Tässä eilisen tila- ja asuntojaoston päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä. Teimme päätöksiä muun muassa Träskändasta, Rödskogs skolasta ja Tapiolan kentän huoltorakennuksesta.

– Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostuksia ja tehtiin päätöksiäkin:

– Asuinalueiden kehittäminen

Espoo on mukana Ympäristöministeriön koordinoimassa Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015, jossa kohteina Suvela, Kirkkojärvi ja Espoon asemanseutu. Osahankkeita on yli 30.

Hankkeille on saatu avustusta 1,1 me. Sen lisäksi Keski-Espoon kenttärakennukselle saatiin kertaluonteinen investointiavustus 0,65 me. Hankkeisiin liittyy neljä tutkimushanketta, joissa kaupunki on mukana asiantuntijana:

– Välittävät Valittavat Verkostot (espoolainen lähiökehittämisen malli, jossa asukkaat aidosti mukana) / Laurea amk
– Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla / Kuluttajatutkimuskeskus
– Elinvoimaisen asuinalueen tilat / Aalto –yliopisto
– Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä -asukkaiden näkemykset ja valinnat pääkaupunkiseudulla / Helsingin yliopisto

Myös muita lähiöitä kehitetään mm. edistämällä täydennysrakentamista, ryhmäkorjaushankkeita ja hissihankkeita sekä tukemalla vanhusten kotona asumista ja asukastoimintaa.

Hyvä, että kaupunki on aktiivisesti mukana lähiöiden kehittämisessä. Erityisen paljon tukea tarvitaan, kun rakennukset tulevat peruskorjausikään.

– Träskändan kartanon tuleva käyttö

Tilakeskuksen ehdotus tulevaksi käytöksi on kartanon kunnostaminen vanhusten asumispalvelukäyttöön ja neuvotteluja on käyty Mikeva Oy:n kanssa. Asian tultua julki, muutamat muut tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ryhtyä pyörittämän talossa juhlatila- ja kahvilatoimintaa. Asukasyhdistykset ovat toivoneet talon avaamista myös asukkaiden käyttöön.

Tilakeskuksen ehdotus herätti kysymyksiä: Riittääkö 3,5 me talon saneeraamiseen asumispalvelukäyttöön? Saadaanko talon sisäilmaongelmat korjattua niin, että se soveltuu tähän tarkoitukseen? Miten Mikeva Oy on valikoitunut sopimuskumppaniksi.

Päätimme kehottaa Tilakeskusta valmistelemaan kilpailutuksen Träskändan kartanon tulevasta käytöstä jaoston päätettäväksi. Näin kaikki kartanon vuokraamisesta kiinnostuneet ovat samalla viivalla, kun jatkokäytöstä ja vuokralaisesta päätetään, ja jaosto pääsee vaikuttamaan siihen, mitä asioita tarjouskilpailussa painotetaan.

Itselleni tärkeimmät kriteerit vuokralaisen valinnassa ovat, että kartano korjataan mahdollisimman pian, se pysyy kaupungin omistuksessa ja tilat ovat mahdollisimman laajasti avoinna myös asukkaille. Lisäksi on tietysti tärkeää löytää kaupungille taloudellisesti mahdollinen ratkaisu.

Toivottavasti saamme kilpailuohjelman jo seuraavaan jaoston kokoukseen.

– Rödskogs skolan tilanne

Tämän asian hoitamiseen olen käyttänyt todella paljon aikaa. Koulurakennusta on jaoston päätöksen mukaisesti korjattu ja sinne palaaminen näyttää nyt mahdolliselta. Se edellyttää kuitenkin myös siirtokelpoisten tilojen hankkimista. Kaikki toiminnot eivät mahdu koulurakennukseen.

Eskari-rakennuksen kohtalo on vielä auki, Tilakeskuksen ehdotus on, että tutkittaisiin sen palauttamista asuntolaksi. Rakennus on aikanaan otettu eskari-käyttöön ilman rakennusvalvonnan lupaa.

