Kannanotto 24.2.2015

Nuuksio 27.12.2014_Antti

Pohjois-Espoossa on virinnyt metsäkiista, kun 2300 hehtaarille kaupungin metsiä tehdään hoitosuunnitelmaa paljolti metsätalouden lähtökohdista. Hakkuutoimenpiteitä on suunniteltu noin 900 hehtaarin alueelle. Luontojärjestöt ovat aiheellisesti kritisoineet hakkuita ylimitoitetuiksi ja asukkaat ovat huolissaan lähimetsiensä kohtalosta.

Suunnittelualueen metsät ovat kymmenien tuhansien espoolaisten lähimetsiä ja koko pääkaupunkiseudun ulkoilumetsiä. Suuri osa niistä sijaitsee Nuuksion järviylängöllä, joka on koko pääkaupunkiseudun tärkein metsäinen virkistysaluekokonaisuus, jossa pääsee kokemaan ainutlaatuista erämaan tuntua.

– Moni kohteista on verrattavissa Nuuksion kansallispuiston metsiin. Turhien hakkuiden sijaan nyt onkin selvitettävä, miltä osin kaupungin omistamia metsiä kannattaa liittää osaksi kansallispuistoa ja näin turvata niiden säilyminen luonnontilaisena ja virkistyskäytössä, ehdottaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Nuuksio on Suomen kansallispuistoista kolmanneksi suosituin. Vuonna 2014 siellä vieraili liki 300 000 kävijää ja myös kansainvälisten kävijöiden määrä kasvaa.

– Nuuksion kansallispuiston merkitys pääkaupunkiseudun vetovoimaisena matkailukohteena tulee edelleen kasvamaan ja se lisää potentiaalia myös virkistyskäyttöön perustuvalle yritystoiminnalle. Puiston laajentaminen jakaisi kävijäpainetta laajemmalle alueelle ja suojaisi ydinalueita liialta ruuhkalta ja kulumiselta, toteaa Elo.

Suunnittelualueella on runsaasti suojelemattomia paikallisesti, maakunnallisesti ja osin jopa valtakunnallisesti arvokkaita metsiä. Konsultin tekemässä METSO-selvityksessä* löydettiin 450 hehtaaria arvokkaita alueita. Luontojärjestöjen kartoitusten mukaan niitä on tuplasti enemmän.

Espoossa kaupungin omistamat metsät ovat virkistysmetsiä, joiden merkitys kasvaa yhä suuremmaksi asutuksen lisääntyessä ja tiivistyessä.

– Virkistysmetsiä ei pidä hoitaa talousmetsissä käytettävin menetelmin. Sen sijaan tulee tehdä vain sellaisia hoitotoimia, jotka ovat aidosti hyödyllisiä luonnon monimuotoisuuden tai virkistyskäytön kannalta, tai välttämättömiä reittien kuljettavuuden tai turvallisuuden kannalta, painottaa Elo.

– Turhista hakkuista luopuminen säästää myös kaupungin rahoja, sillä hakkuisiin kuluu moninkertaisesti enemmän rahaa kuin puunmyyntituloista saadaan, Elo tähdentää.

Espoossa vietetään parhaillaan lähiluontovuotta. Vuonna 2012 tehdyssä kyselyssä 80% espoolaisista piti lähiluontoa tärkeänä. Lähiluontovuoden teemaan sopisi hyvin kansallispuiston laajentaminen ja virkistysmetsien hoidon suunnittelu avoimesti yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Pohjois-Espoon metsäkiistaa ratkotaan seuraavaksi ympäristö- ja teknisen toimen virkamiesten sekä ympäristö- ja teknisen lautakunnan yhteisseminaarissa 5.3.

– Seminaarissa on syytä käydä läpi saadun palautteen perusteella, mitkä kohteet voisi suojella ja liittää kansallispuistoon ja miltä osin hoitotoimet ovat tarpeellisia, päättää Elo.

* METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jolla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita.

Lisätietoja:
Tiina Elo, p. 045 261 7447