Eilen viiden ja puolen tunnin maratonkokouksessa väännettiin erityisen kovasti Espoo Cateringin tulevaisuudesta ja Suomenojan sataman sotkujen jälkipyykistä. Molemmissa olimme aktiivisia. Catering meni in house yhtiömallilla eteenpäin, Suomenoja-päätökseen saimme tärkeitä tiukennuksia.

Alla tarkemmin niistä asioista, jotka eivät menneet nuijan kopautuksella. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta (osittain Kv-asia)

Asiasta neuvoteltiin pitkään niin aamuneuvotteluissa, neuvottelutoimikunnan ylimääräisessä kokouksessa kuin kaupunginhallituksen kokouksessakin.

Esitimme asian jättämistä pöydälle, koska valmistelu on toistaiseksi ollut pintapuolista, eikä antanut edellytyksiä organisaatiomallin valintaan. Kesä olisi siis kannattanut käyttää tarvittavien ja pyydettyjen lisäselvitysten tekemiseen.

Eniten kannettiin huolta henkilöstön asemasta. Nyt valmistelu näyttää siltä, että säästöjä halutaan hakea henkilöstön etuja heikentämällä, vaikka nykyinen henkilöstö siirtyisi yhtiöön nykyisine
palvelussuhteen ehtoineen. Selostustekstiin on kirjattu PAM-tesin tuoma 1,6 me säästöpotentiaali, mutta ei vaihtoehtoista Avain-tesiä, joka on käytössä Helsingin ja Vantaan vastaavissa yhtiöissä. Laskelmia näistä saimme pyydettäessä ennen kokousta.

Suuperkon vastaus menettelylle oli, että valtuusto on edellyttänyt säästöjä ja tässä on nyt yksi säästökohde osoitettu. Pidän tätä melko kylmänä henkilöstöpolitiikkana.

Vihreät edellyttävät tarkempaa analyysia eri vaihtoehtojen taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista kaupungin muille toimialoille. Nyt malleja on vertailtu vahvasti eurot edellä, vaikka keskustelussa korostuivat nimenomaan toiminnalliset hyödyt.

Näen in house yhtiössä hyviä puolia nimenomaan kaupungin palveluiden järjestämisen kannalta. Haluamme varmistaa, että myös ikäihmisille tärkeitä eläkeläisaterioita voidaan jatkossakin tarjota kohtuuhintaan palvelutaloissa sekä Elä ja Asu -keskuksissa. Yhteinen ruokailumahdollisuus on ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta tärkeää ja kaupungin kannattaa siihen panostaa.

Yli puoluerajojen löytyi ymmärrystä sille, että valmistelu on ollut vajavaista. Kysyimme kokemuksia ja vertailua Vantaaseen, jossa ruokapalvelut hoitaa in house yhtiö. Ja ihmettelimme, miksei tätä oltu jo tehty, vaikka olimme sitä pyytäneet.

Sitten varsinaiseen päätöksentekoon:

Esitin asiaa pöydälle lisäselvityksiä varten. Esitys hävisi äänin 8-7 (pöydällepanoa vastaan äänestivät kokoomus ja rkp, kannattivat vihr, sd, ps ja vas).

Demarit esittivät asian palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi siten, että päätöksenteon pohjaksi valmistellaan kaksi vaihtoehtoa, vaihtoehto 3 (säilytetään liikelaitos ja kilpailutetaan ulkoinen myynti) ja vaihtoehto 4 (in house yhtiö).

Tämäkin hävisin samoin äänin 8-7.

Sen jälkeen Tiina Ahlfrors (vas) esitti vielä 3 vaihtoehdon valitsemista, esitys hävisi äänin 9-4, 2 tyhjää. Äänestimme tässä kohtaa tyhjää, koska mielestämme valmistelu ei antanut edellytyksiä päätöksentekoon.

In house yhtiö meni siis eteenpäin ja valtuusto päättää asiasta 17.8. Päätökseen tuli lisäys, että kehotetaan kaupunginjohtajaa liittämään valtuuston esityslistan oheismateriaaliin vastaukset
esitettyihin kysymyksiin.

On hankalaa, että olennaisiin kysymyksiin pitää erikseen vaatia vastauksia ennen kokousta ja kokouksessa. Pidän sitä osasyynä siihen, että tilanne on vahvasti polarisoitunut henkilöstöjärjestöjen ja kaupungin johdon välillä.

Toivottavasti esittelijä kirjasi keskustelusta kysymykset ylös ja valtuustoon saadaan kunnolliset selvitykset. Vihreiden näkemykset kirjasimme kannanottoon.

– Liikunta- ja nuorisopalvelujen merelliseen yksikköön tehty erityistarkastus

Myös tästä käytiin tiukat keskustelut niin aamuneuvotteluissa kuin kokouksessa. Olimme valmistelleet muutosesityksen, jossa myönnettiin tehdyt virheet ja osoitettiin johdon vastuu asian puutteellisessa hoitamisessa. Olemme alusta asti vaatineet kaupungin arvojen vastaiseen toimintakulttuuriin puuttumista. Aluksi asiaa vähäteltiin, eikä sitä pidä nyt unohtaa, vaikka asianmukaisiin toimiin sittemmin median, luottamushenkilöiden ja yksittäisen yrittäjän vaatimusten paineen alla ryhdyttiin.

