Tässä huomisen tila- ja asuntojoston kokouksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tällä kertaa lähinnä toiminnan ja talouden seurantaa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan asuntopäällikkö Anne Savolaisen tilannekatsaus Suvelan Onni -korttelista.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee  9 me korkotukilainan puoltoa vuokratalon rakentamista varten Matinkallio asemakaava-alueelle. Kohteeseen on tulossa yhteensä 45 asuntoa (2 935 k-m2).

Kaupunki on tehnyt Fortum Power and Heat Oy:n kanssa maankäyttösopimuksen Matinkallion asemakaava-alueesta (rakennusoikeus 14 000 k-m2), jossa maanomistaja on sitoutunut toteuttamaan noin 3 000 k-m2 valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa.
Hyvä, että vuokra-asuntotuotannolle haetaan aktiivisesti tontteja myös maankäyttösopimusten kautta.

– Tilakeskus -liikelaitoksen huhtikuun 2015 kuukausiraportti

Tilakeskuksen sitovat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat 9 me ylijäämäinen tulos sekä se, etteivät investoinnit ylitä valtuuston hyväksymää investointibudjettia. Ennuste on, että nämä tavoitteet toteutuvat.

Sisäilman laadun parantaminen on yksi Tilakeskuksen tuottavuusprojekteista. Sen toteutuksen on arvioitu vaativan asiantuntijaostoja 650 000 euroa. Rakennushankkeiden esisuunnittelun, selvitysten ja tutkimusten on arvioitu kasvattavan palvelujen ostoja 800 000 eurolla.

Uudisrakentamisen investoinnit eivät tule toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti. Syynä sama kuin ennenkin, joidenkin hankkeiden suunnittelun viivästyminen ja tai rakentamisen siirtyminen. Tähän on haettu parannusta, eli hankkeiden eteneminen pitäisi pystyä arvioimaan tarkemmin. Ensi vuonna pitäisi osua paremmin kohdilleen.

– Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2014 arviointikertomuksen havaintoihin

Tässä vastaukset kokonaisuudessaan:

Arviointikertomus
Talous- ja tuottavuusohjelmalla tulee päästä kestävään toimintatapojen muutokseen.

Vastaus
Tilakeskuksella on käynnissä useita talous- ja tuottavuusohjelman (TATU) projekteja ja toimenpiteitä, joilla tähdätään sekä nopeasti saavutettaviin hyötyihin että pysyvään toimintatapojen kehittämiseen. Projekteja ovat: Tilankäytön parantaminen, Kestävät työtavat ‑ hallinnon tilatehokkuuden parantaminen, Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta sekä Sisäilman laadun parantaminen. Toimenpiteitä ovat: Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä Tilakustannukset ja palvelutaso / mittariston kehittäminen sekä suunnitelma tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi.

Arviointikertomus
Kaupungin tilojen käytön tehostamiseksi tulee tiloja voida hyödyntää monipuolisesti ja joustavasti eri palveluissa ja asukastoiminnassa.

Vastaus
Tilojen käytön tehostamiseksi Tilakeskus-liikelaitos suunnittelee toimitilat lähtökohtaisesti monikäyttöön sopiviksi (päiväkoteihin asukastila, kouluissa huomioidaan ilta ja viikonloppukäyttö, kirjastojen tilojen monikäyttömahdollisuus sekä elä ja asu -kohteissa mahdollisuus tuottaa yksityistä asumispalvelua ja käyttää kohdetta kunnallisena avopalvelukeskuksena).

Arviointikertomus
Esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitava kaikessa kaupungin toiminnassa, kuten kaavoituksessa, hankesuunnitelmissa ja viestinnässä.

Vastaus
Käyttäjien palveluverkkosuunnitelmat ja kaavoitus huomioivat toimitilojen saavutettavuuden. Pihat rakennuksineen suunnitellaan esteettömiksi.

Tarkastuslautakunta on tehnyt arviointikertomuksessaan tärkeitä huomioita. Näiden vastausten perusteella ei vielä pysty sanomaan, millaisia muutoksia ja millä aikataululla tuottavuusprojektit tuottavat. Samoin tilojen monikäytöstä tarvitaan käyttökokemuksia, pelkkä mahdollistaminen ei vielä tuo tehoja tilojen käyttöön.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Tilakeskus-liikelaitoksen tilapalvelupäällikön vakanssin siirtämisestä ja tilapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tehdystä valituksesta

Tehtävästä toiseen siirretty henkilö on tyytymätön päätökseen ja teki lain oikeuttaman oikaisuvaatimuksen, jonka jaosto hylkäsi 16.3.2015 kokouksessaan. Hylkäyksen lisäksi teimme seuraavan lisäpäätöksen:

Jaosto:
– Kiinnittää tilakeskuksen toimitusjohtajan huomiota johtamisen kehittämiseen yksikössä.
– Erillisenä selvitetään ko. tapauksen kiusaaminen ja siihen liittyvät asiat.

Nyt asiasta on tehty valitus, johon annamme lausunnon. Lausunnossa esitetään valituksen hylkäämistä.

Uutena asiana valituksessa on, että muutoksella olisi alennettu viranhaltijan palkkaa. Lausunnon mukaan väite on virheellinen, koska kyse on ollut määräaikaisesta tehtäväkohtaisesta lisästä, mikä on ollut viranhaltijan tiedossa.

Kiusaamisasiasta todetaan lausunnossa seuraavaa: Häirinnästä tehdyn ilmoituksen johdosta Tilakeskuksen toimitusjohtaja on käynyt häiritsijän (Tilakeskuksen toimitilapäällikkö) kanssa neuvottelut, joiden pohjalta työnantaja on tehnyt ratkaisunsa asiassa. Ratkaisun mukaan häirintäilmoitus ei ole johtanut toimenpiteisiin, koska häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kriteerit eivät ole täyttyneet.

Oikaisuvaatimukset ja muu aineisto ovat salassa pidettäviä, joten en avaa asiaa tässä sen enempää.