soste_tavoitteet

 • Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 500 000 vapaaehtoista, mikä vastaa 21 000 henkilötyövuotta.
 • Vertaistoiminnassa on mukana 260 000 ihmistä.
 • Järjestöissä on töissä 30 000 henkilöä.
 •  Järjestöt työllistävät työllistämistuilla 30 000 ihmistä, ja ovat yksi merkittävimmistä osatyökykyisten työllistäjistä.

Muun muassa nämä asiat opin tänään SOSTEn vaalivierailulla Espoon Tapiolassa. Järjestöt tekevät todella tärkeää ja vaikuttavaa työtä, jolla lisätään ihmisten hyvinvointia, autetaan apua tarvitsevia ja vahvistetaan yhteiskunnan turvaverkkoja.

SOSTE on tehnyt omat hallitusohjelmatavoitteet, joista voin allekirjoittaa jokaisen:

 1. Tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu pysäytetään
 2. Palveluiden painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen
 3. Hankintalaki turvaa palveluiden käyttäjien osallisuuden ja palvelujen monimuotoisuuden
 4. Työurat pidemmiksi – huomio vaikeasti työllistyviin
 5. Kuntoutusjärjestelmä uudistetaan
 6. Kansalaistoiminnan mahdollisuuksia vahvistetaan
 7. Kansalaistoiminnan rahoitus turvataan

Tärkeitä tavoitteita, joilla tähdätään pohjoismaisen hyvinvointimallin säilyttämiseen ja uudistamiseen. Järjestöillä on valtavasti osaamista, joka kannattaa hyödyntää ja jota kannattaa tukea. Ne ovat myös merkittäviä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Sote-uudistuksessa onkin pidettävä huoli, että järjestöjen toimintaedellytykset säilyvät.

Ennaltaehkäisystä puhutaan paljon. Se pitää vihdoin saada myös ensisijaiseksi toimintatavaksi. Ennaltaehkäisevien toimien kustannusvaikuttavuuden arviointia on kehitettävä, jotta voidaan osoittaa, paljonko paljonko ennaltaehkäisy säästää. Sen lisäksi tarvitaan myös konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ennaltaehkäisy vähentää inhimillistä kärsimystä ja lisää onnellisuutta.

Erityisen tärkeänä pidän tavoitetta työurien pidentämisestä erityisesti vaikeasti työllistyvien osalta. 90% Työttömistä haluaa tehdä työtä. Työ on muutakin kuin rahakysymys. Ihmiset haluavat tehdä työtä ja olla siten osa yhteiskuntaa.

Työelämä on murroksessa ja on tärkeää, että pidämme huolen siitä, että kaikilla on mahdollisuus kokea itsensä tärkeäksi. Vajaatyökykyisten työllistäminen on enemmän asenne- ja osaamis- kuin rahakysymys. Järjestöiltä löytyy tähänkin arvokasta osaamista. Otetaan se käyttöön.

Espoossa tärkeää koordinoivaa työtä tekee Espoon järjestöjen yhteisö EJY, jonka tiloissa tilaisuus pidettiin. EJY on koonnut siipiensä suojaan espoolaiset alan järjestöt ja tarjoaa niin tiloja kuin henkilöresursseja niiden käyttöön. Hankkeiden kautta EJY muun muassa edistää työllistämistä ja vapaaehtoistyötä, tarjoaa jalkautuvaa talousohjausta rahavaikeuksiin joutuneille ja tukee taiteen ja kulttuurin keinoin maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät tärkeää työtä, joka on juuri sitä liimaa, jota hyvinvointivaltion koossa pitämiseen tarvitaan. Kansanedustajana olen valmis ajamaan SOSTEn hallitusohjelmatavoitteita.

Tuetaan ja vahvistetaan kansalaistoimintaa ja pidetään kaikki mukana! #TiinaElo2015