Totesin puheenvuorossani, että asian aiemmissa käsittelyvaiheissa kaupunginhallitus totesi, että johtopäätösten aika on sitten kun tarvittavat selvitykset ja tarkastukset on tehty. Ja että nyt on sen aika kaupungin oman toiminnan osalta, vaikka kahden työntekijän osalta lopulliset johtopäätökset voidaan tehdä vasta kun selviää, johtavatko syytteet tuomioihin.

Edelleen painotin, että tarkastuslautakunta odottaa kaupunginhallituksen toimia ja että kaupunginhallituksen on osaltaan kannettava vastuu tapahtuneesta.

Ongelmallisinta kaupunginjohtajan päätösesityksessä oli, ettei siinä otettu kantaa satamassa vallinneeseen kaupungin arvojen vastaiseen toimintakulttuuriin, jota kaupungin johto alkuun yritti vähätellä. Mielestämme kyse on siis ennen kaikkea johtamisen ongelmista.

Pitkällisen sorvaamisen jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavaa:

– merkitsee tiedoksi DHS Oy Audit Partnersin laatiman raportin Merellinen ulkoilu -yksikön erityistarkastuksesta,

– toteaa, että liikunta- ja nuorisopalvelujen merellisen ulkoilun yksikön toiminnassa on ilmennyt epäkohtia. Hyvän hallinnon periaatteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet eikä toimintakulttuuri paikoin ole ollut kaupungin arvojen mukainen. (Vihreiden esityksestä)

– merkitsee selostusosassa kuvatut toimenpiteet tiedoksi ja kehottaa kaupunginjohtajaa kiinnittämään johtosääntöjen uudistamisen yhteydessä erityistä huomiota siihen, että kaupungin raportointikäytännöt ovat hyvän hallinnon periaatteiden mukaisia. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin toiminnassa ilmeneviin epäselvyyksiin puututaan jatkossa viipymättä.

– toteaa, että raportista käy ilmi, että yksittäiset virkamiehet ovat toistuvasti toimineet kaupungin hankintaa koskevien ohjeiden vastaisesti, ja velvoittaa kaupunginjohtajaa raportoimaan kaupunginhallitukselle, mihin toimenpiteisiin tämän johdosta on ryhdytty. (Särkijärven (kok) esityksestä)

– kehottaa kaupunginjohtajaa huolehtimaan siitä, että erityistarkastuksessa havaitut epäkohdat kaupungin toiminnassa korjataan ja raportoimaan jatkotoimista kaupunginhallitukselle.

– toteaa, että sivistystoimi tuo kaupunginhallitukselle selvityksen kahta Espoon kaupungin työntekijää vastaan nostetuista syytteistä, kun syytteiden sisältö ja asian esitutkintamateriaali ovat tulleet julkisiksi.

– Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta (Kv-asia)

Tästä ei käyty keskustelua, mutta tein alla olevan lisäysesityksen, joka hävisi äänin 10-4, 1 tyhjä:

”Myös luontojärjestön kartoittamat Metso-kohteet ovat ympäristökeskuksella ja teknisellä keskuksella tiedossa ja tietoja voidaan käyttää jatkossa esimerkiksi uusia suojelualueita suunniteltaessa.”

Tästä käytäneen värikäs metsänhoitopoliittinen keskustelu valtuustossa.

– Tarkistetun aiesopimuksen hyväksyminen Kehä I parantamisesta Keilaniemessä

Käytiin pitkä keskustelu siitä, vastaako sopimuksen mahdollistama Keilaniemen tiesuunnitelman toteuttamisesta vaiheittain valtuuston päätöstä. Siis että ensivaiheessa rakennettaisiin vain sen verran kantta kuin on mahdollista rahoittaa kahdesta tornista saatavilla tuloilla.

Kritisoin sitä, että nyt näyttää toteutuvan juuri se, jota Keilaniemen tornikaavan hyväksymisen yhteydessä pelkäsimme. Eli on riski, että kansi jää torsoksi vuosikymmeniksi, mahdollisesti lopullisesti, jos eivät kaikki tornit toteudu. Nostin myös esiin sen, että nykyään kaupunkisuunnittelulautakunnassa arvioidaan tarkkaan myös kaavojen taloudellisia kustannuksia. Tämänkin kaavan osalta se olisi ollut aikanaan suotavaa.

Olavi Louko korosti, että nyt tehdään nimenomaan valtuuston päätöksen mukaisesti, eli varmistetaan ettei oteta riskiä veronmaksajien rahoilla. Lopullinen päätösvalta hankkeen käynnistämisestä on joka tapauksessa valtuustolla. Nyt hyväksytään vain liikenneviraston kanssa neuvoteltu sopimus, joka mahdollistaa tornitonttien kilpailutuksen. Jos ei saada riittävän hyviä urakkatarjouksia, hanke ei etene.

Jouni Särkijärvi (kok) esitti asian palauttamista. Se hävisi äänin 5-3 (7 jäsentä oli tässä vaiheessa jo poistunut) korjaus 13.11.: 8-4 (3 poissa). Sen jälkeen äänestettiin vielä muutoksesta ja hylkäyksestä, jotka myös hävisivät selvin numeroin. Kannatin palauttamista ja muutosta, hylkäysäänestyksessä äänestin tyhjää.

Toivottavasti tämä hanke kaatuu kannattamattomana ja saamme mahdollisuuden suunnitella Keilaniemeen massiivisen eritasoliittymän sijaan kunnollista kaupunkia.