Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäinen kokous on ensi maanantaina. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Päätettäviä asioita on tällä kertaa vähän, mutta keskusteltavaa varmasti riittää. Saamme selostuksen siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilanteesta ja käymme läpi tammi-heinäkuun seurantaraportin.

Investointiohjelma on myös työn alla, mutta sitä ei saatu tässä vaiheessa jaoston käsittelyyn. Valtuustoryhmät neuvottelevat asiasta ensi viikolla.

Kokouksessa kuultavat selostukset

– Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus
– MAL-aiesopimuksen seuranta

Siirtokelpoisten tilojen osalta liitteenä on 7.8. päivätty tilannekatsaus. Siinä todetaan aiemmin jo uutisoidut valitettavat viivästymiset. Tällä hetkellä valmistumisajat ovat seuraavat:

– Veräjäpelto 30.10.2014
– Kirsti 28.11.2014 (urakoitsijan arvio)
– Viherlaakso 28.11.2014 (urakoitsijan arvio)
– Karhusuo 19.12.2014
– Tapiola Parakit A, B, C, D, E, F ja G valmistuvat 12.8, parakki H (kotitalousluokat) 25.8.2014
– Mattliden 19.12.2014

Valmiita ovat:

– Aurora
– Kungsgården

Olin pyytänyt tähän kokoukseen selostuksen myös Rödskogs skolan tilanteesta, mutta sitä ei ole listalla. Kokouksessa voimme kuitenkin kysyä, mikä on tilanne tehtyjen korjausten osalta ja milloin on tarkoitus arvioida, voiko tiloihin palata. Tämä päätös kun vaikuttaa siihen, onko tarpeen tehdä päätöksiä siirtokelpoisista tiloista ja miten koulun tulevaisuus ratkaistaan pitkällä tähtäimellä.

Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2014 seurantaraportti I

Seurantaraportti merkitään tiedoksi. Lisäksi pyydetään valtuustolta lupaa käyttää tänä vuonna säästyviä jatkuvien uudisrakentamishankkeiden määrärahoja 5 milj. euroa koulujen ja päiväkotien väistö- ja siirtokelpoisiin tiloihin.

Ensin seurantaraportista:

Tilakeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

Tavoite 1: Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle.

Toteutuminen 31.7.2014: Korvausta peruspääomasta on ennustettu tuloutettavan peruskaupungille 28,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2014. Tulostavoite toteutuu.

Tavoite 2: Liikelaitoksen vuoden 2014 tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos.

Toteutuminen 31.7.2014: Tilakeskus-liikelaitoksen tuloksen ennustetaan tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella olevan noin 7,7 milj. euroa ylijäämäinen tilikaudella 2014. Tulostavoite toteutuu.

Tavoite 3: Talonrakennusinvestointien kokonaismäärä on enintään valtuuston päättämän määrän mukainen. Valtuusto on hyväksynyt talonrakennusinvestoinneiksi vuodelle 2014 74,6 milj. euroa.

Toteutuminen 31.7.2014: Talonrakennusinvestointien ennustetaan olevan noin 52,2 milj. euroa johtuen siitä, että rakennushankkeet eivät tule toteutumaan siinä aikataulussa ja siinä määrin kuin talousarviossa on arvioitu. Tulostavoite toteutuu.

Seurantaraportin lopussa on taulukko tilakeskuksen riskeistä ja siitä mitä niiden torjumiseksi on tehty. Hyvin on tunnistettu riskit ja tarvittavat toimenpiteet, joiden parissa on tehty töitä viimeiset 1,5 vuotta:

– Sisäilmaongelmista johtuvat suurimittaiset väistötarpeet
– Kilpailu kokeneista asiantuntijoista
– Henkilöstön eläköityminen ja vaihtuvuus
– Toimitilojen tuottaminen oikea-aikaisesti palvelutarpeeseen ja olemassa olevien toimitilojen ja kiinteistöjen kuntoon nähden sekä laadun, kustannusten ja sijoituksen optimointi. Riittävät suunnittelu- ja rakennusajat luovat  mahdollisuuksia kustannusten hallintaan, käyttäjän osallistumiselle rakennushankkeeseen sekä tavoitteiden mukaiseen lopputuloksen saavuttamiselle
– Käyttäjien haluamien palvelujen määrä ja laatu eroavat Tilakeskuksen tilaamista palveluista. Kulujen kasvu
– Käyttäjällä tila vapaana tai vaillinaisessa käytössä pitkäkestoisesti.

Sitten väistötilojen kustannuksista:

Vuoden 2014 talousarviossa on investointeihin väistötiloihin ja muihin siirtokelpoisiin toimitiloihin varattu 1,2 milj. euron määräraha. Kritisoimme talousarvioneuvotteluissa summan pienuutta, mutta silloin vastaus oli, että summaa kasvatetaan tarpeen mukaan.

Niin sitten tehdään, koska useassa koulussa on todettu sisäilmaongelmia ja tilat todettu käyttökelvottomiksi. Lisäksi kahdessa koulussa ja yhdessä päiväkodissa vaivaa tilanpuute.

