Huomenna on kevätkauden toiseksi viimeinen kaupunginhallitus. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Espoon turvallisuusohjelman tarkistaminen (Kv-asia)

Ohjelma on varsin kattava ja perusteellinen. Se pitää sisällään Espoossa tehtävän turvallisuusyhteistyön päätoimintalinjat ja keskeiset valtuustokauden tavoitteet. Ohjelmassa kuvataan Espoon turvallisuuden nyky- ja tavoitetila sekä keskeiset turvallisuuden kehittämisen painopistealueet. Tavoitteena on varmistaa Espoolaisten arkiturvallisuus.

Espoon turvallisuusohjelman painopistealueet ovat:
– asuinalueiden ja keskusten turvallisuus
– lasten ja nuorten turvallisuus
– päihteet
– väkivalta
– väestönryhmien väliset suhteet
– koti- ja vapaa-ajan tapaturmat sekä palotapaturmat
– liikenneturvallisuus
– infrastruktuurin haavoittuvuus

Espoossa on väestön puolesta hyvät lähtökohdat turvallisuudelle: Väestö on keskimääräistä koulutetumpaa, varakkaampaa ja terveempää. Huoltosuhde on suhteellisen alhainen. Myös alkoholin myynti asukasta kohti on suurista kaupungeista vähäisintä.

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on prosentuaalisesti korkein suurista kaupungeista. Vastaavasti Espoossa on prosentuaalisesti vähiten alle 65-vuotiaita. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus suomessa on suurin pääkaupunkiseudulla. Espoossa on suhteellisesti vähiten yksin asuvia verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

Valtaosa espoolaisista voi hyvin ja suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen. Eri väestöryhmien ja alueiden väliset erot ovat kuitenkin kasvaneet. Eriarvoisuuden lisääntyminen, suhteellisen köyhyyden ja tuloerojen kasvu, hyvinvoinnin ja terveyden polarisaatio (osa voi entistä huonommin), juurettomuus sekä kasvavat sosiaaliset ongelmat asettavat haasteita turvallisuustyölle. Turvallisuussuunnittelun ja turvallisuuden parantamisen kannalta syrjäytymisen ehkäisy ja elinolosuhteiden parantaminen on tärkeää.

Lopuksi todetaan, että kaupungilla on pitkä historia hyvästä yhteistyöstä eri turvallisuustoimijoiden kesken. Näitä toimijoita ovat kaupungin ja sen pelastustoimen lisäksi, poliisi, seurakunta, elinkeinoelämä, kansalaisjärjestöt ja asukkaat. Yhteistyön ehdoton edellytys on johdon sitoutuminen siihen.

Turvallisuusohjelma on vahvasti kytketty kaupungin strategiaan ja normaaliin toimintaan ja sen toteutuksen seuranta tapahtuu osana kaupungin suunnittelu ja seurantaprosessia.
Hyvää työtä on tehty ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Erityisen tärkeää on, että turvallisuus nähdään laajana käsitteenä ja ohjelmassa on vahva painotus ennaltaehkäisyyn.

– Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 25.5.2015)

Tämä jäi viime viikolla pöydälle sen sen selvittämiseksi, voidaanko sopimuksen salaussäännökset poistaa.

– Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikan tarkistaminen (Pöydälle 25.5.2015)

Tämäkin jätettiin viikko sitten pöydälle tarkempaa paneutumista varten. Tässä huomioita, joita olemme nostamme esiin:

– Dokumentti on lähinnä organisaatiokuvaus, ei tavoitteita ja toimintaperiaatteita linjaava politiikka. Kaipaamme myös tarkempaa toiminnan organisoinnin kuvausta: Miten tietoturvaa toteutetaan käytännön toiminnassa, miten auditoidaan, miten raportoidaan, miten viestitään.

– Politiikan mukaan kaupunginhallitus vastaa tietoturvapolitiikasta. Kantaakseen vastuun kaupunginhallitus tarvitsee sekä tietoa että työvälineitä. Politiikasta tulisi siis käydä ilmi, miten tietoturvatilannetta seurataan ja miten siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

– Politiikan mukaan henkilöstö on tietoturvallisuuden toteuttamisessa keskeisessä asemassa. Ei kuitenkaan käy ilmi, miten tämä on tarkoitus toteuttaa käytännössä. Tietoturva on otettava huomioon kaikessa toiminnansuunnittelussa ja -ohjauksessa. Se ei saa olla olemassa olevien toimintatapojen päälle liimattu ylimääräinen tehtävä tai hallinnollinen taakka.

– Kaupungilla on oltava valmis toimintaohje niihin tilanteisiin, kun tietoturva pettää. Milloin esimerkiksi siirrytään normaalista tiedotuksesta kriisiviestintään. Kriisitilanteisiin on oltava selkeät toimintaohjeet.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset

33 uuden viran ja toimen perustaminen sekä 81 sellaista virkoja ja toimia koskevaa muutosta, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen päätäntävaltaan.