Päätimme, että Rödskogs skolan käyttöönoton suunnittelua tulee jatkaa edullisimman vaihtoehdon eli vaihtoehdon 3 mukaisesti (siirtokelpoisia tiloja 270 k-m2). Tältä pohjalta asia valmistellaan Svenska Rum -lautakunnan 23.10. kokoukseen.

Mikäli Sverum päätyy Rödskogiin palaamisen kannalle ja esittämään siirtokelpoisten rakennusten hankintaa, jaosto tekee päätöksen marraskuussa ja tilat ehditään saada käyttöön syksyksi 2015. Haasteita tuo se, että alueella ei ole kunnallistekniikkaa eikä asemakaavaa. Näin pieni siirtokelpoinen tila pystyttäisiin kytkemään nykyiseen jätevedenpuhdistussysteemiin ja kaavan sijaan riittäisi poikkeuslupa. Ei siis pitäisi tulla ongelmaa.

Asukkaat ovat toivoneet, että lapset pääsisivät takaisin lähikouluun. Tällä menettelyllä sen on mahdollista, ja pitäisin sitä hyvänä päätöksenä tälle ikävälle väistöepisodille. Tulevaisuutta varten tarvitsemme kuitenkin myös pitkän tähtäimen suunnitelman ruotsinkielisestä kouluverkosta Pohjois-Espoossa.

– Tilojen ja rakennusten hyvä hallinta (korjausvelka, kunnossapitostrategia)

Kunnossapitoa tehdään vuosimäärärahoilla. Kaikki myönnetyt rahat käytetään, eivätkä ne riitä. Tämänhän tiesimmekin ja olemme jaostona huolemme ensi vuoden talousarviovalmistelussa ilmaisseet.

Kaupungin laskennallinen korjausvelka on 104 me ja kasvussa, vaikka rakennuskanta on melko nuorta. Valtuuston asettama 180 me investointikatto (vuoteen 2018 saakka) tarkoittaa, että kohteiden peruskorjaukset viivästyvät lisää. Monissa kohteissa korjaustarpeet niin suuria, että vuosikorjaustoimet ei riitä tai niitä ei ole järkevää käyttää. Ydinongelma on, että peruskorjaukset tehdään liian myöhään, jolloin jäljelle jää pahimmillaan vain kantavat runkorakenteet. Myös väistötilojen tarve kasvaa, jos peruskorjauksia ei pystytä tekemään ajallaan.

– Selvitys tiloihin liittyvien avustusrahoitusten hakemisen kehittämisestä

Pyynnöstäni saimme selvityksen siitä, miksei Espoo hakenut valtion avustusta sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaukseen. Selostus saatiin ja liitetään vaatimuksestani myös pöytäkirjan liitteeksi.

Selvityksestä käy ilmi, että tieto ei ole kulkenut kaupungin organisaatiossa niin kuin olisi pitänyt. Tilakeskuksessa katsottiin, ettei avustusta ole tarkoituksenmukaista hakea. Tämä on ollut valitettava virhearvio.

Jatkossa toimintaohjeita tarkistetaan, jottei vastaavaa pääsisi tapahtumaan: Hakuohjeet ohjataan suoraan toimialajohtajalle/johtajille, Tilakeskuksen toimitilakäsikirjaan tehdään avustuksista ohjeistus ja avustuskohteita kartoitetaan jatkossa toimitilaryhmässä.

Jaostossa totesimme, että tämä selvitys riittää, mutta että asiaan on suhtauduttava todella vakavasti. Kaikille kaupungin työntekijöille pitäisi olla kristallinkirkasta, että kaikki mahdolliset rahoituslähteet on hyödynnettävä sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi, kun rahat ovat tiukalla ja luottamushenkilöt ovat laajalla rintamalla vaatineet asian priorisointia.

On tärkeää, että tapahtunut on käyty läpi, miksi kävi näin ja otettu opiksi. Nyt on tärkeä varmistaa, että tarvittaviin toimiin ryhdytään, jotta avustuksia ei jatkossa jää hakematta.

– Tapionkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (korvaava uudisrakennus)

Huoltorakennuksen hintaa (0,97 me) pidettiin liian korkeana ja asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun siten, että huoltorakennukseen sijoitetaan vain välttämättömät toiminnot.