Maanantaina kaupunginhallituksessa polttavin asia on kaupungin organisaation uudistaminen ja siihen liittyvä uhka mittavasta toimintojen ja työntekijöiden ulkoistamisesta. Tästä asiasta neuvotellaan ryhmien välillä maanantaina ennen kaupunginhallituksen kokousta. Muutoin asioista päätettäneen virkamiesesitysten mukaan. Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta (Kv-asia) (pöydälle 27.4.2015)

Kaupunginjohtaja ehdottaa seuraavaa:

–  Organisaatio uudistetaan ns. peruskaupunkimallin pohjalta niin, että kaupungin tilojen omistaminen, rakentaminen ja hoito yhdistetään samaan organisaatioon, samoin kaupunkitekniikan ylläpito ja rakentaminen. Eli puretaan nykyinen malli, jossa tilakeskus ja tekninen keskus ovat tilaajia ja palveluliiketoimi tuottaja.

– toimivilta kilpailluilta markkinoilta hankittavan työn määrää kasvatetaan sekä kiinteistöpalveluissa että kaupunkitekniikassa.

Johtosääntömuutokset olisi valmisteltava niin, että uusi malli on käytössä ensi vuoden alusta lähtien.

Lisäksi esitetään, että kaupunginjohtajalle annettaisiin kehotus jatkaa valmistelua  ja tehdä talousarviokehyksen yhteydessä elokuussa esitys toimivien markkinoiden hyödyntämiseksi. Tässä jatkovalmistelussa tulee tarkastella sekä liikkeenluovutusta että kilpailutusta, ja toteutus voidaan tehdä vaiheittain. Jatkovalmistelussa tulee huomioida Espoon kaupungin kasvu, markkinoiden toimivuus, henkilöstön luonnollinen poistuma ja eläköityminen sekä työtilanne. Valmistelua jatketaan yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Jatkovalmistelun tavoite on, että tuottavuus kasvaa vuositasolla vähintään 10 milj. euroa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ja vielä esitetään, että uudelleenorganisoinnin tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan vuosittain raportoimalla siitä kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä.

Asia on ollut laajasti julkisuudessa ja JHL:n kampanja näkyy parhaillaan myös bussipysäkeillä ja bussien kyljissä. Vihreiden kanta on, että laajamittaiseen yli 800 hengen ulkoistukseen ei pidä lähteä, vaan keskittyä laittamaan oma organisaatio kuntoon. Kilpailutusten ja ulkoistusten tarvetta tulee tarkastella toiminnoittain ja myös palveluiden laatu huomioiden.

On hyvä muistaa, että osa kiinteistönhoidon sekä infran rakentamisen ja hoidon palveluista ostetaan ulkoa jo nyt: vajaa 40% siivouksesta, 60% katujen ja vesihuollon rakentamisesta, 20% puistojen ja viheralueiden hoidosta. Olennaista on, että tuntuma markkinoihin säilyy myös oman tuotannon kautta. Sitä ei siis pidä ajaa kokonaan alas. Lisäksi linjaukset ulkoistamisasteista on saatava selkeästi luottamushenkilöohjaukseen.

Ryhmien väliset neuvottelut käydään maanantaina klo 10-12.

– Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksistä koskien elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sijoitusperiaatteita ja vaalilautakuntien kokoonpanojen muuttamista

Timo Issakaisen oikaisuvaatimuksia. Ei aihetta toimenpiteisiin.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa

Vuoromestarin virassa toimivalle valituksen tekijälle maksettiin liikaa palkkaa yhteensä 14 727,92 euroa. Henkilöstöjohtajan päätöksellä edellä mainittu summa päätettiin periä kokonaisuudessaan takaisin.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen 2.2.2015. Silloin raportoin kokouksesta näin:

”Tähän liittyen pyydettiin viimeksi laajempi selvitys, joka nyt saatiin. Henkilöstöjohtaja kertoi, että takaisinperintätapauksia on joitakin kymmeniä vuosittain. Kyseisessä tapauksessa kyse on pitkästä ajasta, muttei kuitenkaan poikkeuksellisesta tilanteesta. Kohtuullistamispäätöksiä ei ole henkilöstöjohtajan mukaan tehty. Päätös perustuu tässä yhdenvertaiseen kohteluun. Tyydyimme selvitykseen ja oikaisuvaatimus hylättiin.”

– Lausunnon pyytäminen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta sekä tilintarkastajan tilintarkastusmuistiosta vuodelta 2014

Normisysteemin mukaan pyydetään lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset 11.8.2015 mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Ne tuodaan kootusti valtuuston käsiteltäviksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi seurantaraportti I:n ja kehyksen yhteydessä 7.9. kokoukseen. Näin lautakuntien kannanotot ovat käytettävissä vuosien 2016-2018 kehyksiä käsiteltäessä.

