Maanantaina taas tiukka kaupunginhallituspäivä. Espoon tulevaisuuden kannalta tärkein asia on teknisen toimen johtaja Olavi Loukon seuraajan valinta. Asia jätetään pöydälle ja kokouksen jälkeen ryhmät haastattelevat viittä ehdokaskandidaattia.

Alla kokousasiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen investointien osalta (Kv-asia)

Vuoden 2014 keskeneräisistä rakennushankkeista siirtyy tälle vuodelle tekemistä 17,1 miljoonan edestä. Merkittävimmät hankkeet, joista rahoja siirtyy, ovat Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimalan rakentaminen, keskuspaloaseman peruskorjaus sekä Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus.

Tiehankkeissa vastaavaa viivästymistä tapahtui 6,9 miljoonan edestä. Merkittävimmät hankkeet Kauklahdenväylän ja Kilo-Turvesuon projektikohteiden rakentaminen.

Tämä on jokavuotinen juttu. Tila- ja asuntojaostossa todettiin, että budjetointikäytäntömme on turhan jäykkä, kun tällaiset pitää tuoda aina erikseen valtuustoon, vaikka kyse on vain vuodenvaihdeteknisestä budjetoinnista. Ainakaan nuo talonrakennushankkeet eivät ole kokonaisuutena merkittävästi viivästymässä.

– Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kv-asia)

Listalla yhdeksän valtuustoaloitetta, joista osa on palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Vihreiden aloitteita:

Risto Nevanlinnan aloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä. On ollut pitkään pöydällä Riston ollessa estynyt osallistumaan kokouksiin. Sovittiin viime neuvottelutoimikunnassa, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa vaikkei Risto pääsisi itse paikalle.

Saara Hyrkön aloite Espoon kaupungin ostotietojen julkaisemisesta. Tästä kaupunginjohtaja teki jo päätöksen, että ostotiedot julkaistaan. Aloite on tulossa kesäkuun valtuustoon.

– Varavaltuutetun kutsuminen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi (Kv-asia)

Perussuomalaisten Seppo Sonkeri kuoli vakavaan sairauteen viime viikonloppuna. Vietimme hänen muistokseen maanantain kokouksessa hiljaisen hetken. Valtuustoon tilalle Sonkerin tilalle nousee Petri Pulkkanen.

– Teknisen toimen johtajan viran vakinainen täyttäminen teknisessä ja ympäristötoimessa (Kv-asia)

Selostuksessa on käyty läpi hakuprosessi siihen pisteeseen, että kärkiviisikko on saatu valittua.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella ansioituneempina pidetään Olli Isotaloa, Matti Kurosta, Hannu Penttilää, Mikko Salmista ja Mauri Suuperkoa.

Prosessi etenee nyt niin, että asia jää pöydälle ja valtuustoryhmät haastattelevat maanantaina viisi kärkihakijaa. Kaupunginjohtaja tekee esityksensä vasta 16.3. kokoukseen kuultuaan ryhmien kantoja. Varsinainen valinta tehdään valtuustossa 23.3. suljetulla lippuäänestyksellä.

– Valtuustoaloite korruption kitkemisestä hallinnosta ja koko kaupungin toiminnasta (Kv-asia)

Kurt Bymanin aloite, jossa esitetään, että keskeiseksi tavoitteeksi asetettaisiin korruption kitkeminen hallinnosta ja koko kaupungin toiminnasta. Ja että tarkastustoimen resursseja on merkittävästi lisättävä.

Vastauksessa selostetaan kaupungin ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta. Lisäksi kaupunginjohtaja on 22.5.2014 hyväksynyt vieraanvaraisuusohjeistuksen siitä, mitä asioita on otettava huomioon, jos kaupungin henkilöstölle tarjotaan etuja, matkoja, lahjoja tai muuta vieraanvaraisuutta. Ja edelleen kaupunginjohtaja on 29.1.2015 hyväksynyt henkilöstölle kaupungin arvoista, eettisistä periaatteista ja sisäisen valvonnan keskeisimmistä toimintaohjeista koostuvan Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat, Code of Conduct -nimisen asiakirjan.

Lopuksi todetaan, että Espoon kaupungin toiminnassa ei ole hyväksytty eikä tulla jatkossakaan hyväksymään korruptiota missään muodossa.

– Vuoden 2015 valtionosuuspäätöksiä

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alussa. Valtionosuuden määräytymisperusteet ovat muuttuneet. Peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Tulopohjan tasauksen painoarvo on kasvanut uudessa järjestelmässä.

Päätösten mukaiset vuoden 2015 valtionosuudet, 29,7 milj. euroa, ovat 24,2 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa.  Espoon talousarvion valmistelussa lähtökohtana oli maan hallituksen esitys, jonka mukaan kiinteistöveron alarajojen korotuksesta tulevat verotulot olisi peritty kunnilta kuntakohtaisesti kiinteistöveron tuoton arvioitua kasvua vastaavasti. Hallintovaliokunta ei kuitenkaan pitänyt tätä tasapuolisena, joten Espoo saa pitää rahat. Tämä on oikeus ja kohtuus.

 – Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 27.1.2014 tehtyjen valitusten johdosta koskien Lommilan asemakaavaa

Kaupunginhallitus antoi valituksista lausunnon 28.5.2014. Nyt hallinto-oikeus pyytää uutta lausuntoa Kurt Bymanin ja Ulf Johanssonin antaman vastaselityksen johdosta. Lausuntoa pyydetään Markku Sistosen esteellisyyttä koskevien valitusperusteiden osalta. Sistonen on antanut oman selvityksensä 10.2.2015, johon kaupunki esityksen mukaan yhtyy.

Bymanin ja Johanssonin vastaselityksessä viitataan Sistosen jääväämisiin Lommila-päätöksenteossa (oli HOK-Elannon edustajiston varajäsen, ensin jääväsi varmuuden vuoksi, sitten ei), hänen HOK-Elannolta saamiinsa seminaarilipputuloihin (rahat menneet demariyhdistykselle, jolla kuitenkin ehdokkaille omat vaalitilit) sekä epäilyyn HOK-Elannolta ostettujen autojen hinnasta (Sistosen mukaan autoja ei ole ostettu HOK-Elannon liikkeistä).

Jääviysasia on sinänsä ok, ensin Sistonen jääväsi varmuuden vuoksi, sen jälkeen kaupungin juristit ottivat kannan, että jääviyttä ei synny, jonka jälkeen on osallistunut päätöksentekoon. Tuo seminaarikuvio nousi esiin jo aiemmin. Sistonen on järjestänyt Barona-areenalla kerran vuodessa seminaarin, johon mm. HOK-Elanto on ostanut 500 euron hintaisen lipun. Tätä voi pitää kyseenalaisena, jos osallistujilla on ollut käsitys, että raha menee yhdistykselle eikä Sistosen vaalityöhön. Autonostojutussa ei ilmeisesti ole perää.

–  Tarkastuslautakunnalle ja edelleen valtuustolle annettava vastaus koskien valtionavustusten hakemista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä v. 2013

Kyse on marraskuussa 2013 hakematta jääneestä sivistystoimen avustuksesta. Toimintaohjeita on tarkistettu sivistystoimessa ja tilakeskuksessa, jotta vastuut ja työnjako avustusten hakemisessa ovat jatkossa selkeät. Lisäksi avustusta haettiin ja myönnettiin joulukuussa 2014 vuosille 2015 – 2016 yhteensä 2 170 000 euroa. Näin ollen avustuksilla rahoitettua toimintaa pystytään jatkamaan keskeytyksettä, eikä kaupungille ei ole aiheutunut vahinkoa. Näillä perustein esitetään, että vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimenjohtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.

Tämä oli ikävä tapaus, joka paljasti ison aukon valmistelujärjestelmässä. Kun rahat jaksottuvat aina kahdelle vuodelle, onnistuttiin tässä nyt kuitenkin selviämään ilman suurempia vahinkoja. Nyt toimintaohjeet on korjattu niin, ettei vastaavaa pääse enää käymään. Kaikista avaustusasioista tehdään jatkossa päätös, myös silloin kun päätetään olla hakematta. Sisäilmakorjausavustuksen hakematta jättäminen myöhemmin johti myös Tilakeskuksen toimiohjeiden tarkastamiseen.

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten

Nämä on valmisteltu yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa.

– Espoon erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Listassa 50 paikkaa, pääasiassa laitoksia, joissa on lain mukaan järjestettävä ennakkoäänestys (sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset).

– Nuorisovaltuustovaalien järjestäminen vuonna 2015

Nuorisovaltuuston vaalit ovat edessä syksyllä. Nuvan kausi on kaksivuotinen. Vuonna 2013 vaaleja ei järjestetty, vaan kaikki ehdolla olleet (42) valittiin. Nyt esitetään samaan tapaan kuin ennenkin, eli valittaisiin 40 valtuutettua, ikähaitari 13-18 v. Vaalit järjestetään kouluvaalina oppilaitoksissa.

– Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65. kaupunginosa, Högnäs (Kv-asia)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta esitetään, että Högnäsin asemakaavaa koskeva kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös kumotaan ja asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi tarvittavia muutoksia ja lisäselvityksiä varten.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa mainitaan:

–   Högnäsin asiakirjoissa ei ole sellaista perusteltua arviota, joka osoittaisi esitetyn kaavaratkaisun olevan sellaisen, että sillä ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Matalajärven Natura-alueeseen,
–   Uudenmaan ELY-keskukselta olisi tullut pyytää uudestaan lausunto muutetusta asemakaavaehdotuksesta,
–   Natura-arviosta olisi tullut erikseen pyytää ELY- keskukselta luonnonsuojelulain 65 – 66 §:ien mukainen lausunto,
–   hulevesiallasta ei voi rakentaa kansallispuiston alueelle.
ELY-keskus vaatii asemakaavaa oikaistavaksi siten, että Natura-arvion lieventämistoimenpiteissä edellytetyt reitit osoitetaan, lähivirkistysalueita lisätään, perusteltu arvio asukasmäärän vaikutuksista esitetään ja hulevesiallas poistetaan. ELY-keskukselta tulee myös pyytää lausunto muutetusta kaavasuunnitelmasta.
ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu oikaisukehotuksen johdosta. Neuvottelussa ELY-keskus vaati lisäksi, että asemakaavan sallima asuntojen lukumäärä tulisi käydä ilmi kaavakartasta, eikä pelkästään kaavamääräyksistä.

