Tässä maanantain kokousasiat avattuna. Isoimpana Finnoon osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen tähtäville. Ja sitten paljon erilaisiin valituksiin vastaamista. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kaupunginhallituksen varajäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsenen ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (osittain Kv-asia)

Demareiden paikka.

– Ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Kokoomuksen paikka. Henri Haaksialan tilalle Henrik Vuornos.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen 11.5.2015 § 172 tekemästä päätöksestä, joka koskee kehittämisrahaston sijoitusperiaatteista ja vaalilautakuntien kokoonpanojen muuttamisesta tehdyn oikaisuvaatimuksen hylkäämistä

Timo Issakainen valittaa jälleen.  Lausunnossa todetaan, että vaalilautakuntiin valitut henkilöt ilmenevät pöytäkirjasta ja elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sijoitusperiaatteista on kaupunginhallitus päättänyt toimivaltansa mukaisesti. Ei siis anna aihetta toimenpiteisiin.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, joka koski vastuuvapauden myöntämistä

Valtuutettu Kurt Bymanin valitus, jossa esitetään, että tili- ja vastuuvapautta ei olisi pitänyt myöntää Isotalolle ja Loukolle koskien Suurpellon maakauppoja sekä tietokoneiden katoamisesta vastuullisille virkamiehille. Lisäksi moititaan Jyrki Kasvin toimintaa valtuustossa.

Vastauksessa esitetään, että ensisijaisesti pitäisi jättää valitus käsittelemättä, koska siinä puututaan vain päätösten sisältöihin, ei laillisuusperusteisiin ja toissijaisesti esitetään valituksen hylkäämistä vailla perusteita.

Tietokoneiden osalta joudumme varmasti vielä palaamaan asiaan, mutta se tapahtuu, kun poliisitutkinta on valmis. Asia on toki selvitettävä perinpohjaisesti, sen verran isoista summista on kyse. Suurpellon maakaupat on käsitelty moneen kertaan.

– Catering-yhtiön perustaminen

Tämä on tekninen välivaihe, jolla saadaan käynnistettyä Cateringin liiketoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena uudelle yhtiölle. Yhtiö perustetaan minimiosakepääomalla ja hallitukseen valitaan tässä vaiheessa viranhaltijoita.

Myöhemmin kuluvana vuonna tarkistetaan yhtiön pääomitus ja valmistellaan toimiohjeet, jotta yhtiön hallinto saadaan järjestettyä ennen liiketoiminnan siirtoa ja yhtiön operatiivisen toiminnan aloittamista. Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää yhtiöhallitusta kuultuaan paikkajakotoimikuntaa.

Tästä käytiin tiukka evästyskeskustelu konsernijaostossa. Tämä on tosiaankin tekninen vaihe, ja varsinaiset yhtiön toimintaa koskevat evästykset ja hallituksen valinta tehdään luottamushenkilöohjauksessa ja käydään mm. hallituksen kokoonpanosta ryhmien väliset neuvottelut. Aikataulu on suunniteltu siten, että asia on konsernijaostossa 12.10. ja ryhmien väliset neuvottelut käydään sen jälkeen ennen päätöksiä.

– Kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 20-21.10.2015

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa per kaupunki. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen asioiden valmistelun vuoksi.

Näitä tilaisuuksia on pyritty kehittämään, jotta olisivat aidosti hyödyllisiä. Nyt ohjelmassa on mm. keskustelua kaupungeissa vireillä olevista johtamisjärjestelmäuudistuksista ja pohdintaa kuntien tulevaisuudesta ministeri Vehviläisen alustuksen pohjalta. Meillä on yleensä ollut kaksi edustajaa. Meiltä on lisäkseni osallistumassa valtuuston puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

– Eräiden vammaispalvelujen asiakasmaksujen perusteiden tarkentaminen

Teknisluonteisia tarkennuksia, jotka on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa yksimielisesti.

– Finnoo osayleiskaava, kaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 840200

Alueesta tulee joukkoliikenteeseen, erityisesti metron käyttöön, tukeutuva uusi paikallinen palvelukeskus. Metrokeskusta kehitetään urbaanina keskustatoimintojen, toimistotyyppisten työpaikkarakentamisen sekä asumisen ja palveluiden alueena. Ranta-alueelle osayleiskaava mahdollistaa kaupunkimaista ranta-asumista julkisine kaupunkitiloineen sekä sataman kehittämisen. Keskeistä on Finnoon altaan ja osan Finnovikenin kosteikon suojelu ja alueelle muodostettava kattava, monipuolinen ja monitasoinen viheralueverkosto.

Finnoon osayleiskaavaehdotusta on valmisteltu huolella ja pidämme sitä pääosin hyvänä. Asuminen keskitetään vahvasti metroaseman ympärille ja mahdollistetaan näin joukkoliikenteeseen perustuvan tiiviin kaupungin rakentaminen. Suuresta asukasmäärätavoitteesta huolimatta suunnittelussa on onnistuttu turvaamaan viher- ja virkistysyhteydet sekä suojelemaan arvokas lintukosteikko suoja-alueineen.

Merentäyttöjen ja ruoppausten osalta osayleiskaavaehdotus on kuitenkin ylimitoitettu ja uhkaa alueen luontoarvoja. Sen osoittaa täytöistä ja ruoppauksista tehty ympäristövaikutusten arviointi, jossa todetaan että kaikki täyttövaihtoehdot ovat linnustolle haitallisia.

Lautakunnassa Vihreät esittivät kaavan palauttamista valmisteltavaksi siten, että tekosaari poistetaan suunnitelmista ja lintuluoto säilyy. Esitys hävisi äänin 9-3. Teemme palautusesityksen myös kaupunginhallituksessa.

– Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella

Esitetään, että Espoon kaupunki myy tarjouksen perusteella Hahmajärven leirikeskuksen rakennuksineen Ari ja Kaija Kajanderille hintaan 140 000 euroa.  Hintapyyntö oli 160 000 euroa.

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1920 rakennettu hirsirunkoinen leirikeskuksen päärakennuksena toiminut vanha koulurakennus, 1920 rakennettu ja 1967 laajennettu saunarakennus, 1920 rakennettu puinen varasto/aittarakennus sekä 1967 rakennettu käymälärakennus. Kiinteistön maapinta-ala on noin 9 168 m2. Päärakennuksen koko on 230 m2. Rantaviivaa on noin 140 metriä.

Hahmajärven alueella on laadittu rantayleiskaava, jossa kiinteistön kaavamerkintä on RM 800 (matkailupalvelujen alue, jonka rakennusoikeus on 800 k-m2) sekä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Espoon kaupungin omistukseen kohde on tullut vuonna 1972. Kohde on alun perin ollut koulutoimen kesäsiirtolana ja sittemmin nuorisotoimen leirikeskuksena. Toiminta on lakannut 2005 ja siitä lähtien kiinteistö on ollut tyhjillään.

On periaatteessa järkevää myydä pois rakennus, joka on ollut 10 vuotta pois käytöstä. Sinänsä kyllä ihmetyttää, miksi sitä on pidetty tyhjillään. Kaukainen sijainti vaikuttanee osaltaan käytön vähäisyyteen.

Liikunta- ja nuorisolautakunta on puoltanut myyntiä. Päätöksen yhteydessä on hyväksytty Vihreiden Pia Aarrekiven lisäys: ”Lautakunta kuitenkin edellyttää, että nuorisopalvelujen jäljellä olevat leirikeskukset kunnostetaan mahdollisimman nopeasti käyttökuntoon.”

Hinta vaikuttaa myös alhaiselta, mutta on kyllä kiinteistönvälittäjän arviohaarukassa.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat Steniuksenkummun asemakaavaa ja asemakaavan muutosta

Kaavasta ovat valittaneet naapuritaloyhtiöt yhteisellä valituksella sekä Tapiolan kilta, perusteet ovat tuttuja pitkällisen kaavakäsittelyn eri vaiheista. Lausunnossa perustellaan ja todetaan, ettei valituksissa ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaava tulisi kumota tai palauttaa. Pysytään valtuuston päätöksen takana.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitysten johdosta, Tapiolan keskus, alue 210426

Liittyy aiemmin tehtyyn valitukseen. Vastaselityksessä vedotaan mm. Loukon ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston esteellisyyteen eri syistä. Ei aihetta toimenpiteisiin.

– Vastaus oikaisuvaatimukseen kaavaesittelijän ja toimistosihteerin vakanssien siirtämisestä tekniseen keskukseen

Kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen kanssa on sovittu vakanssien siirtämisestä teknisen keskuksen hallinto- ja asiakaspalveluyksikköön. Vakanssien siirto liittyy teknisessä ja ympäristötoimessa meneillään olevaan asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen.

Toimenhaltija on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Vastauksessa todetaan, että siirrot on tehty lain ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

– Vastaus oikaisuvaatimukseen teknisen keskuksen asiakaspalvelun ja kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelujen yhdistämisestä toimialan asiakaspalveluksi

Liittyy edelliseen asiaan.

–  Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Tämä oli jo konsernijaostossa. Yhden osakkaan kanssa ei ole pitkällisistä neuvotteluista huolimatta valitettavasti päästy sopimukseen, joten on päädytty käyttämään lunastusoikeutta.

– Valtuustoaloite koulukohtaiseen ruoanlaittoon palaamisesta (Kv-asia)

Ulf Johanssonin aloite, jossa esitetään palaamista koulukohtaiseen ruoanvalmistukseen niissä kohteissa, joissa siihen on edellytykset.

Vastauksessa todetaan, että Espoo Catering vastaa tällä hetkellä 79 koulukeittiön toiminnasta ja 13 koulun ruokapalveluja hoitaa ulkopuolinen toimija. Keittiöt ovat joko tuotanto- tai palvelukeittiöitä.

Ruoka valmistetaan itse 70 koulukeittiössä, jotka toimivat tuotantokeittiöinä. Loput 22 koulukeittiötä ovat palvelukeittiötä, joihin ruoka tuodaan lähikeittiöistä joko kokonaan tai osittain. Osassa palvelukeittiöissä voidaan valmistaa lämpimät lisäkkeet ja salaatit itse. Ruoka valmistetaan aina mahdollisimman lähellä olevassa tuotantokeittiössä aamuisin ja lähetetään heti palvelukeittiökouluun nautittavaksi samana päivänä koululounaalla.

Palvelukeittiöt eivät täytä kaikkia tuotantokeittiölle määriteltyjä kriteereitä ja niiden uusiminen tuotantokeittiöiksi olisi epätaloudellista. Siirtokelpoisiin koulurakennuksiin ei kustannussyistä rakenneta ruoanvalmistukseen soveltuvia keittiötä, joten nekin toimivat palvelukeittiönä. Osa keittiöistä on alun perin suunniteltu palvelukeittiöiksi, joissa ei valmisteta kaikkia aterian osia. Uudet koulut suunnitellaan kokonsa takia nykyisin pääsääntöisesti tuotantokeittiöiksi, joissa ruoka valmistetaan paikan päällä.

Suurimmassa osassa kouluista ruoka siis valmistetaan paikan päällä ja uusiinkin kouluihin tehdään tuotantokeittiöt.