten palvelujen tulosyksikössä

Esitetään valittavaksi lääketieteen lisensiaatti Matti Lyytikäinen, joka toimii tällä hetkellä Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana.

Virkaa haki yhteensä 46 hakijaa. Kelpoisuusvaatimuksen täytti 41 hakijaa. Kaksi hakijaa peruutti hakemuksensa hakuprosessin aikana.

Haastatteluun kutsuttiin seuraavat kahdeksan hakijaa: Immonen Sirpa, Lehto Lauri, Korttila Kirsi, Lyytikäinen Matti, Salli Päivi, Toivonen Jukka ja Viinikainen Sari sekä yksi hakija, joka peruutti myöhemmin hakemuksensa.

Haastatelluista neljä, Immonen Sirpa, Korttila Kirsi, Lyytikäinen Matti ja Toivonen Jukka, lähetettiin henkilöarviointiin.

– Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset (osittain Kv-asia)

Muutokset liittyvät vireillä olevaan uuteen ammattikorkeakoululakiin. Lain mukaan ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä osakeyhtiöitä. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle.

Uuden lain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei saa olla määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Lisäksi edellytetään, että hallituksessa on vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta sekä työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta.

Kun muutokset on tehty uuden lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan valtioneuvoston päätöksellä niin, että ne tulevat voimaan 1.1.2015.

– Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muutokset

Liittyy samaan asiaan kuin edellinen.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaina ovat Espoon, Vantaan, Hyvinkään, Porvoon ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sekä Invalidiliitto ry.

– Högnäs, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen (osittain Kv-asia) (Pöydälle 16.6.2014)

Högnäsin kaava jäi pyynnöstäni pöydälle kesäkuussa. Nyt olemme paneutuneet asiaan uudelleen ja päätyneet siihen, että kaava on syytä palauttaa uudelleenvalmisteltavaksi. Kriittisistä viranomaislausunnoista huolimatta kaavaan on tehty käsittelyn aikana vain vähäisiä muutoksia. Erityisen ongelmallisena pidän sitä, että Ely-keskukselta ei pyydetty lainkaan lausuntoa viimeisimmästä (lisäys 11.8.2014) kaavaehdotuksesta. Kokosimme keskeiset argumentit palautukselle kannanottoon.

– Gumböle, Espoonkartano, Kauklahti, Muurala, asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen, Blominmäki (Kv-asia)

Blominmäen puhdistamon mahdollistava asemakaava, joka on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti. Tätä hiottiin pitkään ja saatiin viheryhteyksiin merkittäviä parannuksia. Kaavalla on nyt hyvä saada eteenpäin, jotta puhdistamo pysyy aikataulussa.

– Valtuustoaloite säännöstelyaltaan suunnittelemiseksi Turunväylän länsipuolelle Kirkkojärven vanhalle paikalle (Kv-asia)

Ulf Johanssonin (rkp) aloite, joka koskee suunnitelman teettämistä pienen säännöstelyaltaan/järven rakentamiseksi Turunväylän länsipuolelle Kirkkojärven vanhalle paikalle.

Perusteellisen vastauksen lopputulos Kirkkojärven palauttamisen osalta on seuraava: ”Erittäin kokeneiden vesistöasiantuntijoiden toimesta tehtyjen useiden, laajojen selvitysten perusteella ei ole perusteltua toteuttaa tai palauttaa Kirkkojärveä Turunväylän kummallekaan puolelle.”

Vaikka selvityksiä on tehty runsaasti, voisi vastaus olla vähemmän ehdoton. Kaupunkisuunnittelulautakunta on linjannut 15.10.2013, että  Kirkkojärven palauttamista jatkosuunnitellaan alueen historiaa korostaen.

Tärkeintä on, että löydetään kustannuksiltaan kohtuullinen ratkaisu, jolla varmistetaan Kirkkojärven rakennusten ja puiston sekä Turunväylän tulvasuojelu ja saadaan mahdollisimman laaja vesiaihe Kirkkojärven puistoa rikastuttamaan.

– Valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä (Kv-asia)

Meidän Risto Nevanlinnan aloite, jossa esitetään suurten liikenneväylien bulevardisoinnin tutkimista ja muualta saatujen kokemusten selvitystä, ja näiden perusteella koekohteen valitsemista jatkosuunnittelua varten.

