Kaupunginhallituksen kokous nuijittiin tänään puolessa tunnissa, vaikka listalla oli tilaaja-tuottajamallin uudistamiseen liittyvät linjaukset. Selityksenä se, että ennen kokousta ryhmät neuvottelivat 2 h 45 min löytääkseen yhteisen näkemyksen.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan, esityslista avattuna löytyy täältä. Keskityn siis raportissa organisaatiouudistukseen.

– Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta (Kv-asia) (pöydälle 27.4.2015)

Kaikilla ryhmillä oli halu löytää asiasta yhteinen näkemys. Olimme tehneet keskustelun pohjaksi oman esityksen, joka oli monilta osin saman suuntainen kuin demareiden esitys. Korostimme, että tuottavuutta on lähdettävä hakemaan ensisijaisesti omaa organisaatiota selkeyttämällä ja johtamista parantamalla. Sen lisäksi palveluja voidaan ostaa ulkoa, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää.

Tärkeänä pidän myös Kokoomuksen ja Keskustan esiin nostamaa linjausta, että kilpailutukset määritellään niin, että pk-yritysten osallistuminen on mahdollista.

Esitimme mahdollisten lisäulkoistuspäätösten ja -linjausten ottamista paremmin luottamushenkilöohjaukseen. Päätökseen lisättiinkin, että neuvottelutoimikunta ohjaa asian jatkovalmistelua. Olisimme olleet valmiit myös tiukempaan poliittiseen ohjaukseen erillisen ohjausryhmän kautta, mutta tähän emme saaneet muilta ryhmiltä tukea.

Oman tuotannon ja ulkoa ostettujen palveluiden määrällinen suhde vaihtelee todella paljon tehtävistä riippuen. Siksi pidämme tärkeänä tarkempaa analyysia toiminnoittain. Kadunrakennus, siivous ja aulavahtimestarin palvelut kun ovat luonteeltaan hyvin erilaisia palveluita, eikä niitä voi suoraan verrata toisiinsa, kun mietitään onko kaupungin järkevämpää tuottaa palvelu itse vai ostaa se ulkoa. Tästä oltiin ryhmien kesken yhtä mieltä.

Olisimme olleet valmiita jo tässä vaiheessa linjaamaan, että yhdistettävät tilaaja-tuottajatoiminnot on järkevä keskittää tekniseen ja ympäristötoimeen. Muut ryhmät eivät kuitenkaan vielä halunneet päättää organisaatiosta, joten asia jäi ratkaistavaksi jatkovalmistelun pohjalta.

Pidän hyvänä, että asiasta päästiin neuvottelutulokseen. Käytännössä siis evästettiin jatkovalmistelua toiminnan kehittämiseksi ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi. 10 me tuottavuuden kasvu vuoteen 2017 on kova tavoite. Tärkeää on, että siihen pyritään henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä yhteistyössä ja henkilöstösopimusta noudattaen.

Edelleen tarvitaan myös tarkempia lukuja ulkoistusten säästövaikutuksista. Viime kädessä ne selviävät vasta kilpailutusten yhteydessä. Nythän säästöpotentiaali on arvioitu toteutuneiden kilpailutusten perusteella. Ja omaa tuotantoa kannattaa ylläpitää ostopalvelun rinnalla, jotta säilyy tuntuma kustannuksiin ja laatuun.

Tässä vielä neuvottelujen lopputuloksena syntynyt päätös, jonka kaupunginjohtaja otti nimiinsä. Lihavoituna neuvotteluissa tehdyt lisäykset:

Kaupunginhallitus

1
ehdottaa, että valtuusto kehottaa jatkamaan kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin valmistelua seuraavien linjausten mukaisesti:

– kaupungin tilojen ja niiden hoidon omistaja-, tilaaja- ja tuottajatehtävät yhdistetään yhteen ja samaan organisaatioon ja kaupunkitekniikan ylläpidon ja rakentamisen omistaja-, tilaaja- ja tuottajatehtävät yhdistetään yhteen ja samaan organisaatioon valmistelussa olleen peruskaupunki-vaihtoehdon pohjalta,

– toimivilta kilpailluilta markkinoilta hankittavan työn määrää kasvatetaan sekä kiinteistöpalveluissa että kaupunkitekniikassa, silloin kun se parantaa laatua, pienentää kustannuksia ja on muutenkin tarkoituksenmukaista. Kilpailutukset määritellään siten, että myös pk-yritysten osallistuminen on mahdollista.

2
kehottaa kaupunginjohtajaa jatkamaan valmistelua, ja tekemään talousarviokehyksen käsittelyn yhteydessä esityksen, joka mahdollistaa tuottavuuden parantamisen organisaatiota selkeyttämällä ja johtamista parantamalla sekä toimivien markkinoiden hyödyntämisen ostopalveluina. Toteutus voidaan tehdä vaiheittain. Jatkovalmistelussa tulee huomioida Espoon kaupungin kasvu, markkinoiden toimivuus, henkilöstön luonnollinen poistuma ja eläköityminen sekä työtilanne.

Valmistelua ja tuottavuuden parantamista jatketaan yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstösopimuksen mukaisesti. Jatkovalmistelun tavoite on, että tuottavuus kasvaa vuositasolla vähintään 10 milj. euroa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Valmistelussa tulee ottaa toiminnoittain huomioon kokonaistaloudelliset vaikutukset ja vaikutukset muun muassa palveluiden laatuun ja työllisyyteen.

3
kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään kohdan 1 edellyttämä toimialarakenteen ja muiden tarvittavien johtosääntömuutosten valmistelu siten, että ne ovat toimeenpantavissa vuoden 2016 alusta. Valmistelua ohjaa valtuuston neuvottelutoimikunta.
Toimialajaon muutostarpeisiin liittyvästä valmistelusta raportoidaan talousarviokehyksen käsittelyn yhteydessä.

4
päättää, että uudelleenorganisoinnin tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan seurantaraporttien yhteydessä neljännesvuosittain.