Tänään kaupunginhallituksessa tärkeimmät asiat olivat tulivat listan ulkopuolelta. Saimme selvityksen satamasotkujen vaiheesta, otimme kantaa tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen avustuksen hakemattajättämisen tiimoilta ja kävimme läpi talousarvioneuvottelujen aikataulua.

Päätökset esityksen mukaan, ellei toisin mainita. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Selvitys vuoden 2013 tilintarkastusmuistion havainnoista

Kaupunginhallitus päätyi antamaan vastauksen myös tili- ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan huomion osalta. Kyse on siis hakematta jääneestä opetustoimen avustuksesta.

Kaupunginhallitus esitti 12.5.2014 tarkastuslautakunnalle antamassaan lausunnossa, että tuolloin asian johdosta tehtyjä toimenpiteitä on pidettävä riittävinä ja vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.
Valtuusto päätti kuitenkin tarkastuslautakunnan esityksestä olla myöntämättä vastuuvapautta, kunnes unohduksen mahdolliset taloudelliset vaikutukset on arvioitu. Itsekin päädyin valtuustossa olemaan tarkastuslautakunnan kannalla.

Nyt on tullut tieto, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille myös 2015 – 2016 vastaavaa valtion erityisavustusta yhteensä noin 26 miljoonaa euroa. Avustusta pitää hakea 19.11.2014 mennessä.

Kaupunginhallitus linjasi tänään yksimielisesti seuraavaa:

Espoo tulee hakemaan avustusta, joten voidaan todeta, että sillä että Espoo jätti marraskuussa 2013 hakematta avustusta vuosille 2014 – 2015 ei ole taloudellista merkitystä (koska aiemmin haettua rahaa jäi käytettäväksi myös vuodelle 2014). Näin ollen vastuuvapauden myöntämiselle ei ainakaan enää tämän tiedon jälkeen ole esteitä ja vastuuvapaus tulisi myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen koulutoimen johtajalle.

Tämä lähti nyt siis yksimielisenä kaupunginhallituksen kantana tässä vaiheessa tiedoksi tarkastuslautakunnalle, joka valmistelee asian valtuustolle.

– Valtuustokysymys espoolaisten veneiden talvitelakointipaikkojen riittävyyden turvaamiseksi (Kv-asia)

Pyynnöstämme vastauksen viipymistä perusteltiin seuraavasti: Pitkäaikaista veneiden talvisäilytysratkaisua on tarkoitus käsitellä Espoon laajuisesti kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston marraskuun kokouksessa, jotta voidaan sovittaa yhteen metrovyöhykkeen kehittäminen ja veneilyn tarpeet. Sen jälkeen vastataan valtuustokysymykseen.

– Lisäasia: Selostus Suomenojan satamasotkuista

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi selostus ja keskeiset suositukset Espoon sisäisen tarkastuksen erillisselvityksestä, joka koskee liikuntapalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toimintaa (=sisäinen tarkastus). Kaupungin tiedote löytyy kokonaisuudessaan tämän kirjoituksen lopusta.

Sisäinen tarkastus koski yksikön ostohankintoja, kilpailutuksia ja sopimuksia sekä kaluston ja kiinteistöjen käytöstä annettua ohjeistusta. Tarkastuksessa käytiin läpi myös kaupungin satamien kehittämistoimenpiteiden rahoitusta ja hankintoja. Suosituslistasta voi päätellä, että epäkohtia löytyi useita. itse sisäistä selvitystä kaupunginhallitus ei kuitenkaan vielä saanut nähdäkseen.

Lisäksi kaupunginjohtaja on määrännyt uuden sisäisen tarkastuksen Suomenojan sataman polttoaineen jakelusta ja sitä koskevasta ohjeistuksesta. Kaupunki myös seuraa Suomenojan satamasta tehtyjen rikosilmoitusten käsittelyä ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Hyvä, että saatiin väliaikatietoa selvitystyön etenemisestä. Monta kysymystä jäi kuitenkin vielä avoimeksi, joten  asian käsittely jatkuu ensi viikolla.

– Talousarvioneuvottelujen aikataulu

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan torstaina 30.10. ja talousarvioneuvottelut käydään 11., 12. ja 14.11. Tiukat neuvottelut tulossa, ensi vuoden talousarvion lisäksi tarkoitus on linjata tarkemmin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimia.

Lisäys 28.10.: Helsingin sanomat tietää jo enemmän kuin kaupunginhallitukselle eilen kerrottiin. Omistaja-tilaaja-tuottaja -mallin muuttaminen ollaan siis tuomassa päätettäväksi osana talousarvioneuvotteluja ja vaihtoehtojen joukossa nykyisten liikelaitosten yksityistäminen. No poliittinen käsittely alkaa vasta kuin vaihtoehdot perusteluineen ovat tiedossa. Torstaina kaupunginjohtajan talousarvioinfon ja kaupuniginhallituksen listan julkaiseminsen jälkeen ollaan viisaampia.

