Tässä hieman viiveellä raporttia maanantaisesta kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite toteutettujen ostopalvelujen ja ulkoistuksen vaikutusten kokonaisarviosta (Kv-asia)

Aloitteeseen oli vastattu ylimalkaisesti ja se palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Koska kokonaisarvio kaikista ulkoistuksista olisi kovin laaja, rajasi palautusta esittänyt Tiina Ahlfors (vas.) esitystään siten, että tehdään terveysasemien ulkoistamisesta vaikutusten arviointi, jonka tuloksia hyödynnetään aloitteen vastaamisessa.

Korostin omassa puheenvuorossani, että aloitteessa nostetaan tärkeitä kysymyksiä, joihin tarvitsemme tarkempia vastauksia, kun linjataan jatkossa tarkemmin, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa ulkoa. Espoossa on pienin hallinto kuudesta suurimmasta kaupungista ja se näkyy asioiden valmistelussa. Hyvään hallinto ja päätöksenteko edellyttää riittäviä resursseja myös valmisteluu. Byrokratia ei aina ole pahasta.

Ja vielä korostin sitä, että kun tehtäviä ulkoistetaan, on huolehdittava hankintatoimen osaamisesta ja valvonnan riittävyydestä.

– Luottamushenkilöorganisaation arviointi ja kehittäminen

Tämä hyväksyttiin esityksen mukaan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto toimii projektin johtoryhmänä. Rkp esitti, että johtoryhmään valittaisiin myös pienten ryhmien edustaja. Esitys hävisi äänin 8-5.

En kannattanut tätä esitystä ja perustelin sitä sillä, että kaupunginhallituksen puheenjohtajisto edustaa koko valtuustoa ja johtaa ja koordinoi poliittista prosessia – ei linjaa sisällöistä. Tätä korosti myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki (kok.). Esitys esiteltiin myös valtuuston neuvottelutoimikunnassa, eikä siellä esitetty kritiikkiä.

Tällä menettelyllä laajennetaan ja tehdään avoimeksi luottamushenkilöiden mahdollisuuksia johtaa prosessia verrattuna aikaisempaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston tehtävä on varmistaa, että valmistelu- ja neuvotteluprosessi on avoin ja demokraattinen. Näin on tarkoitus myös toimia.

Ensimmäiset askeleet ovat:

1. Johtoryhmän työn käynnistys; tehtävä, tavoitteet, rajaus, aikataulu 10/2015

2. Luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen muutostarpeiden kartoitus
– Kaupungin johtoryhmä (kajo): lähetekeskustelu 11/2015
– Kaupunginhallitus: lähetekeskustelu 11/2015
– Valtuustokysely ja -seminaari 14.1.2016

Tätä prosessia nopeammin päätetään organisaatiosta ja johtosäännöistä koskien tilaaja-tuottajamallin purkua. 23.11. kaupunginhallitukseen on tulossa Espoo Cateringin yhtiöittämiseen sekä  liikelaitosten purkamiseen liittyvät johtosäännöt ja myös hankintatoimen tulevaisuus linjataan tässä yhteydessä.

– KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma (Kv-asia)

Ohjelma on todella ansiokas kokonaisuus ja kiitin kokouksessa poikkihallinnollisesta ja tulevaisuusorientoituneesta näkökulmasta sekä hyvästä laajapohjaisesta valmistelusta.

Ohjelmassa on yleisen tahtotilan visioinnin lisäksi myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.
Siitä puuttui kuitenkin kokonaan se, miten sen toteutumista on tarkoitus seurata.

Ohjelmilla ja linjapapereilla valtuusto johtaa ja ohjaa kaupungin toimintaa. Johtamiseen kuuluu myös toimeenpanon seuranta. Olennaista on nivoa muut ohjelmat ja niiden seuranta osaksi kaupungin strategiatyötä ja normaalia toimintaa.

Koska KulttuuriEspoo 2030 on laaja poikkihallinnollinen ohjelma, jolla on pitkä aikajänne, on seurantaa perusteltua tehdä pidemmällä aikajänteellä kuin vuosittain.

Tein seuraavan lisäysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Toimeenpano ja seuranta

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteet ovat poikkihallinnollisia ja niiden toteutuminen edellyttää eri toimialojen sitoutumista. Toimenpiteet huomioidaan asianomaisten toimialojen ja tulosyksiköiden toiminnan suunnittelussa ja toteutumisesta raportoidaan valtuustokausittain kulttuurilautakunnalle ja valtuustolle.

– Tillinmäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 420603, 42. kaupunginosa Saunalahti

Esittelijä poisti asian listalta, koska siitä puuttuivat maankäyttösopimukset.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Lista viranhaltijapäätöksistä oli tosi pitkä, eikä niiden otsikoista käy ilmi, mitä asia koskee. Nostimme jälleen esiin sen, että viranhaltijapäätökset pitäisi saada sähköiseen muotoon ja julkisiksi, jotta niiden seuranta ja valvonta olisi vaivatonta. Nyt jokainen päätös pitää pyytää yksitellen nähtäväksi.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Muut asiat hyväksyttii esityksen mukaan. Kokouksen päätteeksi saatiin kolme katsausta:

– Suomenojan tilannekatsaus

Käräjäoikeus aloittaa tällä viikolla asian käsittelyn. Kun päätös on selvillä, tuodaan asia kokonaisuudessaan kaupunginhallitukseen. Kaikkien pienvenesatamien liikennejärjestelyjen osalta ongelmia tuottaa epäselvä lainsäädäntö. Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä erikoiskuljetuksia koskevan lain kokonaisuudistus ja uuden lainsäädännön pitäisi olla käytössä ensi kesänä.

– Sote-uudistus tilannekatsaus

Tällä tai ensi viikolla maan hallitus tekee päätöksen sote-alueista ja päätös tulee kunnille lausunnolle luultavasti siten, että lausunto on annettava tammikuun loppuun mennessä. Toinen lausunnolle tuleva asia on rahoitus, joka on menossa valtiolle. Iso kysymys on, tuleeko itsehallintoalueille verotusoikeus.

Maan hallituksen on tarkoitus antaa huhtikuun alussa esitykset sote-järjestämislaista, itsehallintolaista sekä valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta. Kyse on kuntien kannalta aivan mullistavista päätöksistä.

– Turvapaikanhakijatilanne

Alaikäisiä turvapaikanhakijoita on Espoon palveluiden piirissä tällä hetkellä 334. Sen lisäksi Diakonissalaitoksen tiloissa 64, ja Leppävaarassa A-klinikkasäätiön tiloissa 40. Aikuisia turvapaikanhakijoita on Luonan tiloissa Otaniemessä 375, Nihtisillassa 426, Siikajärvellä 317, joista 102 lapsia. Turvallisuustilanne on pysynyt hyvänä ja vapaaehtoistoimijoita on ilmaantunut paljon.