Koulut ja päiväkodit joille toteutetaan väistötilat ja muut siirtokelpoiset toimitilat:

– Kirstin alakoulun väistötilat
– Veräjäpellon alakoulun väistötilat
– Viherlaakson yläkoulun väistötilat
– Auroran alakoulun väistötilat
– Karhusuon alakoulun lisätilat (laajennusparakit)
– Kungsgårdens daghem:in paviljonki (siirto eri tontille)
– Mattlidens skola:n lisätilat (laajennusparakit)
– Leppävaaran siirtokelpoinen päiväkoti

Väistötilojen ja muiden siirtokelpoisten toimitilojen kustannukset koostuvat maanrakennus-, perustus- ja pihatöiden kustannuksista sekä tilaelementtiasennusten kustannuksista, tilaelementteihin liittyvine LVIS -töineen ja liittymäkustannuksineen. Kaksikerroksisiin väistötiloihin on lisäksi asennettava hissit.

Hankekokonaisuuden perustuskulujen ja tilaelementtiurakan rakentamiskustannusten kustannusarvio on noin 6,2 milj. euroa. Tästä 5 miljoonaa pitää siis ottaa muualta.

Päälle tulevat vielä vuokrakulut, koska väistötilojen ja muiden siirtokelpoisten toimitilojen tilaelementit vuokrataan. Tilaelementtien vuokra-aika on kohteesta riippuen 2 – 5 vuotta. Arvio hankekokonaisuuden vuokra-ajan vuokramenojen sekä purkukulujen että siirtokulujen kustannuksista ovat noin 23,5 milj. euroa vuoden 2014 hintatason perusteella.

Väistön vuoksi tyhjäksi jäävät rakennukset tullaan pääosin budjetoimaan seuraavaan talousarvioon peruskorjattaviksi. Tässä meillä riittää haastetta, koska investointikatto on tiukka. On kuitenkin taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää, etteivät väistöajat veny yhtään pidemmiksi kuin on tarpeen.

Ja vielä tilakeskuksen vastaukset vuoden 2014 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumiseen:

1. Sisäilmaongelmaisille rakennuksille tehdään pikaisesti tekniset selvitykset ja luodaan hankesuunnitelmat. Koulukorjauksien investoinnit tarkastellaan talouden tasapainotusohjelman käsittelyn yhteydessä.

Vastaus:
Tilakeskuksen talonrakennuksen sisäilmatutkijat sekä Espoo Kiinteistöpalvelu tekevät erityyppisille kiinteistöille jatkuvasti sisäilmaselvityksiä ja – tutkimuksia. Sisäilmaongelmaisista kouluista on tullut 37 kpl valituksia, joista korjattuja on 54 % ja päiväkodeista 27 kpl, joista korjattuja on 81 %. Sisäilmakorjauksiin käytetään tänä vuonna yli 2 milj. euroa. Sisäilmaongelmakohteista Viherlaakson ja Kirstin koulujen hankesuunnitelmat on tarkoituksena hyväksyä loppuvuodesta 2014. Veräjäpellon koulun (osa Leppävaaran koulukeskusta) hankesuunnitelma tullaan laatimaan vuoden 2015 aikana.

Valtuuston 19.5.2014 hyväksymässä Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa on päätetty käynnistää projekti sisäilman laadun parantamiseksi. Projektissa tullaan tarkastelemaan myös koulukorjausinvestointeja, koska projektin tavoitteena on varmistaa, että kaupungin toimitilainvestoinneissa pääpaino on korjaushankkeissa. Projektista vastaa TYT/Tilakeskus.

2. Espoon kristillisen koulun hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana ja tuodaan valtuustoon.

Vastaus:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole vielä hyväksynyt hankkeen tarveselvitystä. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen Tilakeskus voi käynnistää hankesuunnitelman laatimisen.

3. Tehdään selvitys Träskändan kartanon käytöstä.

Vastaus:
Kohteeseen haetaan pysyvää uutta käyttöä. Tehtyjen selvitysten mukaan realistinen vaihtoehto olisi erityisasuminen (vuokrattu tilasta osa Kansallisen lastenliiton Espoon aluejärjestölle), joka vastaa rakennuksen viimeistä pääkäyttöä). Arvioitu kaupungin investointi olisi noin 3 milj. euroa. Lisäksi haetaan muita käyttövaihtoehtoja.

Träskändan osalta Vihreiden pitkäaikainen valtuutettu Sirpa Hertell on vaatinut painokkaasti sellaisen käyttövaihtoehdon löytämistä, joka mahdollistaisi kartanon avaamisen kaikille asukkaille. Erityisasuminen on sinänsä arvokasta toimintaa, mutta sulkisi paljolti historiallisen arvorakennuksen yleisökäytöltä. Tätä paimennamme eteenpäin.

Hienoa, jos jaksoit lukea tänne asti!