*   *   *   *   *

Kaupunginhallitus sai selostuksen Suomenojan venesataman toiminnasta
27.10.2014 klo 17.48

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen saadun selostuksen ja keskeiset suositukset Espoon sisäisen tarkastuksen erillisselvityksestä, joka koski liikuntapalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toimintaa. Tarkastus koski yksikön ostohankintoja, kilpailutuksia ja sopimuksia sekä kaluston ja kiinteistöjen käytöstä annettua ohjeistusta. Tarkastuksessa käytiin läpi myös kaupungin satamien kehittämistoimenpiteiden rahoitusta ja hankintoja. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja on määrännyt sisäisen tarkastuksen Suomenojan sataman polttoaineen jakelusta ja sitä koskevasta ohjeistuksesta. Kaupunki seuraa Suomenojan satamasta tehtyjen rikosilmoitusten käsittelyä ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Tarkastuksessa havaittiin selkeitä sisäisen valvonnan puutteita yksikön hankintojen suorittamisprosessissa. Tämän johdosta tehdään seuraavat toimenpiteet.

Tilausoikeuksien ja laskujen hyväksymisoikeuksien määrittelyt käydään läpi kaupunkitasoisesti konsernihallinnon johdolla, jotta riskialttiita työyhdistelmiä ei pääse syntymään.

Merellinen ulkoilu -yksikössä tehdään kaikista yli 6.000 euron hankinnoista aina viranhaltijapäätös ja päätökseen liitetään asianmukaiset oikaisu- ja valitusohjeet.

Merellinen ulkoilu huolehtii siitä, että jokaisesta sen suorittamasta yli 6.000 euron hankinnasta laaditaan sopimus toimittajan kanssa. Sopimuksessa tai muussa laskutusohjeessa on selkeästi ilmoitettava, millaisia viitetietoja laskutuksessa on käytettävä, jotta sopimuksia voidaan seurata.

Merellinen ulkoilu ja hankintapalvelut huolehtivat, että kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan ja kilpailutuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksien mukaan hankittavan tuotteen tai palvelun kaupunkitasoiset hankintatarpeet.

Hankintasopimukset viedään sopimusrekisteri Kronodociin. Hankintapalvelut huolehtii, että toimittajarekisteri eKatalogi pidetään ajan tasalla ja sinne päivitetään voimassaolevien sopimustoimittajien tiedot tilausohjeineen.

Hankinnoista vastaava taho varmistaa, että tilaajavastuulain mukaiset selvitykset pyydetään ennen hankintasopimuksen tekoa yli 7.500 euron palveluhankinnoista ja selvitykset arkistoidaan hankinta-asiakirjoihin.

Talouspalvelut päivittää toimittajille annettavia ostolaskujen käsittelyohjeita siten, että laskun viitetietoina tulee antaa myös tieto siitä, mihin hankintasopimukseen tai -päätökseen lasku liittyy. Laskuja ei tule hyväksyä, mikäli niiden liitteenä ei ole tarvittavia selvityksiä tehdystä työstä.

Tulosyksikkö selvittää tilintarkastajan kanssa menettelytavat kaupungin vastuulla olevan venesataman huoltorakennukseen liittyvän velan saattamisesta kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.

Tulosyksikön tulee harkita venekerhojen kanssa laadittujen satamasopimusten läpikäymistä ja päivittämistä sekä viedä ko. sopimukset kaupungin sopimusrekisteriin.

Konsernihallinto laatii koko kaupunkia koskevan yleisohjeen kaupungin omaisuuden käytöstä. Ohjeistuksessa olisi korostettava, että kaupungin omaisuutta tai varoja ei saa käyttää oman edun tavoitteluun. Toimialat tai yksiköt, joilla on omaisuutta, jonka käyttö saattaa herättää yleistä kiinnostusta (esim. kulkuneuvot, kiinteistöt, koneet ja laitteet yms.), voivat tarvittaessa antaa omaa tarkentavaa ohjeistusta kirjallisena. Tämä ohjeistus ei saa olla ristiriidassa koko kaupungin ohjeistuksen kanssa.

Merellinen ulkoilu -yksikössä laaditaan ohjeistus yksikön kiinteistöjen ja kulkuneuvojen sekä koneiden ja laitteiden käytöstä. Ohjeistuksessa tulee ottaa huomioon koko kaupunkitason ohjeistus. Kaupungin omaisuuden käytön tulee perustua työtehtävistä lähtevään tarpeeseen ja käyttöä on voitava valvoa. Laaditut ohjeet tulee käydä läpi henkilöstön kanssa ja valvoa ohjeiden noudattamista.

Merelliset ulkoilupalvelut vastaa satamien ja saariston palveluista

Merellinen ulkoilu -yksikkö vastaa ulkoilusaarten, uimarantojen, veneväylien ja –satamien  palveluista ja kunnossapidosta sekä kaupungin kalatalousasioista. Yksikkö kuuluu organisatorisesti sivistystoimen toimialaan ja liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikköön.

Kaupunki omistaa 10 satamaa ja 10 ulkoilusaarta. Ostopalveluna hankittua saaristoliikennettä käytti viime kesänä 50 000 henkilöä. Merellisten ulkoilupalveluiden kunnossapitotukikohta sijaitsee Suomenojan venesatamassa.