Tiedote 20.10.2014

Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä.

Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa tehdään merkittäviä asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä, on tärkeää saada niihin päteviä johtajia.

Espoossa kaupungin ylintäkään virkamiesjohtoa ei valita avoimen poliittisin perustein, mutta tehtäviin on valikoitunut politiikassa tavalla tai toisella meritoituneita henkilöitä. Toisaalta suuren kaupungin poliittinen johtaminen alkaa olla yhä vaativampaa ja hankalmpaa muun päivätyön ohessa. Oulussa ja Turussa on jo kokopäiväiset kaupunginhallituksen puheenjohtajat, Helsingissä selvitetään pormestarimalliin siirtymistä ja Tampereella se on jo käytössä.

Suomen kuntajohtamisen malli on muualla Euroopassa kummajainen. Useissa Euroopan maissa kuntia johtavat avoimen poliittisesti valitut pormestarit. Vihreiden mielestä Espoossakin on nyt syytä harkita vakavasti pormestarimalliin siirtymistä.

– Nykytilanteessa muodollisesti puolueettomat viranhaltijajohtajat käyttävät käytännössä suurta poliittista valtaa. Pormestarimallissa erotetaan selkeästi poliittinen johtaminen ja ammattijohtaminen toisistaan, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo

– Luottamushenkilöorganisaation toimivuutta on tarkasteltava poliittisten ryhmien kesken ja arvioitava koko johtamisjärjestelmää. Uusia toimialajohtajia valittaessa on varmistettava, ettei hankaloiteta pormestarimalliin siirtymistä ennen kuin arvio on tehty, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Tällä valtuustokaudella Espoossa otettiin käyttöön malli, jossa kaupunginhallituksen puheenjohtajisto voi hoitaa tehtävää osa-aikaisesti.

– Tämä oli askel oikeaan suuntaan, mutta riittämätön sellainen. Kun vain Kokoomuksen ja Vihreiden edustajat käyttävät mahdollisuutta hyväkseen, ei poliittisesta johtamisesta saada tarvittavia tehoja irti, harmittelee kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävää osa-aikaisesti hoitava Elo.

Vuodesta 2006 asti Suomen kuntalaki on sallinut kuntajohtajan sijaan pormestarin valinnan kunnanjohtoon. Tähän mennessä vain kaksi kuntaa, Tampere ja Pirkkala, on tämän mahdollisuuden hyödyntänyt. Pormestarimalli on käytössä Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta Suomi on jäänyt kehityksestä jälkeen. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää Espoolta eurooppalaista päätöksentekomallia.

– Johdonmukainen ja selkeä päätöksenteko lujittaa kansalaisten luottamusta kunnan toimintaan. Kun poliitiikanteon sujuvuus on varmistettu kunnan johtotasolla, vähenee myös yleinen turhautuminen demokratiaan. Erityisesti Suomessa kuntien laaja tehtäväkenttä korostaa läpinäkyvyyden ja selkeän johtajuuden tarvetta, päättävät Elo ja Hopsu.