Sosiaali- ja terveystoimi
Viisi uutta virkaa ja toimea, joista neljä perhe- ja sosiaalipalveluihin. Yksi uusi virka perustetaan ennakoivan rekrytointimallin mukaisesti ja siihen liittyy myöhemmin tapahtuva vastaavan avoimeksi tulevan viran lakkauttaminen. Lisäksi 27 virkoja ja toimia koskevaa muutosta.

Sivistystoimi
22 uutta virkaa ja toimea. Näistä 15 johtuu siitä, että kaksi aiemmin ostopalvelupäiväkotina toiminutta ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkotia siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi 1.8.2015 alkaen. Kokonaiskustannusvaikutuksiltaan muutos on neutraali. Seitsemän uutta kuraattorin toimea perustetaan Omnian palveluksesta Espoon kaupungin palvelukseen vuoden 2015 alussa siirtyneille työntekijöille. Lisäksi 40 virkaa ja toimea koskevaa muutosta.

Tekninen ja ympäristötoimi
Teknisessä ja ympäristötoimessa esitetään kuutta virkaa ja toimea koskevaa muutosta.

Palveluliiketoimi
Espoo tietotekniikkaan esitetään kuuden uuden toimen perustamista IT-projektitoimiston toiminnan tehokkaaksi käynnistämiseksi sekä palvelujen jatkuvuuden ja kehittämisen vahvistamiseksi. Espoo tietotekniikan henkilöstömäärä tulee myöhemmin laskemaan nykyisen henkilöstön vaihtuvuuden hyödyntämisen kautta. Lisäksi toimialalla esitetään seitsemää toimea koskevaa muutosta.

Konsernihallinto
Konsernihallinnossa esitetään yhtä toimea koskevaa muutosta.

Erityisen tärkeitä ovat neljä uutta virkaa perhe- ja sosiaalipalveluihin. Olemme vaatineet panostusta perheiden tukemiseen ja nämä virat saatiin neuvoteltua tämän vuoden budjettiin. Kotipalvelun pyyntöjen määrä on kasvanut tammi-helmikuussa lähes kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Kotipalvelun saaminen ja tuki ennen lastensuojelun selvityksen alkamista sekä selvityksen aikana edellyttää resurssien lisäämistä. Kaupungin oman työntekijän merkitys korostuu, kun palvelussa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja ehkäistäessä rankempia toimenpiteitä ja kustannuksia. Puhumattakaan inhimillisen hädän helpottamisesta.

– Otaniemen keskus, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 220506, 10. kaupunginosa Otaniemi (osittain Kv-asia)

Aalto-yliopiston keskeiset toimitilat sijoitetaan Otaniemen keskukseen, lisäksi Korkeakouluaukion ympäristöön on tulossa monipuolisesti palveluja sekä joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohta.

Tätä on hiottu huolella kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Tärkeää saada eteenpäin, jotta saadaan asemanseutu rakentumaan.

– Ahertajankulma, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttö- ja esisopimusten hyväksyminen, alue 211401, 12. kaupunginosa Tapiola (osittain Kv-asia)

Asuntorakentamista Tapiolan keskustavyöhykkeen pohjoisosaan Ahertajantien ympäristöön. Nykyiset rakentamattomat toimisto-, opetus- ja liikerakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Tätäkin tehty pitkään lautakunnassa ja hyväksytty yksimielisesti eteenpäin. Hyvä että saadaan lisää asuntoja ja kaupunkimaista ympäristöä WeeGeen viereiselle joutomaalle.

– Kiinteistöosakeyhtiön myyntipäätöksen jatkaminen Conorin Oy:lle ja sijoitusyhtiöille (Oy Interior Invest Ab, Berner Capital Oy ja Karkkolainen Invest Oy) Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3

Myyntipäätös tehtiin syyskuussa 2014 ja määräaika päättyy 31.5. Anovat vuoden lisäaikaa mm. koska koska hankkeen lupasuunnittelu vaatinut arvioitua pidemmän ajan.

– Espoon uuden sairaalan sairaalateknisten IT-järjestelmäpalvelun hankkiminen HUS:ilta

Esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksenä Jorviin rakennettavan Espoon uuden sairaalaan sairaalateknisten IT-järjestelmäpalvelujen hankinnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.

Sairaalasuunnittelun ohjausryhmässä on linjannut, että järejestelmä tulee hankkia HUS:lta. On välttämätöntä, että IT-järjestelmät ovat yhtenäiset ja tukevat näin Jorvin yhteisen kampusalueen toteutumista. Yhtenäiset IT-järjestelmät mahdollistavat hoitohenkilönkunnan työskentelyn liikkuvassa työympäristössä, jossa välillä työskennellään Espoon tiloissa ja välillä HUS:n tiloissa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan selostus Espoon kaupungin veteraanipalveluista.