Maanantaina on vuoden ensimmäinen tila- ja asuntojaoston kokous. Hyväksyttävänä hankesuunnitelmia, tämän vuoden käyttösuunnitelma sekä vuosikorjausrahojen käyttö. Tuottavuusohjelmassa asetetaan kovat odotukset tilapuolelle. Niitä seurataan tuloskortilla.

Alla kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset vuonna 2015

Listalla kaksi selostusta (otsikossa virhe, nämä vain tämän kokouksen selostukset):

– Tilakeskus -liikelaitoksen tilaajatoiminnot
– Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus tammikuu 2015

Ensimmäinen koskee käynnissä olevaa omistaja-tilaaja-tuottaja -mallin uudistamista Tilakeskuksen näkökulmasta. Ei ole etukäteen jaossa.

Jälkimmäisen, eli siirtokelpoisten väistötilojen osalta aletaan olla loppusuoralla:

– Kirstin koulun vastaanottotarkastus on 16.1. (vihdoin!)
– Karhusuolla toiminta alkoi 7.1.
– Mattlidenin valmistumisaika viivästyy marraskuun lopun tulipalon takia, arvioitu valmistumisaika 30.3.
– Rödskogs skolan siirtokelpoisten tilojen hankintamenettely on käynnissä.

– Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelman ja tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2015

Tilakeskuksen vuoden 2015 sitovat tulostavoitteet ovat:

1. Liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoite on 9 milj. euroa ylijäämäinen tulos.
2. Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset.

Käyttösuunnitelman luvut ovat pääosin talousarvion mukaiset, poikkeamat on käyty läpi selostuksessa.

Vuoden 2015 käyttösuunnitelman investointimenot ovat 76,1 milj. euroa, josta talonrakennusinvestoinnit ovat 56,3 milj. euroa, sisältäen 6,7 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille.

Talousarvion valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että toiminta Puolarmetsän sairaalan rakennuksissa päättyy vuoden 2016 aikana, eikä rakennuksilla tämän jälkeen ole käyttöä. Tilalle on suunnitteilla asuntoja. Tämä lisää poistokustannuksia ennakoidusta.

Käynnissä oleva omistaja-tilaaja-tuottajamenettelyn arvioinnin takia ns. monituottajamallin toteuttaminen on Tilakeskuksen osalta keskeytynyt. Sen takia sisäisten palvelujen ostoja on käyttösuunnitelemaan lisätty 1,1 miljoonalla eurolla ulkoisten laskiessa vastaavasti.

Tuloskorttiin on lisätty tuottavuusohjelman tavoitteet, joiden toteutumista näin päästään seuraamaan. Mukana on mm. tilojen käyttökustannusten vähentäminen, tilatehokkuuden parantaminen,  hankeprosessin nopeutuminen, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, päätöksenteon oikea-aikaisuus sekä henkilöstön työtyytyväisyys sekä terveysperusteisten poissaolojen väheneminen.

Tiukalla budjetilla ja niukoilla resursseilla mennään tuottavuusohjelmaa toteuttaen. Myös henkilökunta on kovilla. Talous ei kestä yhtään yllättävää väistötilannetta. Tuloskorttia voisi vieläkin selkiyttää, mutta siihen on nyt sisällytetty keskeisiä seurattavia asioita.

– Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Aarrekartan päiväkoti (ent. Heimolan päiväkoti)  toteutetaan Saunalahden ja Kurttilan rajalle kortteliin Aarrekartantielle. Päiväkodin suunnittelussa varaudutaan mahdollisen koululaajennuksen toteutumiseen myöhemmin päiväkodin pohjoispuolelle.

Päiväkoti on mitoitettu kahdeksalle päivähoitoryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 168. Kyseessä on kaupungin oma hanke, jonka kustannusarvio on 6,5 me. Arvioidut käyttötalousmenot ovat yhteensä 2,37 milj. euroa/vuosi, josta henkilöstö- ja toimintamenot 1,77 milj. euroa ja toimitilavuokra 0,6 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa päiväkodin kustannusarvio on 6 milj. euroa. Suunnittelulle on rahoitus vuodelle 2015 ja rakentamiselle vuosille 2016 – 2017.

Rakennussuunnittelu tammi-marraskuu 2015 ja rakentaminen alkaa maaliskuussa 2016. Käyttöönotto on elokuussa 2017.

Hanke on talousarvion mukainen, hyvä että etenee. Kysyn, mikä selittää kustannusarvion nousun talousarvioon verrattuna.

– Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tarkoitus on parantaa Matinkylän alueen terveyspalvelujen toimivuutta palveluverkon tehostamisella ja ajanmukaistamalla terveysaseman tilat vastaamaan mm. nykyisiä turvallisuusvaatimuksia.

Rakennukseen keskitetään lähialueiden suunterveyden palvelut. Siihen sijoittuu myös yleisterveyden tiloja. Peruskorjauksessa tehdään toiminnan vaatimia tilamuutoksia, tarpeellisiksi todettuja talotekniikan uusimisia ja ulkovaipan korjauksia. Myös rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan.

Kyseessä on kaupungin oma hanke. Tavoitehinta-arvio on 4,7 milj. euroa

Terveysaseman toiminnan käyttökustannukset ovat 3,93 milj. euroa vuodessa ja toimitilavuokra peruskorjauksen jälkeen arviolta n. 700 000 euroa vuodessa.