Vastaus on positiivinen ja potentiaalisiksi kohteiksi mainitaan Kehä I Keilaniemen ja Tapiolan kohdalla sekä kehä II jatkeineen. Lopuksi todetaan, että Helsingin seudun ytimen tiivistäminen vaatii pitkällä aikavälillä uudenlaisia liikennejärjestelmä- ja liikkumisratkaisuja sekä ennakkoluulotonta maankäyttöpotentiaalin kartoitusta.

Yhteistyö naapurikuntien kanssa on jo käynnissä metropolialueen maankäyttösuunnitelmaa laadittaessa ja kaupunkien rajat ylittävien yleisten teiden kehityskäytävien maankäyttöpotentiaalien kartoitus on määrä käynnistää tänä syksynä. Tässä työssä bulevardisointi on yksi mahdollinen keino. Vaikutusten arvioinnit tehdään aikanaan kokonaisuutena, jotta saadaan selvitettyä koko metropolialueen kannalta mielekäs etenemispolku.

Hyvä vastaus, hienoa että tämä etenee.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, Hannuksenpelto II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Hannuksenpellon asemakaavan kohteena on auto-, autotarvike- ja varaosakaupan liiketilat sekä niitä tukeva toiminta. Kaavan alueelle osoitetaan uutta rakennusoikeutta noin 59 000 k-m2. Suunnitelmassa on varaus Länsiväylän joukkoliikennekaistojen vaatimaan tiealueeseen. Kaava mahdollistaa myös Länsiväylän alittavan Marsbyntien katuyhteyden rakentaminen Martinsillantieltä suunnittelualueen läpi Kaitaalle. Valtuusto hyväksyi kaavan 24.3.2014.

Espoon ympäristöyhdistys vaatii, että päätös Hannuksenpellon asemakaavasta perutaan ja määrätään Espoo turvaamaan ko. alueen nykyinen merkitys virkistysalueena, ekologisena käytävänä, puistomaisena luonnonmukaisena suojavyöhykkeenä sekä tuomita harhaanjohtavasta kaavoituksen valmistelusta.

Olemme olleet hyväksymässä kaavaa kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja valtuustossa ja pysymme sen takana.

– Päätökset ja kirjelmät

– Asukasfoorumitoiminta vuonna 2013.

Liitteenä löytyy kaikkien Asukasfoorumien toimintakertomukset. Asukasfoorumitoiminta hakee vielä muotoaan ja paikoin toimijat ovat kokeneet, että linkki vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon on liian ohut. Eri alueiden foorumit ovat keskenään erilaisia ja alueet ovat eriarvoisessa asemassa mm. tilojen suhteen.

On tärkeää, että asukasfoorumeista saadaan toimiva kanava asukkaille vaikuttaa. Tässä avainroolissa on Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmä, jonka varapuheenjohtajana toimii Vihreiden Mari Nevalainen.

– Nuorisovaltuustotoiminnan puolivuotiskertomus 2014.

Uuden nuorisovaltuuston kausi on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle. Jotta toiminta olisi mielekästä, on nuvan tekemille aloitteille oltava selkeä käsittelyprosessi ja määräajat, jotta nuva saa varmasti vastaukset. Hyvä olisi, että aloitteet tulisivat myös asianomaisten lautakuntien käsittelyyn.

– Tiedoksi Espoon kaupungin 25.6.2014 korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemä valitus Helsingin hallinto-oikeuden 11.6.2014 antamasta päätöksestä, jolla kumottiin valtuuston 10.6.2013 hyväksymä Gobbackan asemakaava. Valitus on oheismateriaalina.

Kaava on kaatunut oikeudessa yleiskaavan vastaisena. Muun muassa keskeisiä liikenneväyliä sijoittuu yleiskaavan maa- ja metsätalous- sekä virkistysalueille. Kaupunki valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta samalla Pohjois-Espoon yleiskaava on näiltä osin otettu uudelleen tarkasteluun, koska se on siten vanhentunut, että alueen asemakaavoja ei saada hyväksyttyä.

Kaupunki haluaa nyt kuitenkin testata korkeinta hallinto-oikeutta myöten, onko kaava yleiskaavan vastainen.