Lisäksi lähetetään tilintarkastusmuistio toimialoille toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus antaa tilintarkastajalle selvityksen tehdyistä toimenpiteistä 31.10.2015 mennessä.

Muistiossa on käsitelty seuraavia asioita:

–        valtionavustuksen hakematta jättäminen koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin Vastuunjako ja käytännöt ovat olleet epäselvät. Sivistystoimen johtaja nyt tarkentanut ohjeita, mutta hakuprosessi on määriteltävä myös kaupunkitasoisesti ja valvontaan tulee kiinnittää huomiota.

–        hankintojen, sopimusten ja menojen valvontajärjestelmä sekä hankintojen ohjeistukset ja sopimusten rekisteröinti
Valvontajärjestelmää tulee kehittää koko kaupungin tasolla niin, että riskiä väärinkäytöksiin voidaan vähentää.

–        talousarvion tuloarvioiden oikeellisuus
Näissä on ollut huomattavia poikkeamia, joten skarpattava on.

– Terveydenhuoltolain 12 §:n mukainen hyvinvointiraportti (Kv-asia)

Tämä ehdotetaan merkittäväksi tiedoksi ja menee myös valtuustoon.

Terveydenhuoltolain mukaisesti Espoossa tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja välivuosina suppeampi hyvinvointiraportti.

Raportissa nostetaan esille kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ilon aiheita sekä haasteita kunnan hyvinvointityölle. Hyvinvointia edistävien toimenpiteiden osalta painopiste on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Espoolaisten hyvinvoinnin vahvuuksia ovat elinvoimainen ja nuorekas ikärakenne, koulutettu väestö ja hyvä taloudellinen huoltosuhde. Espoolaiset ovat myös terveempiä kuin suomalaiset keskimäärin. Vaikka Espoon ikärakenne on vielä nuori, kasvaa ikääntyneen väestön määrä sekä suhteellinen osuus nopeasti. Yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2024 mennessä. Samanaikaisesti lapsiperheiden, erityisesti vieraskielisten, palvelutarve kasvaa. Ajankohtaisena haasteena on kasvussa oleva työttömyys. Työttömyys, erityisesti pitkittyneenä, vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin.

– Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013 – 16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kv-asia)

Raportti merkitään tiedoksi ja lisäksi ehdotetaan valtuustolle päätettäväksi seuraavaa:

– hyväksytään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosille 2015 – 2016
– hyväksytään oppilashuoltoa koskevat lisäykset lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelmaan

Painopistealueet 2015 – 2016

– Lasten ja nuorten osallisuutta ja omaa toimijuutta lisätään
– Monikulttuurisuusohjelman lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvät toimenpiteet viedään käytäntöön
– Nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta ja palvelujen sujuvuutta parannetaan
– Monialaista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamisessa ja kehittämisessä vahvistetaan
-> Sosiaalihuoltolain sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokseen liittyvä kehittämistyö ja toimenpiteiden vieminen käytäntöön
– Seuranta- ja hyvinvointitietoa hyödynnetään nykyistä paremmin

Kulttuurilautakunta lisäsi 24.3.2015 kokouksessaan seuraavan painopistealueen:
– Huomioidaan kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja tehostetaan osallistavaa ja tasapuolisesti kaikki ryhmät huomioon ottavaa toimintaa. Espoossa tätä toimintaa edustavat esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! sekä kulttuurikaveritoiminta perheille.

Oppilashuollon lisäykset Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

1) Opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet;

2) Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta;

3) Toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea;

4) Tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista

Tärkeä asia, johon pitää vielä paneutua tarkemmin. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa nämä on hyväksytty yksimielisesti.

– Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kv-asia)

Espoon kaupungin apuvälinepalvelut esitetään organisoitavaksi niin, että palveluiden toteuttajana on HUS:n Apuvälinekeskus. Palvelut keskitetään vaiheittain. Apuvälinepalvelut pitävät sisällään apuvälinetarpeen arvioinnin, apuvälineen sovituksen ja käytön opastuksen sekä apuvälineen elinkaaren hallinnan.

Palvelun toteuttaminen HUS:n Apuvälinekeskuksen toimesta arvioidaan olevan kustannuksiltaan edullisempaa kuin kaupungin omana toimintana.  Keskittäminen tapahtuu pääosin Espoon uuden sairaalan valmistumisvaiheessa. Sen valmistuttua kuntalaiset saavat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut sieltä HUS:n Apuvälinekeskuksen tuottamana. Henkilöstön asema turvataan kaupungin yleisten henkilöstöperiaatteiden mukaisesti.

Tämä on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa yksimielisesti ja ihmisvaikutusten ennakkoarviointi löytyy liitteistä.

– Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla (Kv-asia)

Pia Kauman (kok.) aloite. Meidän Inka Hopsu teki samansisältöisen aloitteen jo aiemmin.

Aloitteessa esitetään ohjelmaan seuraavia toimia:

–        tarjotaan vähäpäästöisille autoille ilmainen pysäköinti kaupungin hallinnassa olevilla pysäköintipaikoilla

–        varataan vähäpäästöisille autoille erikseen liityntäpysäköintipaikkoja joukkoliikenteen solmukohtiin

–        annetaan vähäpäästöisille autoille oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja silloin kun se on myös takseille sallittua

–        laaditaan konkreettinen ja tavoitteellinen suunnitelma sähköverkosta ladattavien autojen julkiselle latauspisteverkolle. Latauspisteiden määrää lisätään sitä mukaan kun sähkökäyttöiset ajoneuvot yleistyvät

–        alle 50 g / km (CO2-päästöjä) tuottaville autoille suunnatut ohjelman edut olisivat määräaikaisia siten, että ne lakkaavat vuoden kuluttua siitä, kun pääkaupunkiseudulle rekisteröityjen erittäin vähäpäästöisten autojen määrä vuoden lopussa ylittää 15 000 kpl

–        etuuksien saamiseksi vähäpäästöisen auton omistaja voi hakea kotikaupunkinsa ao. virastosta rekisteriotetta vastaan erillisen kilven, jolla viranomaisten työtä helpotetaan vähäpäästöisten auton tunnistamiseksi. Kilpi asetetaan auton takalasiin näkyvälle paikalle

Vastauksessa todetaan, että Espoossa on laadittu kestävän kehityksen ohjelmasuunnitelma, joka sisältää tavoitteita sähköisen liikkumisen kehittämiseksi ja edistämiseksi. Ohjelmasuunnitelmassa painotetaan kuitenkin enemmän joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämistä kuin vähäpäästöistä autoilua, koska vähäpäästöisetkin autot vievät tilaa (mm. pysäköinti) ja aiheuttavat liikenneonnettomuuksia joukkoliikennettä enemmän.

Edelleen todetaan, että joukkoliikennekaistoille asetetut tavoitteet vaarantuvat, jos vähäpäästöisille ajoneuvoille sallitaan oikeus käyttää niitä silloin, kun se on takseille sallittua. Joukkoliikennekaistojen tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen laatua ja toiminnallisuutta liikenneverkon ruuhkautuvilla osuuksilla sekä lisätä julkisen liikenteen käyttöä.

Sähköautojen latauspisteistä todetaan, että Espoossa panostetaan sähköautojen julkisten latauspisteiden toteuttamisen lupaprosessin ja -ohjeistuksen selkeyttämiseen, jotta markkinat hoitaisivat pisteiden toteuttamisen. Tämän lisäksi sähköautojen latauspisteiden vaatimukset otetaan huomioon uusien pysäköintialueiden toteutuksessa.

Pysäköinti Espoon kaupungin hallinnoimilla pysäköintipaikoilla on nykyisin maksutonta kaikille ajoneuvojen päästöjen määrästä riippumatta. Pysäköinnin maksullisuutta on tarkoitus selvittää ja pilotoida lähivuosina. Selvityksen yhteydessä tehdään esitys maksupolitiikasta ja mahdollisista pysäköintimaksujen alennuksista.

Länsimetron liityntäpysäköintipaikoille ollaan toteuttamassa useita sähköautojen latauspisteitä. Nykyisissä joukkoliikenteen solmupisteissä liityntäpysäköintipaikkoja on jo tällä hetkellä kysyntää nähden selvästi liian vähän eikä muutenkin vähäisiä paikkoja ole kannattavaa varata vain pienelle käyttäjäryhmälle.

– Valtuustoaloite sähköautojen käytön edistämisestä Espoossa (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) samansisältöinen aloite, johon on annettu samansisältöinen vastaus.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta koskien asemakaavan Klovinportti, muutos, alue 241102, hyväksymispäätöstä

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen yksimielisesti 9.2.2015. Kirjoitin silloin asiasta näin: ”Paikka on melko meluisa mutta arvioitiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa sopivaksi asumiselle. Näitä muutoksia tarvitaan nyt MAL-tavoitteiden täyttämiseksi. Lähellä asuvat pientaloasukkaat eivät ole riemuissaan. Hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti.”

Valituksen on tehnyt Mankkaa -seura ry. Valituksen mukaan tontti ei sovellu asuinrakentamiseen mm. melun takia ja on yleiskaavassa esitetty työpaikka-alueeksi.

Tämä on kertaalleen harkittu, enkä näe syytä poiketa linjasta.