Talousarviossa peruskorjaukselle on varattu 7,0 milj. euroa. Suunnittelu vuonna 2015 ja rakentamisen rahoitus ajoittuu vuosille 2016 -2017. Käyttöönotto olisi syksyllä 2017.

Tämäkin vaikuttaisi olevan ok. Tässä talousarvio näyttäisi selvästi alittuvan. Sote-lautakunnalla ei huomautettavaa.

– Postipuun lastensuojelupalveluiden hankesuunnitelman hyväksyminen

Lippajärvellä sijaitseva lastensuojelupalveluiden Auroran vastaanottokoti on huonokuntoinen ja kiinteistön korjaamistarve on toistuvaa. Toiminta esitetään siirrettäväksi Leppävaaraan osoitteeseen Armas Launiksenkatu 10. Uusi sijainti on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään parempi.

Hankesuunnitelmassa ehdotetaan, että tontilla oleva vuonna 1955 valmistunut rakennus puretaan. Se ei sovellu ko. toimintaan ja on erittäin huonokuntoinen.

Uudisrakennuksen tavoitehinta on 5,3 milj. euroa. Uudisrakennuksen vuokra on 0,56 milj. euroa/vuosi, nykyiset vuokrakulut ovat 0,23 milj. euroa/vuosi. Lisäys vuokramenoihin on 0,33 milj. euroa/vuosi. Henkilöstömenot lisääntyvät 0,38 milj. euroa/vuosi. Kaikki henkilöstömenot rakennuksen valmistuttua ovat 1,62 milj. euroa. Postipuun lastensuojelupalvelujen käyttökustannusarvio on yhteensä 2,20 milj. euroa.

Talousarviossa on varattu 7,98 milj. euroa vuosille 2015 – 2018. Tuolloin hankkeeseen kuului tontin viereinen rakennus, Leppävaaran palvelutalo, josta myöhemmin luovuttiin.

Tämäkin vaikuttaisi olevan ok, sote-lautakunnalla ei huomautettavaa.

– Vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen vuoden 2015 vuosiohjelman hyväksyminen

Tämä on sen verran tärkeä asia, että kopioin tähän pidemmin selostustekstiä asiasta kiinnostuneille:

Kunnossapidon määrärahojen vuosiohjelmassa panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työohjelma toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallilla. Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on suunnattu pääosin koulujen ja päiväkotien teknistä elinkaarta pidentäviin korjauksiin.

Tilakeskus-liikelaitoksen hallinnassa on noin 1 500 rakennusta, joiden tekninen arvo on Tilakeskuksen teettämän ulkoisen arvioinnin mukaan 1,45 miljardia euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää noin 2 – 3 % vuosittaista panostusta vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin, vuositasolla 30 – 45 milj. euroa.

Vuonna 2014 vuosikorjauksiin käytettiin noin 17,59 milj. euroa ja pieniin perusparannuksiin noin 8,74 milj. euroa.

Vuodelle 2015 on varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 14,70 milj. euroa (15,50 milj. euroa v. 2014) ja perusparannuksiin 9,00 milj. euroa (9,00 milj. euroa v. 2014). Lisäksi rakennusten elinkaarta jatkaviin investointeihin on käytettävissä 6,70 milj. euroa, joka on kohdistettu pääasiassa koulujen ja päiväkotien teknisen elinkaaren pidentämiseen.

Kunnossapidon vuosiohjelman pääpaino on toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä. Ohjelmoituja töitä on 1 144 kappaletta (1 279 kpl v. 2014). Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta varattavaksi ennakoimattomiin käyttötarpeisiin.

Kunnossapidon toteutus hoidetaan tilaaja-tuottaja -mallilla. Sisäisten palveluostojen osuus on noin 70 % ja ulkoisten palveluostojen noin 30 %. Sisäiset palveluostot tilataan Espoo Kiinteistöpalvelut ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksilta. Ulkoiset palveluostot, kuten pihojen perusparannustyöt, pääosa elinkaarta jatkavista investoinneista sekä suunnittelun ja sisäilmatutkimukset tilaa Tilakeskus-liikelaitos.

Rakennusten kunnossapidossa pyritään erityisesti sisäilma-asioiden laadukkaaseen hoitamiseen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Toimitilan laadukas sisäilmastoympäristö tukee ja parhaimmillaan edistää tilojen käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia. Espoon moniammatillinen sisäilmaryhmä valmistelee parhaillaan menettelytapaohjeita sisäilmaongelmien selvittely- ja ratkaisuprosessin yhdenmukaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa.

Kunnossapidon vuosiohjelmassa sisäilmaa parantaville korjauksille on varattu 6 milj. euroa ja lisäksi suurin osa 6,7 milj. euroa elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta liittyy sisäilmaolosuhteiden parantamiseen.

Rahaa kiinteistökannan kunnossapitoon on liian vähän. Onneksi saatiin budjettineuvotteluissa sentään lisää 6,7 me elinkaarta pidentäviin hankkeisiin. Yhtälö on silti haastava.

Sisäilma-asioista järjestetään jaoston, opetuslautakunnan, sverum-lautakunnan ja sote-lautakunnan yhteinen iltakoulu ensi torstaina. Siellä käydään läpi myös tuo sisäilmaohjeistus.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2015

Työohjelma on ohjeellinen ja sillä aikataulutetaan päätösasioiden lisäksi selostuksia joita tuodaan jaostoon keskusteltavaksi. Tähän voidaan vielä kokouksessa tehdä lisäyksiä