Louhos_jälkiKirjoitus  julkaistu Länsiväylässä 18.4.2015

Esbogård Ab on vuoden verran havitellut jättimäistä kivilouhos- ja maanläjityshanketta Espoon Högbergetiin Ämmässuon kaatopaikan eteläpuolelle. Hanketta perustellaan sillä, että Helsingin seudulla on pulaa rakentamisessa syntyvien maa-ainesten sijoituspaikoista. Louhinta kestäisi 35 vuotta ja maa-aineksen läjittäminen lähes 100 vuotta.

Hankkeesta on parhaillaan tekeillä ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Viime viikolla Esbogård Ab kuitenkin käynnisti yllättäen alueella luvattomat hakkuut. Kiitos asukkaiden valppauden poliisit saatiin paikalle ja hakkuut keskeytettyä.

Louhoshanketta viedään eteenpäin sammutetuin lyhdyin. YVA-prosessiin kuuluvista asukastilaisuuksista on ollut vaikea saada tietoa, eikä luottamushenkilöitä ole päästetty mukaan. Tämä ei lisää luottamusta hankkeen valmisteluun.

Hanke tarvitsee toteutuakseen maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan. Mielestämme tämän mittakaavan hanke ei voi olla pelkästään lupakysymys. Hankkeen toiminta on maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan vastaista ja tulisi vaikeuttamaan tulevaa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavoitusta. Siksi hanketta on arvioitava käynnissä
olevan yleiskaavatyön yhteydessä.

Louhosalue sijoittuisi lähimmillään 300 m päähän asutuksesta. Lisäksi aivan lähellä on ratsastustalli, jonka toiminta kärsisi. Hanke tuhoaisi alueen luontoarvoja ja heikentäisi maakunnallisesti arvokasta ekologista yhteyttä. Se ei myöskään millään lailla tukisi alueen kehittämistä. Alueen välittömään läheisyyteen on suunniteltu länsiradan jatkeen
linjausta.  Lähimmät asemat tulisivat alle kahden kilometrin päähän hankealueesta.  Lähin vahvistetun yleiskaavan mukainen asuinalue rajautuisi suoraan tulevaan louhokseen.

Edellytämme Esbogård Ab:lta lain ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista sekä avoimuutta hankkeen etenemisessä. Vastuullinen toimija selvittää vaikutukset ja keskustelee avoimesti niin asukkaiden, luottamushenkilöiden kuin kaupunginkin kanssa.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)

Henna Partanen
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja (vihr.)