Valtuusto päätti tänään yksimielisesti tilaaja-tuottajamallin purkamisesta viikko sitten neuvotellun mukaisesti. Ryhmäpuheenjohtajamme Inka Hopsu käytti ansiokkaan vihreiden kantoja kuvaavan puheenvuoron, jota omalla puheellani täydensin.

Valmistelu jatkuu ja elokuussa olemme varsinaisten päätösten edessä.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tässä salissa on useaan kertaan käytetty puheenvuoroja salin eri laidoilta siitä, kuinka kouluihin pitäisi palauttaa talonmiehet ja kuinka älytöntä on tilata ja laskuttaa erikseen jokainen lampunvaihto tai tuolien siirtely. Toisaalta meistä moni lienee saanut palautetta siitä, kuinka kaupungin kadunrakennusprojektit seisovat
– ja ainakin näyttää siltä, ettei tehokkuus ole huipussaan.

Nyt on mahdollisuus löytää järkeviä ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja näihinkin ongelmiin, kun päällekkäisyyttä ja turhaa byrokratiaa aiheuttanutta tilaaja-tuottaja-mallia lähdetään purkamaan.

Keskustelu organisaation uudistamisesta on kilpistynyt väittelyyn siitä, kannattaako kaupungin ulkoistaa yli 800 henkeä liikkeenluovutuksella vai ei. Ja vastaukseksi on tarjottu sitä, että jos on olemassa toimivat markkinat, kannattaa ulkoistaa.

Kysymys on kuitenkin paljon laajempi ja monitahoisempi, kuten muun muassa Inka Hopsu ja Päivi Salli puheenvuoroissaan hyvin kuvasivat.

Olemme valmisteluprosessin eri vaiheissa vaatineet arviota eri vaihtoehtojen vaikutuksesta palveluiden laatuun. Asia on kuitattu selvityksissä sillä, että kaikissa vaihtoehdoissa laadun parantaminen on mahdollista.

Päätöksenteon pohjaksi tarvitsemme käytännön vertailutietoa oman työn laadusta verrattuna ulkoa ostettuihin palveuihin. Sekä siitä, mitä lisäarvoa omaan työhön liittyy. Jasminiitta Lumme ja Johanna Värmälä käyttivät tästä hyvät puheenvuorot.

Tehdyistä taustaselvityksistä käy ilmi, että kaupungin palvelutuotantoa on jo tehostettu liikelaitoksissa merkittävästi. Nyt haetaan lisätehoja selkeyttämällä organisaatiota ja parantamalla johtamista.

Aivan olennaista on, miten oman organisaation uudistamisessa onnistutaan. Kyse on suuresta uudistuksesta, jossa mitataan ennen kaikkea johtamisen osaamista.

Hyvällä johtamisella saadaan koko henkilöstö sitoutumaan ja päällekkäisyydet todella purettuna. Riskinä on, että vanhat organisaatiot jäävät elämään omaa elämäänsä, eikä tuottavuushyötyjä saavuteta.

Myös tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota johtamisen kehittämiseen ja korosti sisäisen valvonnan roolia. Liikaa ei voi korostaa avoimuutta, hyvää valmistelua ja linjakasta päätöksentekoa. Tämän hankkeen osalta näissä ei valitettavasti kaikilta osin ole onnistuttu. Nyt pitää pitää huoli, että jatkossa onnistutaan paremmin.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa käynnistämään toimialarakenteen muutoksen siten, että uusi malli voidaan ottaa käyttöön ensi vuoden alussa.

Vihreät esittivät neuvotteluissa, että uudet yksiköt sijoitetaan tekniseen ja ympäristötoimeen. On luontevaa, että omistaja ja tilaaja ottavat kokonaisvastuun myös tuottamisesta. Mielestämme asian linjaaminen jo tässä vaiheessa olisi selkeyttänyt jatkovalmistelua. Nyt jatkovalmistelua ohjaa  valtuuston neuvottelutoimikunta.

Arvoisa puheenjohtaja,

Olen tyytyväinen siihen, että asiassa päästiin neuvotteluratkaisuun. Käytännössä siis evästettiin jatkovalmistelua toiminnan kehittämiseksi ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi. 10 me vuosittainen tuottavuuden kasvu näissä toiminnoissa vuoden 2017 loppuun mennessä on kova tavoite.

On tärkeää, että siihen pyritään henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä yhteistyössä ja henkilöstösopimusta noudattaen.

Henkilöstösopimuksessa todetaan, että  sen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaikilta: johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä avointa ja myönteistä asennetta oman työn kehittämiseen.

Saman voi ulottaa meihin luottamushenkilöihin. Meillä on edessä tiukka syksy, jotta saamme  vietyä uudistuksen viisaasti ja vastuullisesti maaliin.