Tässä kävi niin kuin oletimme, kun esitimme palautusta. Toivottavasti  kaava saadaan nyt valmisteltua niin, että sopeutuu paremmin herkälle luontoalueelle.

– Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Kehä I (mt 101) parantaminen välillä Länsiväylä (kt 51) – Tapiolantie, Espoo

Käsiteltävänä olevan tiesuunnitelman lähtökohtana ovat Keilaniemen asemakaavan maankäytön ratkaisut sekä vuonna 2012 valmistunut maantielain mukainen Kehä I:n yleissuunnitelma (saanut lainvoiman, Helsingin hallinto-oikeuden päätös 21.8.2014). Asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 21.5.2012, asemakaava sai lainvoiman lokakuussa 2013 (KHO 31.10.2013).

Samassa valtuuston kokouksessa 21.5.2012 hyväksyttiin myös kaupungin ja valtion välinen aiesopimus Kehä I:n parantamisesta Keilaniemessä. Aiesopimuksessa on sovittu hankkeen suunnittelun, toteuttamisen ja kunnossapidon periaatteista sekä kustannusjaosta. Aiesopimuksen mukaan kaupunki maksaa kaikki suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä tunneliin liittyvät käyttökustannukset. Päätöksessään valtuusto edellytti, että tiejärjestelyn rakentaminen voi alkaa vasta, kun valtuusto on siitä erikseen päättänyt.
Tiesuunnitelma on Espoon kaupungin teettämä ja laadittu Espoon kaupungin ja ELY-keskuksen välisen suunnittelusopimuksen nojalla yhteistyössä ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa. Kaupunki puoltaa tiesuunnitelman hyväksymistä ja hyväksyy tien osien, rakenteiden ja liittyvien järjestelmien rakentamisen suunnitelman mukaisesti.

Valtuusto käsitteli 9.6.2014 valtuustokysymyksen Keilaniemen tunnelisuunnittelusta ja palautti sen uudelleen valmisteltavaksi, jotta selvitetään myös vaihtoehto, ettei Kehä I:stä tunneloida Keilaniemen kohdalla vaan rakentaminen sijoitetaan kadun varteen. Tätä ei ole tehty, koska asemakaava vaatii tunneloinnin.

Tämä on hankala. Itärannan asukkaat ovat vuosia vaatineet Otasolmun kiertoliittymän siirtämistä mahdollisimman kauas asutuksesta ja olin tätä viime kaudella itsekin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vaatimassa. Nyt asutuksen viereen on tullut lisäksi väliaikaisratkaisuna Tapiolantien ramppi Kehä I:n yli sillalla. Tätä ei ole yleissuunnitelmassa, mutta perustellaan sillä, että on tiealueella ja väliaikainen. Minusta näin suuren muutoksen tekeminen ilman yleissuunnitelmaa ei ole oikein eikä mahdollista. Lisäksi olen sitä mieltä, että nyt suunniteltu liikennejärjestely on aivan liian massiivinen ja toisi valtavan eritasoliikenneympyrän keskelle kaupunkia. Näin ei rakenneta hyvää kaupunkia, vaan liikenneratkaisu on suunniteltu Keilaniemen tornien ehdoilla. On myös ongelmallista, että valtuuston päätös bulevardiratkaisusta on sivuutettu.

– Kaupungintalon säilyttämistä tai rakennuslain mukaista suojelemista koskevan asian käsittely valtuuston koolle kutsumista koskevan vaatimuksen johdosta (Kv-asia)

Bymanin aloite, jossa esitetään, että kaupunginvaltuusto kutsutaan kiireelliisesti koolle käsittelemään Espoon kaupungintalon säilyttämistä tai rakennuslain mukaista suojelemista koskevaa asiaa. Meidänkin ryhmästä moni allekirjoittil.
Pohjaesityksessä ehdotetaan valtuustolle, että valtuusto:

1      toteaa sen 17.11.2014 hyväksymästä kaupungintaloa koskevasta asemakaavasta valitetun hallinto-oikeuteen ja että tähän valitukseen on kaupunginhallitus antanut lausunnon 9.2.2015
2      toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt mitään uutta ja että valtuuston ei prosessin tässä vaiheessa ole syytä käsitellä asiaa tämän enempää.
Uutta tässä on se, että elyn valitus realisoitui (oli odotettavissa). Ja perusteena se, että elyn valitukset ovat tavanneet menestyä oikeudessa. Tästä puhuin valtuustossa. Vielä on siis mahdollista ryhtyä omatoimisesti talon säilyttämiseen korkeimman oikeuden tuomion odottamisen sijaan. Tämä riski oli toki tiedossa, kun valtuusto asiaa käsitteli.